Klá­ves­ni­ca men­šia ako váš iPho­ne

Lukáš Gašparík jr. / 19. januára 2015 / Tech a inovácie

Asi kaž­dý mi dá za prav­du, že písa­nie na doty­ko­vej obra­zov­ke nie je zrov­na to prá­ve, či už sa jed­ná o smartp­ho­ny ale­bo väč­šie tab­le­ty. Je tu síce mož­nosť pou­žiť pre­nos­nú klá­ves­ni­cu, ale tie sú buď moc malé ale­bo neo­hra­ba­né. Až do teraz.

Spo­loč­nosť s náz­vom Way­To­ols chce ten­to prob­lém vyrie­šiť pomo­cou novej skla­da­cej klá­ves­ni­ce TextB­la­de. Malo by ísť o klá­ves­ni­cu roz­me­ro­vo men­šiu ako iPho­ne 4, kto­rá by sa mala v pol­ke pre­hnúť a tak sa bez prob­lé­mov zmes­tiť aj do vrec­ka vašich noha­víc. Roz­me­ry tej­to klá­ves­ni­ce sú naozaj mini­ma­lis­tic­ké s hrúb­kou iba 11,3 mm. Jed­ná sa plno­hod­not­nú QWER­TY klá­ves­ni­cu, nie kto­ré z klá­ves sú dokon­ca vyba­ve­ne mul­ti-touch fun­kci­ou, tak­že majú viac využi­tí.

Aj keď sa môže zdať, že klá­ves­ni­ca nie je úpl­ne ide­ál­na, ale písa­nie na nej by malo byť pohodl­né a hlav­ne pres­né. Tvar klá­ves­ni­ce je mier­ne do tva­ru pís­me­na V, čo by tak malo zaru­čo­vať pri­ro­dze­nú pozí­ciu vašich prs­tov. Na videu je mož­né vidieť, že s tou­to klá­ves­ni­cou doká­že­te písať aj 100 slov za minú­tu.

Klá­ves­ni­ca TextB­la­de je momen­tál­ne už vo výro­be a jej cena je 99 dolá­rov a do pre­da­ja by sa mala dostať v prie­be­hu mar­ca. Čo sa týka kom­pa­ti­bi­li­ty, tak by bez prob­lé­mov mala zvlá­dať spo­lu­prá­cu s iOS, ale tak isto aj Andro­id zaria­de­nia­mi, kto­ré sú pri­po­je­né cez blu­e­to­oth.

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)