Kicks­tar­ter poru­šil vlastné pra­vidlá aby pomo­hol sýr­skym ute­čen­com

Alexandra Dulaková / 7. októbra 2015 / Tools a produktivita

Kicks­tar­ter poznáme ako cro­wd­fun­din­gový web, ktorý mno­hým ľuďom po celom svete pomáha spĺňať sny, na ktoré sami nemajú dosta­točné pros­triedky. Včera ale pre­kro­čil hra­nice svo­jich bež­ných kom­pe­ten­cií a roz­ho­dol sa spus­tiť kam­paň pre cha­ritu. Kicks­tar­ter pro­stred­níc­tvom Spo­je­ných náro­dov zbiera peniaze pre ute­čen­cov zo Sýrie. 

Je jeden zásadný dôvod, kvôli kto­rému Kicks­tar­ter svoje služby nevy­užíva (res­pek­tívne nevy­uží­val) na cha­ri­ta­tívne účely — jeho vlastné pra­vidlá. Medzi nimi je jeden bod, ktorý ozna­muje, že:

Pro­jekty nemôžu vyzbie­ra­vať peniaze na cha­ritu, ponú­kať finančné pod­nety, ani nará­bať so zaká­za­nými polož­kami.” 

Záro­veň dodá­vajú, že aj keď sú všet­kými desia­timi za cha­ritu a rôzne spô­soby inves­to­va­nia, na Kicks­tar­teri sa takéto pro­jekty obja­vo­vať nebudú. “Pro­jekty nemôžu sľu­bo­vať, že vyzbie­ranú sumu venujú na cha­ri­ta­tívny účel, ako ani na kon­krétnu dob­ro­činnú položku.”

Lenže aj tie naj­tvr­d­šie pra­vidlá nie­kedy pod­stú­pia skúšku, a keď naviac ide o huma­ni­tárny pro­jekt, na kto­rom spo­lu­pra­cuje Komi­sia pre ľud­ské práva Spo­je­ných náro­dov, pre­hod­no­tiť svoje posla­nie môže aj Kicks­tar­ter. Táto zbierka nemá žia­den strop, peniaze do nej môžu pri­bú­dať, kým len budú ľudia ochotní pris­pie­vať. Keďže nie je vyhra­dený žia­den kon­krétny finančný cieľ, ako to pri bež­ných kam­pa­niach býva, peniaze idú hneď na účet orga­ni­zá­cie, ktorá s ute­čen­cami aktívne spo­lu­pra­cuje. V bež­ných prí­pa­doch bývajú peniaze cie­ľo­vej sku­pine odo­vzdané až po spl­není sta­no­ve­nej sumy, pop­rí­pade po uply­nutí urče­nej doby. 

Tým, že Kicks­tar­ter sa minulý mesiac stal dru­hom nezis­ko­vej orga­ni­zá­cie, ktorá svo­jím pôso­be­ním slúži verej­nému dobru, si jasne sta­no­vil svoje pri­ority. Peniaze nie sú jeho cie­ľom, sú len pros­tried­kom na dosia­hnu­tie cieľa. Zrejme už zaro­bili dosť a začí­najú pre­hod­no­co­vať svoju fun­kciu a posla­nie. Jus­tin Kaz­mark z odde­le­nia PR sa ale na margo veci vyjad­ril nasle­dovne: “Nemys­lím, že sa týmto roz­hod­nu­tím posú­vame iným sme­rom. Jed­no­du­cho sa naskytla sku­pina ľudí, ktorá volá o pomoc, a my sme sa roz­hodli v situ­ácii aspoň tro­chu zavá­žiť.”

Tím Kicks­tar­teru nie je jediný, ktorý sa v kom­pli­ko­va­nej situ­ácii roz­ho­dol pomôcť. Už 9 mili­ó­nov Sýr­ča­nov opus­tilo od vypuk­nu­tia kon­fliktu svoju domo­vinu a ocitli sa na cudzom územi, medzi nezná­mymi ľuďmi a často bez aké­ho­koľ­vek osob­ného majetku. Stovky dob­ro­voľ­ní­kov sa vydali do krí­zo­vých oblastí a ute­če­nec­kých tábo­rov, kde pomá­hajú s prak­tic­kými orga­ni­zač­nými zále­ži­tos­ťami, pop­rí­pade učia deti v pro­vi­zór­nych ško­lách, alebo posky­tujú zdra­vot­nícku pomoc. Naprí­klad foto­graf Bran­don Stan­ton, známy zo svo­jej obľú­be­nej (Face­bo­oko­vej) stránky Humans of New York, sa v posled­ných týžd­ňoch Euró­pou pre­sú­val spolu s ute­čen­cami a doku­men­to­val ich srd­cer­vúce prí­behy. Mnohé z nich inšpi­ro­vali veľa ďal­ších ľudí, aby pomohli, alebo aspoň finančne pris­peli. 

Len za tri hodiny po spus­tení Kicks­tar­te­ro­vej kam­pane sa vyzbie­ralo dva krát toľko, čo sa podarí vyzbie­rať prie­merne úspeš­nej zbierke. A prís­pevky stále pri­bú­dajú. Jus­tin Kaz­mark však v mene spo­loč­nosti tieto skutky nepo­va­žuje za až tak výni­močné a rad­šej k pomoci vyzýva aj ostat­ných. 

Ide o obrov­ský prob­lém, ktorý žiadna kam­paň zo dňa na deň nevy­rieši. Dúfame aspoň, že naše kroky zvý­šia infor­mo­va­nosť o tejto situ­ácii a samoz­rejme aj to, že vyzbie­rajú nejaké peniaze. Snáď to bude mať pozi­tívny dopad. To je hlavné.” 

Ak máš aj ty záu­jem pris­pieť, môžeš tak uro­biť tu

Zdroj: Huf­fing­ton Post 

Pridať komentár (0)