Kedy by si mal naozaj zme­niť sme­ro­va­nie tvoj­ho star­tu­pu

Kristína Šuvadová / 1. marca 2016 / Business

Zná­my edi­tor a zakla­da­teľ nie­koľ­kých star­tu­pov Jason McCa­be ti pre­zra­dí, kedy je naj­vyš­ší čas zme­niť sme­ro­va­nie tvoj­ho star­tu­pu, prí­pad­ne to s ním úpl­ne vzdať a veno­vať sa nie­čo­mu iné­mu.

Posled­né 2 roky som si lámal hla­vu s tým, ako vymys­lieť tú naj­lep­šiu apli­ká­ciu a napriek výbor­ným refe­ren­ciám sa mi to aj tak nepo­da­ri­lo.” Jason a jeho tím to teda vzdá­va­jú s apli­ká­ci­ou Inside.com a namies­to nej sa teraz chcú 100% veno­vať úpl­ne inej sfé­re — emai­lom.

foto: entrepreneur.com

Priš­li sme na to, že ľudia nech­cú mať na všet­ko samos­tat­nú apli­ká­ciu. Nové apli­ká­cie zly­há­va­jú — pre­to­že sociál­ne sie­te sú čoraz viac úspeš­né.” Je omno­ho väč­šia sran­da kli­kať na novin­ky a prís­pev­ky od svo­jích pria­te­ľov len na jed­nej sie­ti. Niko­ho neba­ví neus­tá­le kli­kať na inú apli­ká­ciu. Samos­tat­ná apli­ká­cia pre cha­to­va­nie, samos­tat­ná apli­ká­cia pre zdie­ľa­nie fotiek, doke­dy nás to bude baviť?

Pres­ne z toh­to dôvo­du som sa roz­ho­dol, že sa pre­sta­ňem sústre­diť na mobil­né apli­ká­cie a začnem sa veno­vať úpl­ne inej sfé­re.”

Na vymýš­ľa­nie a spra­vo­va­nie dob­rej apli­ká­cie potre­bu­ješ mini­mál­ne dvoch exper­tov pre kaž­dú mož­nú plat­for­mu — Andro­id, iOS a web. Tiež potre­bu­ješ pro­duk­to­vé­ho mana­žé­ra, dizaj­né­ra, CTO (tech­ni­ka), mar­ke­té­ra a zopár ľudí, kto­rí budú spra­vo­vať celé pod­ni­ka­nie. “Pod­ľa môj­ho názo­ru je pre­to naj­lep­šie začať len na jed­nej plat­for­me, kým sa pro­dukt neroz­beh­ne. Robia to tak sko­ro všet­ci a vysta­čí ti na to len pol­ka plá­no­va­né­ho roz­poč­tu. Tak­to by som to robil aj ja, ak by som sa roz­ho­dol ostať pri mobil­ných apli­ká­ciach.”

foto: theabdteam.com

No pár mesia­cov doza­du (keď Jason videl, že ich apli­ká­cia stag­nu­je) sa s tým roz­ho­dol nie­čo uro­biť. “Pozrel som sa, čo nám ide naj­lep­šie. Ľudia naj­viac otvá­ra­li naše emai­ly. Dokon­ca ich otvá­ra­li čas­tej­šie, ako našu apli­ká­ciu.” Poriad­ne si pre­to pre­šiel všet­kých 180 000 emai­lov, kto­ré stih­li roz­pos­lať a roz­ho­dol sa, že “pre­sed­lá” len na emai­ly.

V janu­ári sa teda zvý­šil počet rozo­sie­la­ných emai­lov o 800 a navy­še sa tam pri­da­li rôz­ne zau­jí­ma­vos­ti a novin­ky. V polo­vi­ci dru­hé­ho mesia­ca mali už v zálo­he ďal­ších 3900 emai­lov. Spo­loč­nosť Insi­de Dai­ly je teda na naj­lep­šiej ces­te. “Moja teória je, že zatiaľ, čo si nie­koľ­ko ľudí poze­rá novin­ky naj­rad­šej cez sociál­ne sie­te, urči­té per­cen­to rad­šej dostá­va kva­lit­né infor­má­cie pro­stred­níc­tvom svoj­ho mai­lu.”

design-leadership

Naj­lep­šie na tom je, že na roz­be­hnu­tie podob­né­ho biz­ni­su je potreb­ných omno­ho menej ľudí. Sta­čí ti člo­vek, kto­rý vie písať chyt­ľa­vé emai­ly, mar­ke­tér a nie­kto, kto to bude ria­diť.

Ak teda robíš nie­čo naozaj dob­re, ostat­ní sa ťa budú sna­žiť napo­dob­niť.” No ak sa to ostat­ným nebu­de dariť, zna­me­ná to jedi­né. Buď si ako jedi­ný pri­šiel na to, ako to robiť správ­ne ale­bo sa to nepo­da­ri­lo ani tebe.

Na záver by som ešte doda­la, že ak sa tvoj nápad nezlep­šu­je a nevi­díš jeho neus­tá­ly rast a pokrok, zna­me­ná to len jed­no. Mal by si s tým pre­stať. Tvoj pro­dukt umie­ra. Na to aby sa mu dari­lo, nesta­čí len stag­ná­cia na jed­nom mies­te. Potreb­ný je jeho neus­tá­ly rast a zlep­šo­va­nie. Naj­dô­le­ži­tej­šia je dob­rá odoz­va a zväč­šu­jú­ce sa čís­lo uží­va­te­ľov.

article

foto: startupdaily.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)