Kera­mické sklo na kla­sic­kej ver­zii Xia­omi Mi5? Žiadny prob­lém!

Kristián Hrušovský, fonyzciny.sk / 10. augusta 2016 / Tech a inovácie

Výrob­co­via na skon­štru­ova­nie svo­jich vlaj­ko­vých lodí pou­ží­vajú čoraz pré­mi­ovej­šie mate­riály a ani kera­mické sklo na kon­štruk­ciách smart­fó­nov už nie je tabu. Odol­nej­šie sklo z kera­miky pou­žilo aj čín­ske Xia­omi, a to v naj­vyš­šej ver­zii svo­jej toh­to­roč­nej vlaj­ko­vej lode, Xia­omi Mi5 Pro.

Xia­omi to tento rok nene­chalo na náhodu a dlho­oča­ká­vanú vlaj­kovú loď Xia­omi Mi5 pred­sta­vilo hneď v troch ver­ziách. Dve lac­nej­šie, 32 GB a 64 GB ver­zie pri­chá­dzajú s kla­sic­kým sklom na zadnej strane, zatiaľ čo tá naj­vyš­šia, 128 GB ver­zia ponúka o niečo odol­nej­šie kera­mické sklo. Iste ste postrehli správy o prob­lé­moch s výro­bou kera­mic­kej ver­zie Mi5-ky, ktoré boli spô­so­bené 3D zahnu­tím zadného skla. Keďže kera­mické sklo o oproti kla­sic­kému o niečo kreh­kej­šie, Xia­omi muselo pri ohý­baní tohto skla zvo­liť odlišnú, nároč­nej­šiu metódu výroby.

xiaomi-mi5-keramicke-sklo-predaj-2-300x252

Teraz sa však zdá, že výroba sa sta­bi­li­zo­vala a Xia­omi Mi5 Pro v čier­nej ver­zii už nie je taký prob­lém zohnať. Naj­nov­šie sa ponuka čín­skych pre­daj­cov roz­rá­stla aj o samotné kera­mické zadné sklo. Ak sa vám teda poda­rilo nešťast­nou náho­dou roz­biť zadnú stranu Xia­omi Mi5 Pro, nebude prob­lém ju vyme­niť. Prob­lém nebude ani v prí­pade, ak by ste z vašej 32 GB / 64 GB ver­zie chceli spra­viť o niečo pré­mi­ovejší kúsok. Kera­mické sklo je dostupné ako v čier­nej, tak aj v bie­lej ver­zii. Podľa pre­dajcu ide o ori­gi­nálne sklo, s čím súvisí aj jeho cena. V čín­skom e-shope Taobao.com si môžu oby­va­te­lia Číny kera­mické sklo zakú­piť za pri­bližne 50 € v oboch far­bách, pri­čom kla­sické čierne sklo stojí 30 €. Biele sklo je naj­lac­nej­šie, to stojí len 23 €. V ponuke je dokonca aj zlaté pre­ve­de­nie za 30 € a ružové za 31 €.

xiaomi-mi5-pro-predaj-2

Sme veľmi zve­daví, či náh­radné zadné sklá na Xia­omi Mi5 začnú pre­dá­vať aj pre­daj­co­via vyvá­ža­júci do Európy a aká bude ich cena. Poda­rilo sa vám už zadné sklo na Xia­omi Mi5 roz­biť?

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­china

Pridať komentár (0)