Koľko si môže slo­ven­ský star­tup pýtať od inves­to­rov za 10% podiel?

Sebastian Mach / 13. apríla 2016 / Business

Často dostá­vame e-maily a správy od čita­te­ľov-star­tu­pis­tov, ktoré majú spo­ločné kľú­čové slová: inves­tor, podiel, pre­daj, za koľko.

Aj preto sme sa roz­hodli, že túto dilemu sa pokú­sime raz a navždy zod­po­ve­dať. V star­tu­po­vom svete, kde sa točia obrov­ské peniaze to často vôbec nie je jed­no­du­ché celé ufi­nan­co­vať — pri SW star­tu­poch sú to drahí vývo­jári a milión drob­ností, pri HW star­tu­poch, kto­rých však na Slo­ven­sku nie je prí­liš veľa, to je ešte oveľa kom­pli­ko­va­nej­šie. Aj preto sa väč­šina star­tu­pov nechá “kúpiť” inves­tormi.

cm_eef_0

foto: neulogy.vc

Inves­tori sú ako žra­loci. Čakajú na svoju šancu, vyhliadnu si nie­koho, kto im pri­ne­sie zisk a zaú­to­čia. A práve neskú­sení star­tu­pisti na to môžu dopla­tiť a pre­dať svoj podiel výrazne pod cenu svojho pro­duktu.

Akú cenu má teda star­tup, ktorý má ambí­cie a poten­ciál stať sa glo­bál­nym a úspeš­ným? V early stage (1 – 2 roky fun­go­va­nia) je to +/- milión eur. To zna­mená, že za 10% podiel by si určite nemal ísť pod 100 000 eur. Pri lokál­nych star­tu­poch je táto čias­tky pocho­pi­teľne oveľa niž­šia, no za 10% veľmi nádej­ného star­tupu si pokojne môžeš vypý­tať aspoň 50000 eur.

12049573_1051631831575114_2381578099137169167_n

foto: FB/ Neulogy Ven­tu­res

Možno sa ti to zdá na prvý pohľad veľa, no pri kva­lit­ných zamest­nan­coch je to čias­tka, akú minieš za pár mesia­cov. Len si spo­čí­taj, koľko ťa stojí dobrý prog­ra­má­tor, dizaj­nér a ďalší ľudia. K tomu mar­ke­ting, náklady na kan­ce­lá­riu a milión ďal­ších polo­žiek, ktoré sa naj­skôr zdajú zaned­ba­teľné.

Roz­be­hnúť sve­tový star­tup sku­točne nie je taká sranda, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Vyža­duje to obetu, často aj pre­kus­núť inves­to­rov, ktorí po vstupe do pro­jektu chcú vidieť okam­žité výsledky. No nikto, kto doká­zal niečo veľké, k tomu nepri­šiel ako slepé kura k zrnu. Veľké veci si takéto obety vyža­dujú.

titulná foto: iCol­lege

Pridať komentár (0)