Kera­mic­ké sklo na kla­sic­kej ver­zii Xia­omi Mi5? Žiad­ny prob­lém!

Kristián Hrušovský, fonyzciny.sk / 10. augusta 2016 / Tech a inovácie

Výrob­co­via na skon­štru­ova­nie svo­jich vlaj­ko­vých lodí pou­ží­va­jú čoraz pré­mi­ovej­šie mate­riá­ly a ani kera­mic­ké sklo na kon­štruk­ciách smart­fó­nov už nie je tabu. Odol­nej­šie sklo z kera­mi­ky pou­ži­lo aj čín­ske Xia­omi, a to v naj­vyš­šej ver­zii svo­jej toh­to­roč­nej vlaj­ko­vej lode, Xia­omi Mi5 Pro.

Xia­omi to ten­to rok nene­cha­lo na náho­du a dlho­oča­ká­va­nú vlaj­ko­vú loď Xia­omi Mi5 pred­sta­vi­lo hneď v troch ver­ziách. Dve lac­nej­šie, 32 GB a 64 GB ver­zie pri­chá­dza­jú s kla­sic­kým sklom na zadnej stra­ne, zatiaľ čo tá naj­vyš­šia, 128 GB ver­zia ponú­ka o nie­čo odol­nej­šie kera­mic­ké sklo. Iste ste postreh­li sprá­vy o prob­lé­moch s výro­bou kera­mic­kej ver­zie Mi5-ky, kto­ré boli spô­so­be­né 3D zahnu­tím zadné­ho skla. Keď­že kera­mic­ké sklo o opro­ti kla­sic­ké­mu o nie­čo kreh­kej­šie, Xia­omi muse­lo pri ohý­ba­ní toh­to skla zvo­liť odliš­nú, nároč­nej­šiu metó­du výro­by.

xiaomi-mi5-keramicke-sklo-predaj-2-300x252

Teraz sa však zdá, že výro­ba sa sta­bi­li­zo­va­la a Xia­omi Mi5 Pro v čier­nej ver­zii už nie je taký prob­lém zohnať. Naj­nov­šie sa ponu­ka čín­skych pre­daj­cov roz­rá­stla aj o samot­né kera­mic­ké zadné sklo. Ak sa vám teda poda­ri­lo nešťast­nou náho­dou roz­biť zadnú stra­nu Xia­omi Mi5 Pro, nebu­de prob­lém ju vyme­niť. Prob­lém nebu­de ani v prí­pa­de, ak by ste z vašej 32 GB / 64 GB ver­zie chce­li spra­viť o nie­čo pré­mi­ovej­ší kúsok. Kera­mic­ké sklo je dostup­né ako v čier­nej, tak aj v bie­lej ver­zii. Pod­ľa pre­daj­cu ide o ori­gi­nál­ne sklo, s čím súvi­sí aj jeho cena. V čín­skom e-sho­pe Taobao.com si môžu oby­va­te­lia Číny kera­mic­ké sklo zakú­piť za pri­bliž­ne 50 € v oboch far­bách, pri­čom kla­sic­ké čier­ne sklo sto­jí 30 €. Bie­le sklo je naj­lac­nej­šie, to sto­jí len 23 €. V ponu­ke je dokon­ca aj zla­té pre­ve­de­nie za 30 € a ružo­vé za 31 €.

xiaomi-mi5-pro-predaj-2

Sme veľ­mi zve­da­ví, či náh­rad­né zadné sklá na Xia­omi Mi5 začnú pre­dá­vať aj pre­daj­co­via vyvá­ža­jú­ci do Euró­py a aká bude ich cena. Poda­ri­lo sa vám už zadné sklo na Xia­omi Mi5 roz­biť?

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­chi­na

Pridať komentár (0)