Keď sa zo zúfalca stal hrdina: Prí­beh ame­ric­kého miliar­dára Boba Par­sonsa!

Martin Bohunický / 24. novembra 2015 / Tools a produktivita

Zakla­da­teľ Go Daddy Bob Par­sons je jed­nou z naj­výz­nam­nej­ších osob­ností tech biz­nisu vôbec.

Pri­tom keď na jeho stred­nej škole v ame­ric­kom Bal­ti­more mali spo­lu­žiaci pove­dať, kto podľa nich z triedy uspeje, nikto by na Boba nedal ani deravý groš. Bob síce nepatrí k tým pod­ni­ka­te­ľom, ktorí ako malí nemali čo do úst, bol zo sluš­nej rodiny zo stred­nej vrstvy. No knihy nepat­rili medzi jeho kamo­šov. V škole zaos­tá­val, nezau­jí­mal sa a robil len dosť na to, aby vôbec pre­šiel. Neraz s poriad­nymi prob­lé­mami. 

Keď Bob Par­sons skon­čil na stred­nej, sve­tom práve rezo­no­vala Viet­nam­ská vojna. Bob bol presne tým, čo armáda hľa­dala. Mladý muž bez záujmu o vysokú, ktorý nevie, čo chce. Par­sons teda naru­ko­val do U.S. Marine Corps. Ver mi, to je to posledné miesto, kde by si chcel teraz byť. Smrť tam číha na kaž­dom rohu. “Počas jed­nej akcie som šiel na čele sku­piny a bol som postre­lený,” hovorí Par­sons. Po tomto inci­dente dostal nie­koľko rôz­nych voj­no­vých oce­není — Com­bat Action Rib­bon, Viet­na­mese Cross of Gal­lanty a Purple Heart. No čo je oveľa cen­nej­šie, Bob zís­kal úplne nový pohľad na život. “Viet­nam bola život meniaca skú­se­nosť. Išiel som tam a netu­šil som, kde vlastne som, do čoho som sa namo­čil. No sľú­bil som si, že budem pra­co­vať naj­tvr­d­šie ako doká­žem.”

Po vojne sa Bob vrá­til do Mary­landu s vedo­mím, že čas je naj­cen­nej­šia vec ktorú má. Vďaka bene­fi­tom z vojny sa dostal na Uni­ver­sity of Bal­ti­more. Bob bol síce super­mo­ti­vo­vaný, no stále presne neve­del, čo chce robiť. Aby si veci uľah­čil, roz­ho­dol sa veno­vať sa prvej oblasti, ktorá v roz­vrhu bola — Accoun­ting.

Bola to éra roz­ma­chu počí­ta­čov. Bob začal vyví­jať soft­vér a hoci nebol zlý, kon­ku­ren­cia ho zotrela. Bobovi štát vrá­til dane a tieto peniaze sa roz­ho­dol využiť na svoj posledný pokus. “Začal som pre­dá­vať lac­nej­šie a zrazu som zará­bal,” hovorí. Zalo­žil Par­sons Tech­no­logy a začal zará­bať vo veľ­kom. Spo­loč­nosť Intuit si jeho úspech všimla a za firmu zapla­tila $64 mili­ó­nov dolá­rov.

Bob sa pre­sťa­ho­val do Ari­zony a veno­val sa golfu. Po mesia­coch hra­nia ho to pre­stalo baviť. Chcel späť do biz­nisu. V roku 1997 zalo­žil firmu bez aké­ho­koľ­vek biz­nis plánu. Volá sa GoDaddy. Táto firma je dnes domé­no­vou veľ­mo­cou, tri roky po sebe je naj­väč­ším regis­trá­to­rom domén a v ich cel­ko­vom počte je na svete druhá. Nikto Bobovi neve­ril, no GoDaddy zarába. Má stovky zamest­nan­cov. 

Nech ti je to inšpi­rá­ciou, že minu­losť nie je pre budúc­nosť urču­júca. Že nikoho nesmieš pod­ce­ňo­vať. A že nech si v akej­koľ­vek situ­ácií, vždy môžeš doká­zať niečo veľké. A ani ťa nemu­sia postre­liť.

zdroj: dnjournal.com

Pridať komentár (0)