Klá­ves­nica men­šia ako váš iPhone

Lukáš Gašparík jr. / 19. januára 2015 / Tech a inovácie

Asi každý mi dá za pravdu, že písa­nie na doty­ko­vej obra­zovke nie je zrovna to práve, či už sa jedná o smartp­hony alebo väč­šie tab­lety. Je tu síce mož­nosť pou­žiť pre­nosnú klá­ves­nicu, ale tie sú buď moc malé alebo neo­hra­bané. Až do teraz.

Spo­loč­nosť s náz­vom Way­To­ols chce tento prob­lém vyrie­šiť pomo­cou novej skla­da­cej klá­ves­nice TextB­lade. Malo by ísť o klá­ves­nicu roz­me­rovo men­šiu ako iPhone 4, ktorá by sa mala v polke pre­hnúť a tak sa bez prob­lé­mov zmes­tiť aj do vrecka vašich noha­víc. Roz­mery tejto klá­ves­nice sú naozaj mini­ma­lis­tické s hrúb­kou iba 11,3 mm. Jedná sa plno­hod­notnú QWERTY klá­ves­nicu, nie ktoré z klá­ves sú dokonca vyba­vene multi-touch fun­kciou, takže majú viac využití.

Aj keď sa môže zdať, že klá­ves­nica nie je úplne ide­álna, ale písa­nie na nej by malo byť pohodlné a hlavne presné. Tvar klá­ves­nice je mierne do tvaru pís­mena V, čo by tak malo zaru­čo­vať pri­ro­dzenú pozí­ciu vašich prs­tov. Na videu je možné vidieť, že s touto klá­ves­ni­cou doká­žete písať aj 100 slov za minútu.

Klá­ves­nica TextB­lade je momen­tálne už vo výrobe a jej cena je 99 dolá­rov a do pre­daja by sa mala dostať v prie­behu marca. Čo sa týka kom­pa­ti­bi­lity, tak by bez prob­lé­mov mala zvlá­dať spo­lu­prácu s iOS, ale tak isto aj Android zaria­de­niami, ktoré sú pri­po­jené cez blu­e­to­oth.

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)