Koľko zaro­bia giganti za 10 sekúnd? Apple cez desať­ti­síc, Twit­ter stráca stovky!

Martin Bohunický / 5. februára 2016 / Business

Kým sa spá­jame s našimi zná­mymi cez Face­book, kým twe­e­tu­jeme a využí­vame zaria­de­nia od Apple, títo giganti zará­bajú nepred­sta­vi­teľné sumy. 

Keď si pozrieš real-time info­gra­fiku, ktorú vytvo­ril tím Visual Capi­ta­list, pocho­píš, aké čias­tky sa točia v Sili­con Val­ley. Každý jeden klik a vide­nie pri­dáva fir­mám peniaze na ich tučné účty.

Tieto čísla sú naozaj šia­lené, no aspoň zís­kaš pred­stavu, ako to v tech­no­lo­gic­kom biz­nise fun­guje. Kým čítaš tieto vety, Apple zaro­bil desať­ti­síce dolá­rov, Google a Mic­ro­soft zaro­bili tisíce dolá­rov a naprí­klad taký Twit­ter pri­šiel za posled­ných 10 sekúnd o 200 dolá­rov. Je to záro­veň aj pekná ukážka toho, kam sa jed­not­livé firmy ube­rajú. Twit­ter na tom po odchode nie­koľ­kých kľu­čo­vých ľudí naozaj nie je dobre.

Koniec kon­cov, vyni­ka­júcu info­gra­fiku si môžeš pozrieť aj sám na tejto stránke.

Zau­jíma ťa aj, aký tieto stránky vyge­ne­rujú traf­fic? Toto je šta­tis­tika za 10 sekúnd. Neuve­ri­teľné.

internet-giants-data

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fii: Visual Capi­ta­list

Pridať komentár (0)