Klik TV: čo sa stalo, kam zmizli?

Lukáš Gašparík jr. / 19. január 2015 / Tools a produktivita

Klik TV po pomerne úspeš­nom štarte a sil­nom mar­ke­tingu dostalo facku v podobe slab­nú­ceho dopytu po svo­jich on-demand zaria­de­niach, čo následne vyús­tilo k tak­mer úpl­nému zániku tohto pro­jektu.

To, čo spo­čiatku vyze­ralo ako ambi­ci­ózny plán a zapl­ne­nie niche diery na trhu, keďže dvd poži­čovne z trhu tak­mer zmysli a sťa­ho­vať filmy sa cie­ľovke 40 roč­ným nech­celo, sa obrá­tilo nako­niec proti nim.
Jed­ným z dôvo­dov zly­ha­nia KLIK TV mohol byť aj slabo fle­xi­bilný vývoj, ktorý mal sídlo v Brne, hoci firma s celým manaž­men­tom pôso­bila v Bra­ti­slave. Všetci poznáme, ako fun­gujú deve­lo­peri, keď sa s nimi pro­duk­tový mana­žér alebo CTO vidí raz týž­denne.
KLIK TV malo všetky pod­mienky k tomu, aby sa tento pro­jekt stal úspeš­ným, no nie­kde to začalo škrí­pať. Ner­vózni inves­tori začali postupne z pro­jektu sťa­ho­vať peniaze, keďže sa poža­do­vané výsledky nedo­sta­vo­vali. To ovplyv­nilo pro­duk­tový aj mar­ke­tin­gový push KLIK TV. Po pre­in­ves­to­vaní nie­koľko stá­ti­síc Eur to vyzerá, že pro­jekt skončí v šuf­líku, ktorý si možno v najb­liž­šej dobe otvorí Netf­lix. Samoz­rejme, Slo­ven­sko je ešte stále off the radar tohto sve­to­vého gigantu, no v najb­liž­ších rokoch sa situ­ácia môže zme­niť. 
O tom ako veľmi bol tento pro­jekt ambi­oci­ózny na začiatku sa môžete dočí­tať v našom vôbec prvom článku na Star­ti­tUp TU.
Pridať komentár (0)