Kite — nový nástroj, ktorý výrazne zjed­no­duší a zrýchli prog­ra­mo­va­nie

Michal Sorkovský / 8. mája 2016 / Startupy

Tak­mer každý prog­ra­má­tor dnes pri práci využíva inter­net na hľa­da­nie častí kódov či potreb­ných infor­má­cií. To teda zna­mená, že musí neus­tále pre­kli­ká­vať medzi dvoma oknami, čo môže byť pri celo­den­nej práci s počí­ta­čom pekne otravné a obme­dzu­júce. Tento prob­lém však dokáže ľahko vyrie­šiť jeden nástroj. 

Kite je nástroj, ktorý integ­ruje vyhľa­dá­va­cie fun­kcie inter­ne­to­vého pre­hlia­dača priamo do tvojho edi­toru. Pri písaní kódu potom rovno ponúka nad­vä­zu­júce hľa­dané prí­kazy a fun­kcie, pri kto­rých exis­tuje pred­po­klad, že by si ich chcel napí­sať. Kite navyše dokáže opra­viť aj základné chyby pri pre­pise.

Tento šikovný tool skvelo slúži naprí­klad pri čítaní dlhých doku­men­tov pri integ­rá­cií zlo­ži­tej­ších apli­ká­cií. Navyše je možné plne ho pre­po­jiť s ter­mi­ná­lom a iTerm na OS X, ale aj ďal­šími edi­tormi. Nástroj zatiaľ fun­guje len v beta ver­zii, no už sti­hol vzbu­diť pozor­nosť na Pro­duct Hunte, kde je jed­ným z najob­ľú­be­nej­ších toolov za posledné obdo­bie.

Zdroj: techcrunch.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: wired.com

Pridať komentár (0)