Když vám jedny zavřené dveře ote­vřou nové

Lenka Buchlaková / 3. júna 2015 / Tools a produktivita

Na začátku to bylo jen hobby. Dva roky jsme pra­co­vali při našem řád­ném zaměst­nání na pro­jektu, jehož cílem bylo zjed­no­du­šit vyhle­dá­vání dou­čo­vání. Chtěli jsme nahra­dit řád­ko­vou inzerci, kde uči­telé trá­vili množ­ství času tím, aby znovu a znovu zadá­vali svůj inze­rát a zůs­tali tak navrchu vyhle­dá­vání.

Začali jsme v roce 2012 nezá­vazně pra­co­vat na inter­ne­tové stránce. Později se uká­zalo, že pro­jekt, který jsme nazvali DoučMa.sk, může být živo­ta­schopný a na slo­ven­ském trhu chybí. Loni jsme tak nechali našeho zaměst­nání a naplno jsme se mu začali věno­vat. 

Zlom nastal po jed­nom set­kání s dou­čo­va­te­lem Oli­ve­rem, kdy nám uká­zal Excel s detaily odu­če­ných hodin, zís­ka­ných stu­dentů a příjmů, a to jen díky nám. Oli­ver oce­nil kva­litu a jed­no­du­chost služby, a vyžá­dal si naše číslo účtu. Byl první pla­tící zákaz­ník naší, v té době bez­platné, služby. 

Pro­jekt se na Slo­ven­sku pomalu roz­jíž­děl, ale my jsme s ním měli větší plány. Nech­těli jsme pokrý­vat pouze slo­ven­ský trh. Podobný prob­lém s vyhle­dá­vá­ním dou­čo­vání je totiž i v zahra­ničí. Na to, aby­chom expan­do­vali v jiných zemích, jsme potře­bo­vali kapi­tál. To byl důvod, proč jsme se začali pooh­lí­žet po pří­le­ži­tos­tech. 

V roce 2014 jsme se přih­lá­sili do Aka­de­mie Wayra Praha. Chtěli jsme být dal­ším slo­ven­ským týmem, který se do prog­ramu přih­lásí. Dvou­denní pitch day v dubnu však nedo­padl podle našich před­stav, a tak jsme byli jen jed­ním z dal­ších neús­pěš­ných kan­di­dátů

O tři dny později jsem však dostal, k mému přek­va­pení, email s tímto zněním: “Great news from the Wayra Family: Munich Aca­demy would like to eva­lu­ate your pro­ject!” 

V Praze totiž viděl náš pitch direc­tor mni­chov­ské aka­de­mie, který v té době hle­dal dou­čo­vání pro své děti. Na základě toho si nás vybral. Následně jsme absol­vo­vali celý výběrový pro­ces znovu. Ten­to­krát už se šťast­ným kon­cem. 

Do Mni­chova jsme se stěho­vali v červnu 2014. Od tohoto ter­mínu jsme mohli využí­vat pros­tory Wayry. Akce­le­race začala až 15. srpna. 

Dosa­vadní průběh akce­le­race: 

1) Boot­camp — sklá­dal hlavně z 360deg­ree eva­lu­ation pro­jektu, pro­jed­nání miles­tonů a long-term goals jakož i pros­tor set­kat se s týmy z před­cho­zích kohort a vytěžit maxi­mum z jejich rad a dopo­ru­čení 

2) Men­to­ring — týdenní cykly na různá témata — více či méně zábavné, kaž­do­pádně poučné (HR, accoun­ting, IP, legal, mar­ke­ting, UX, atd), vět­ši­nou naprosto skvělé a plodné debaty s našla­paný lidmi, skvělé pokecy a brains­tor­mingy. 

3) Mni­chov — skvělé místo a loka­lita aka­de­mie, Německo byl náš hlavní trh, na který jsme chtěli jít. 

4) Team — nikdy jsme si nemys­leli, že budo­vání týmu a nale­zení těch správ­ných lidí je tak náročné. Z dvou­člen­ného teamu jsme vyrostli na šest. 

5) Telef

ónica / O2 — cen­trála německé Tele­fó­nica je nado­sah, a je jen na nás jak využi­jeme syner­gie, které nám pomo­hou v roz­voji pro­jektu. Dopo­sud jsme usku­teč­nili např. SMS kam­paně (dosah 300 000 zákaz­níků) a news­let­ter (dosah 100 000 zákaz­níků). 

6) Network — kon­takty, které jsme zís­kali během dosa­vad­ního prog­ramu jsou k nezap­la­cení. Wayra se nám také snaží pomoci udělat intro ke kon­tak­tům, o které sami požá­dáme. 

Z Jed­no­stranné zku­še­nosti a vyprá­vění s Wayra Praha alumni mám pocit, že v průběhu prog­ramu jsou mini­mální roz­díly. Pro náš pro­jekt je však lepší sou­časná poloha, pro­tože jsme se od prv­ního momentu chtěli zaměřit na německý trh. Momen­tálně jsme spuš­tění ve čty­řech zemích (DE — meetnlearn.de, AT -meetnlearn.at, CZ — doucuji.eu, SK — DoucMa.sk). Násle­du­jící měsíce se musíme zaměřit na trac­tion a zopa­ko­vat to, co jsme se naučili ze slo­ven­ského trhu. 

Wayra je skvělý prog­ram, který dopo­ru­čuji kaž­dému, kdo se chce posu­nout o level výš při práci na svém pro­jektu. Nám to pomohlo nesku­tečně. Pokud bych měl šanci přih­lá­sit se do Wayry znovu, určitě bych neza­vá­hal ani na vte­řinu. Pokud se nemůžete roz­hod­nout zda do toho jít, nezt­rá­cejte zby­tečně čas a při­hlaste se, pro­tože právě pro­bíhá glo­bal call se zaměře­ním pře­vážně na Telco seg­ment. Takže pokud to někoho zau­jalo, více info naj­dete na https://www.f6s.com/wayramunich/apply. Držím vám palce! :)
Pridať komentár (0)