Kite — nový nástroj, kto­rý výraz­ne zjed­no­du­ší a zrých­li prog­ra­mo­va­nie

Michal Sorkovský / 8. mája 2016 / Startupy

Tak­mer kaž­dý prog­ra­má­tor dnes pri prá­ci využí­va inter­net na hľa­da­nie čas­tí kódov či potreb­ných infor­má­cií. To teda zna­me­ná, že musí neus­tá­le pre­kli­ká­vať medzi dvo­ma okna­mi, čo môže byť pri celo­den­nej prá­ci s počí­ta­čom pek­ne otrav­né a obme­dzu­jú­ce. Ten­to prob­lém však doká­že ľah­ko vyrie­šiť jeden nástroj. 

Kite je nástroj, kto­rý integ­ru­je vyhľa­dá­va­cie fun­kcie inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča pria­mo do tvoj­ho edi­to­ru. Pri písa­ní kódu potom rov­no ponú­ka nad­vä­zu­jú­ce hľa­da­né prí­ka­zy a fun­kcie, pri kto­rých exis­tu­je pred­po­klad, že by si ich chcel napí­sať. Kite navy­še doká­že opra­viť aj základ­né chy­by pri pre­pi­se.

Ten­to šikov­ný tool skve­lo slú­ži naprí­klad pri číta­ní dlhých doku­men­tov pri integ­rá­cií zlo­ži­tej­ších apli­ká­cií. Navy­še je mož­né plne ho pre­po­jiť s ter­mi­ná­lom a iTerm na OS X, ale aj ďal­ší­mi edi­tor­mi. Nástroj zatiaľ fun­gu­je len v beta ver­zii, no už sti­hol vzbu­diť pozor­nosť na Pro­duct Hun­te, kde je jed­ným z najob­ľú­be­nej­ších toolov za posled­né obdo­bie.

Zdroj: techcrunch.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: wired.com

Pridať komentár (0)