Kicks­tar­ter sa mení na nezis­ko­vú orga­ni­zá­ciu!

Alexandra Dulaková / 28. septembra 2015 / Tools a produktivita

Za pár rokov exis­ten­cie sa Kicks­tar­ter vypra­co­val na líd­ra vo svo­jom fachu. Ľuďom po celom sve­te posky­tu­je pries­tor na plne­nie svo­ji­ch plá­nov a túžieb, ako aj pries­tor na rea­li­zo­va­nie svo­jej šted­ros­ti pomo­cou prís­pev­kov. Pre­to sa dnes vidí ako objekt, kto­rý slú­ži verej­né­mu dob­ru.

 

Spoločnosť odmieta predstavu, že by sa mala niekedy stať verejnou - a teda ponúknuť svoje akcie ľudu. Popiera aj možné plány o tom, že by ich mal niekto z vonku získať a kúpiť. Jednoducho chcú aj naďalej pokračovať v tom, čo im ide najlepšie - v pomáhaní uskutočňovať sny. Preto ten prechod do vôd, ktoré ich legálne definujú ako spoločensky osožnú organizáciu. 

 

Ako spoločnosť, ktorá slúži výhradne verejnému dobru, sa Kickstarter zaväzuje k tomu, že jeho prioritou bude vždy pomoc verejnosti a že tento fakt bude zohľadnený pri každom rozhodnutí. K dosiahnutia tohto statusu museli prejsť akreditáciou a splniť podmienky, akou je aj napríklad dôkladná uvedomelosť a zodpovednosť vo vzťahu k sociálnej sfére a životnému prostrediu. Aj napriek tomu, že stále ide o ziskovú spoločnosť, sa ale dušujú, že ich cieľom bude vždy pomáhať tým, ktorí o to pomocou fundraisingu požiadajú. To sa síce s verejnou formou fungovania ani s predajom nevylučuje, CEO Yancey Strickler tú predstavu aj tak odmieta. Podľa neho by podobné kroky firmu viedli inými smermi, než je potrebné. 

 

Zakladatelia Kickstarteru: Yancey Strickler, Charles Adler, Perry Chen

 

Sami sú však závislí od svojich investorov, ktorí patria k veľkým menám a ktorí do projektu len sotva išli s úmyslom robiť čistú charitu. Predovšetkým musia vidieť návratnosť svojich investícií, no oni sa nestrachujú. Napríklad taký Chris Sacca, ktorý zároveň investoval aj do Twitteru a predtým figuroval vo výkonnej pozícii Googlu, považuje Kickstarter za veľmi výnosnú spoločnosť, kde o zisky nie je núdza. Zatiaľ sa mu síce jeho finančná injekcia nevrátila, no nepochybuje, že sa tak jedného dňa stane. 

 

A aby všetkým bolo jasné, že to s dobročinnosťou myslia vážne, rozhodli sa v Kickstarter venovať 5 percent zo svojho zdaneného zisku na čisto neziskové účely. Konkrétne pôjdu peniaze na financovanie umeleckých a hudobných vzdelávacích programov pre deti a nebudú skúpi ani voči organizáciam, ktoré sa aktívne venujú oblastiam a ľuďom čeliacim diskriminácií a predsudkom. To sa týka najmä ľudí farebnej pleti a členov LGBTI komunity, ktorým chcú umožniť rovnaký a prístup k pracovným ponukám a spravodlivému zaobchádzaniu. Spoluzakladateľom Perrymu Chenovi a Yanceymu Stricklerovi vraj o zisky nejde. V prvom rade chcú v mladej generácií vyvolať potrebu pracovať na projektoch, ktoré budú mať na spoločnost všetkých vrstiev pozitívny dopad. 

 

Zdroj: Business Insider 

Pridať komentár (0)