Ke koře­nům alebo ako zalo­žiť svoj biz­nis v poh­reb­níc­tve

Katka Šiborová / 7. decembra 2014 / Tech a inovácie

Mladý a ino­va­tívny pod­ni­ka­teľ­ský nápad, star­tup v oblasti poh­reb­níc­tva? Presne to je Ke koře­nům. A nie, nie je to vtip. Ich kam­paň na Hit­hite vyzbie­rala 72 392 čes­kých korún. Vyzerá to, že u našich suse­dov už nie sú mra­mo­rové hroby v móde. 

Ke koře­nům je eko­fu­neb­rácke trio, Blanka, vyštu­do­vaná envi­ro­men­ta­lis­tka, Monika, dokto­randka antro­po­ló­gie, a Alž­běta, štu­dentka sociál­nej práce. 

Všetko to začalo v roku 2010, keď jedna zo sle­čien poba­vene obja­vila na strán­kach jed­ného brit­ského časo­pisu prú­tenú rakvu. V roku 2011 už dvo­j­ica sle­čien obja­vuje brit­ské prí­rodné cin­to­ríny a v roku 2012 vzniká trio a pro­jekt prvého prí­rod­ného cin­to­rína v Čechách.

Ale čo vôbec stálo za týmto nápa­dom? Okrem tej “zábav­nej” prú­te­nej rakvy.

Spúš­ťa­cím impul­zom pre nás bolo zis­te­nie, že až tre­tina všet­kých zosnu­lých v Čes­kej repub­like nemá žiadnu poslednú roz­lúčku. V Prahe pre­behne takýchto poh­re­bov bez účasti pozos­ta­lých až polo­vica, teda 6000 kre­má­cií ročne. Prí­rod­ným poh­reb­níc­tvom sme sa zaobe­rali na uni­ver­zite a vedeli sme, že v zahra­ničí ľudia túto alter­na­tívu moder­ných poh­re­bov uví­tali práve v čase podob­nej krízy aká momen­tálne pre­bieha v Česku. Je to veľmi kom­plexný prob­lém, v kto­rom sa stre­táva finančná stránka poh­re­bov, roz­voľ­nené medzi­ľud­ské vzťahy či nedos­ta­tok infor­má­cií o mož­nos­tiach. Podľa nás je ale hlav­ným dôvo­dom súčas­nej situ­ácie nevy­ho­vu­júca ponuka poh­reb­ných slu­žieb a málo infor­má­cií. To nám potvr­dil aj výskum, ktorý jedna z nás robila v rámci svo­jej dip­lo­mo­vej práce,” hovorí trio.

Vzniká teda pro­jekt Les Vzpo­mí­nek, inšpi­ro­vaný prí­rod­nými cin­to­rínmi v Nemecku, kde je ich pri­bližne 80.Tento pro­jekt rea­li­zu­jeme v praž­ských Ďáb­li­cích a plne funkčný by mal byť od jari budú­ceho roku. Popol zosnu­lých bude možné v Lese vzpo­mí­nek ukla­dať ku kore­ňom dospe­lých stro­mov v roz­lo­ži­teľ­ných urnách, ktoré nám navrhol a vyro­bil náš kama­rát ume­lec Tomáš Ryb­ní­ček. Lesné pro­stre­die záro­veň ponúka mož­nosť uspo­ria­dať roz­lúčku priamo pod koru­nami stro­mov.”

Ke koře­nům ponúka alter­na­tívu ku kla­sic­kým poh­re­bom a vďaka vyzbie­ra­ným penia­zom si môže dovo­liť otvo­riť aj pora­den­skú miest­nosť v praž­ských Vršo­vi­cích, ktorá bude takým srd­com zdru­že­nia Ke koře­nům.

Ľudia sa na nás môžu obrá­tiť v rôz­nych situ­áciách. Jed­nou z našich slu­žieb, ktorá je v čes­kom pro­stredí úplne nová, je plá­no­va­nie poh­rebu vopred. Pou­ží­vame k tomu Listy posled­ných prianí s pomo­cou kto­rých pre­ve­dieme kli­enta všet­kým, čo posledné roz­lú­če­nie obnáša a zazna­me­ná­vame jeho žela­nia, prí­padne ich do Lis­tov môže písať on sám či nie­kto z blíz­kych. Tieto Listy následne tvo­ria akýsi manuál, kto­rým sa môžu pozos­talí ria­diť pri príp­rave roz­lúčky. Skon­tak­to­vať sa s nami môžete aj v prí­pade, keď vám nie­kto umrel a chcete uspo­ria­dať roz­lú­če­nie. Sna­žíme sa pod­po­ro­vať samos­tat­nosť pozos­ta­lých, aby čo naj­viac vecí zaria­dili svoj­po­mocne”.

Aktívna účasť na príp­ra­vách poh­rebu má tak­tiež tera­pe­utický vplyv, pomáha zúčast­ne­ným uve­do­miť si a pri­jať sku­toč­nosť, že ich blízky člo­vek naozaj umrel. Pre nie­kto­rých ľudí je ale dôle­ži­tej­šie pre­sme­ro­vať v tejto ťaž­kej situ­ácii ener­giu inam, sústre­diť sa na vlastné pre­ží­va­nie straty a prak­tické veci pre­ne­chá­vajú iným. My to samoz­rejme rešpek­tu­jeme a s našim šir­ším tímom, v kto­rom máme mnoho kre­a­tív­nych a šikov­ných ľudí, sme pre nich schopné zaria­diť všetko potrebné. A v nepo­sled­nom rade sme tu pre ľudí ako porad­kyne v zár­mutku a spre­vá­dzame pozos­ta­lých na ich ceste trúch­le­ním a spo­mí­na­ním.”

Ke koře­nům je alter­na­tíva, moderný prí­stup k poh­re­bom, ktoré sú chtiac či nech­tiac súčas­ťou života kaž­dého z nás. Ino­va­tívna alter­na­tíva, ktorá oslo­vuje ľudí tro­chu špe­ci­fic­kým spô­so­bom. Uka­zuje nám tak, že aj o smrti sa dá hovo­riť s humo­rom. Tým naj­čier­nej­ším. “Umie­ra­nie a smrť sú naj­ťaž­šími a naj­cit­li­vej­šími témami a my si ich váž­nosť plne uve­do­mu­jeme. Záro­veň sa však sna­žíme roz­hý­bať skost­na­tené šab­lóny, v kto­rých sa o týchto veciach uva­žuje, hovorí a jedná a ponúk­nuť nový pohľad a prí­stup. Samoz­rejme, že sú ľudia, podľa kto­rých pôso­bíme až prí­liš veselo a ľah­ko­vážne. Za našimi úsmevmi nie je vtip ani nad­sázka, ale obrov­ské nad­še­nie pre to, čomu sa venu­jeme. Stre­tá­vame sa ale aj s opač­nými názormi. Nie­komu vyho­vuje odľah­čená forma roz­ho­vo­rov o smrti, nie­kto k tomu potre­buje väč­šiu dávku váž­nosti. My sme ešte stále vo fáze kedy hľa­dáme spô­sob komu­ni­ká­cie, v kto­rom by sme sa cítili dobre, a ktorý by záro­veň nikoho neura­zil ani nedep­ri­mo­val. “

Tak, čo mys­líte, našlo by si Ke koře­nům svo­jich prívr­žen­cov aj na Slo­ven­sku? Oslo­vilo by Vás? Alebo Vám to príde skôr ako zlý vtip?

Ja sama sa sto­tož­ňu­jem s názo­rom eko­fu­neb­rác­keo tria, že v našej domo­vine ešte asi nena­stal ten správny čas na zavá­dza­nie takýchto ino­vá­cií. “Na Slo­ven­sku je väč­šina poh­re­bov cir­kev­ných a nábo­žen­ský rámec dáva týmto obra­dom väč­šiu váž­nosť, až posvät­nosť. Poh­reb bez obradu je v slo­ven­skom pro­stredí prak­ticky neznámy pojem a poh­reb­níc­tvo tu nepre­chá­dza takou krí­zou ako to české. Je tu teda väč­šia šanca, že naša ini­cia­tíva nebude zro­zu­mi­teľná a tak pod­po­ro­vaná ako v čes­kom pro­stredí.”

No ale pre tých, ktorí sú až do morku svo­jích kostí ori­gi­nální, pred cír­kvou nepoz­na­čené duše, pre hipi­sá­kov, bra­ti­slav­ských hips­te­rov, pre všet­kých tých, kto­rých obme­dzuje zákon a vyzna­čené hro­bové miesto, máme od tria Ke koře­nům posledný odkaz.

Chceme byť nablízku kaž­dému, kto našu pomoc potre­buje takže nás samoz­rejme môžu oslo­viť aj ľudia zo Slo­ven­ska. Jedna z nás je Slo­venka a pokiaľ by o našu službu bol väčší záu­jem, rada by prí­rodné poh­reb­níc­tvo roz­ší­rila aj v domo­vine.

Takže, už ste roz­mýš­lali, kam Vás máme pocho­vať?

Zdroj: hithit.com

Pridať komentár (0)