Kevin Rose radí, ako vybu­do­vať úspešný star­tup

Ľubomír Tereš / 3. jún 2015 / Tools a produktivita

Vo svo­jom živote dosia­hol už pozo­ru­hodné pra­covné úspe­chy. Je spo­lu­za­kla­da­te­ľom North Tech­no­lo­gies a v minu­losti pôso­bil aj ako gene­rálny par­tner v Google Ven­tu­res. Tak­tiež vybu­do­val spo­loč­nosti ako Digg ‚Milk ‚Revi­si­on3 a Pownce. Pre­čí­tajte si top lek­cie, ktoré sa Kevin naučil ako pod­ni­ka­teľ a inves­tor.

1) Aká je naj­dô­le­ži­tej­šia vec, ktorú by sa mal každý začí­na­júci pod­ni­ka­teľ naučiť?

Nechať svoje ego stra­nou a učiť sa od ostat­ných.“

Naj­dô­le­ži­tej­šou vecou je pri­znať to, čo neviete a nebáť sa požia­dať o pomoc. Mať v biz­nise prí­liš veľké ego sa neo­platí. Úspešní pod­ni­ka­te­lia sa sna­žia obklo­po­vať ľuďmi, ktorí sú múd­rejší ako oni, aby mali neus­tály zdroj nových infor­má­cii. Presne toto robím aj ja. Mám okolo seba kopec men­to­rov, od kto­rých sa stále mám čo učiť.

2) Akú naj­čas­tej­šiu chybu podľa teba robia star­tu­pisti?

Nemô­žete robiť všetko naraz.“

Keď budu­jete pro­dukt, nové myš­lienky sú pre vás natoľko vzru­šu­júce, že môžu rýchlo odvrá­tiť vašu pozor­nosť od pod­stat­ných vecí. Kevin opi­suje: “ako zakla­da­teľ spo­loč­nosti sa často stre­tá­vate s otáz­kou, ako to mám uro­biť všetko naraz?” A odpo­veď je: “Robiť všetko naraz sa jed­no­du­cho nedá.” Kevin navrhuje zame­rať sa na maxi­málne dve alebo tri veci, ktoré sú nevy­hnutné spra­viť. Urobte všetko preto, aby ste týchto pár kri­tic­kých úloh zvládni na 100 per­cent, namiesto pre­mýš­ľa­nia o pri­daní ďal­ších.

3) Ktorá vec sa naj­čas­tej­šie pre­hliada pri budo­vaní star­tupu?

Star­tupy často zabú­dajú na to, ako sa z ľudí môžu stať ich skalní zákaz­níci.” 

V prvých dňoch fun­go­va­nia Digg bolo zís­ka­va­nie fanú­ši­kov a budo­va­nie komu­nity jed­nými z naj­dô­le­ži­tej­ších vecí, ktoré tím odvie­dol. Snažte sa budo­vať vzťahy so svo­jimi zákaz­níkmi a dajte im vedieť, že ste za nich vďačný. Kevin pozna­me­náva , “z takýchto ľudí sa stanú vaši skalní zákaz­níci, ktorí pôjdu von a poroz­prá­vajú o pro­dukte všet­kým svo­jim pria­te­ľov.”

4) Akým spô­so­bom by sa mala nová spo­loč­nosť pre­sa­diť na trhu?

Nie je networ­king ako networ­king, kľúč je v poznaní zákaz­níka.“

Pri tom obrov­skom počte spo­loč­ností, ktoré pôso­bia na trhu, služby PR agen­túr už nesta­čia. Kevi­nova rada je neus­tále spoz­ná­va­nie zákaz­ní­kov, ktorí majú záu­jem o váš pro­dukt alebo spo­loč­nosť. Snažte sa budo­vať si vzťah hneď od začiatku, uká­zať im demo ver­zie a dať im včasný prí­stup k beta ver­zii pro­duktu. Netreba však zabud­núť na to, že: “nie je networ­king ako networ­king.“ Musím roz­dať čo naj­viac vizi­tiek alebo stret­núť čo naj­viac ľudí, nie je tá nesprávna cesta. Zákaz­ní­kov musíte pre­sved­čiť pri­ro­dze­ným spô­so­bom, že vy ste pre nich ten naj­lepší.

5) Exis­tuje nejaký spo­ločný cha­rak­te­rový znak, ktorý obdi­vu­ješ u hostí v tvo­jej show Foun­da­tion?

Prob­lémy pre nich zna­me­najú výzvy a nie pre­kážky.”

Kevin v jeho show Foun­da­tion hovo­ril už s desiat­kami legen­dár­nych pod­ni­ka­te­ľov od Elona Muska , Jacka Dor­se­yho až po E.V. Wil­liamsa. Jeden spo­ločný znak, ktorý na nich obdi­vuje, je ich postoj k rie­še­niu prob­lé­mov. “Mnoho pod­ni­ka­te­ľov je pri rie­šení prob­lé­mov ner­vóz­nych alebo si mys­lia, že sú prí­liš zlo­žité na to, aby sa ich pokú­sili vyrie­šiť. Najús­peš­nejší pod­ni­ka­te­lia ich však berú ako výzvy a nie ako pre­kážky. Čím väčší prob­lém, tým väč­šia moti­vá­cia ho pre­ko­nať.”

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)