Kedy by si mal naozaj zme­niť sme­ro­va­nie tvojho star­tupu

Kristína Šuvadová / 1. marca 2016 / Business

Známy edi­tor a zakla­da­teľ nie­koľ­kých star­tu­pov Jason McCabe ti pre­zradí, kedy je naj­vyšší čas zme­niť sme­ro­va­nie tvojho star­tupu, prí­padne to s ním úplne vzdať a veno­vať sa nie­čomu inému.

Posledné 2 roky som si lámal hlavu s tým, ako vymys­lieť tú naj­lep­šiu apli­ká­ciu a napriek výbor­ným refe­ren­ciám sa mi to aj tak nepo­da­rilo.” Jason a jeho tím to teda vzdá­vajú s apli­ká­ciou Inside.com a namiesto nej sa teraz chcú 100% veno­vať úplne inej sfére — emai­lom.

foto: entrepreneur.com

Prišli sme na to, že ľudia nechcú mať na všetko samos­tatnú apli­ká­ciu. Nové apli­ká­cie zly­há­vajú — pre­tože sociálne siete sú čoraz viac úspešné.” Je omnoho väč­šia sranda kli­kať na novinky a prís­pevky od svo­jích pria­te­ľov len na jed­nej sieti. Nikoho nebaví neus­tále kli­kať na inú apli­ká­ciu. Samos­tatná apli­ká­cia pre cha­to­va­nie, samos­tatná apli­ká­cia pre zdie­ľa­nie fotiek, dokedy nás to bude baviť?

Presne z tohto dôvodu som sa roz­ho­dol, že sa pre­sta­ňem sústre­diť na mobilné apli­ká­cie a začnem sa veno­vať úplne inej sfére.”

Na vymýš­ľa­nie a spra­vo­va­nie dob­rej apli­ká­cie potre­bu­ješ mini­málne dvoch exper­tov pre každú možnú plat­formu — Android, iOS a web. Tiež potre­bu­ješ pro­duk­to­vého mana­žéra, dizaj­néra, CTO (tech­nika), mar­ke­téra a zopár ľudí, ktorí budú spra­vo­vať celé pod­ni­ka­nie. “Podľa môjho názoru je preto naj­lep­šie začať len na jed­nej plat­forme, kým sa pro­dukt neroz­behne. Robia to tak skoro všetci a vystačí ti na to len polka plá­no­va­ného roz­počtu. Takto by som to robil aj ja, ak by som sa roz­ho­dol ostať pri mobil­ných apli­ká­ciach.”

foto: theabdteam.com

No pár mesia­cov dozadu (keď Jason videl, že ich apli­ká­cia stag­nuje) sa s tým roz­ho­dol niečo uro­biť. “Pozrel som sa, čo nám ide naj­lep­šie. Ľudia naj­viac otvá­rali naše emaily. Dokonca ich otvá­rali čas­tej­šie, ako našu apli­ká­ciu.” Poriadne si preto pre­šiel všet­kých 180 000 emai­lov, ktoré stihli roz­pos­lať a roz­ho­dol sa, že “pre­sedlá” len na emaily.

V janu­ári sa teda zvý­šil počet rozo­sie­la­ných emai­lov o 800 a navyše sa tam pri­dali rôzne zau­jí­ma­vosti a novinky. V polo­vici dru­hého mesiaca mali už v zálohe ďal­ších 3900 emai­lov. Spo­loč­nosť Inside Daily je teda na naj­lep­šiej ceste. “Moja teória je, že zatiaľ, čo si nie­koľko ľudí pozerá novinky naj­rad­šej cez sociálne siete, určité per­cento rad­šej dostáva kva­litné infor­má­cie pro­stred­níc­tvom svojho mailu.”

design-leadership

Naj­lep­šie na tom je, že na roz­be­hnu­tie podob­ného biz­nisu je potreb­ných omnoho menej ľudí. Stačí ti člo­vek, ktorý vie písať chyt­ľavé emaily, mar­ke­tér a nie­kto, kto to bude ria­diť.

Ak teda robíš niečo naozaj dobre, ostatní sa ťa budú sna­žiť napo­dob­niť.” No ak sa to ostat­ným nebude dariť, zna­mená to jediné. Buď si ako jediný pri­šiel na to, ako to robiť správne alebo sa to nepo­da­rilo ani tebe.

Na záver by som ešte dodala, že ak sa tvoj nápad nezlep­šuje a nevi­díš jeho neus­tály rast a pokrok, zna­mená to len jedno. Mal by si s tým pre­stať. Tvoj pro­dukt umiera. Na to aby sa mu darilo, nestačí len stag­ná­cia na jed­nom mieste. Potrebný je jeho neus­tály rast a zlep­šo­va­nie. Naj­dô­le­ži­tej­šia je dobrá odozva a zväč­šu­júce sa číslo uží­va­te­ľov.

article

foto: startupdaily.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)