Koľ­ko zaro­bia gigan­ti za 10 sekúnd? App­le cez desať­ti­síc, Twit­ter strá­ca stov­ky!

Martin Bohunický / 5. februára 2016 / Business

Kým sa spá­ja­me s naši­mi zná­my­mi cez Face­bo­ok, kým twe­e­tu­je­me a využí­va­me zaria­de­nia od App­le, títo gigan­ti zará­ba­jú nepred­sta­vi­teľ­né sumy. 

Keď si pozrieš real-time info­gra­fi­ku, kto­rú vytvo­ril tím Visu­al Capi­ta­list, pocho­píš, aké čias­t­ky sa točia v Sili­con Val­ley. Kaž­dý jeden klik a vide­nie pri­dá­va fir­mám penia­ze na ich tuč­né účty.

Tie­to čís­la sú naozaj šia­le­né, no aspoň zís­kaš pred­sta­vu, ako to v tech­no­lo­gic­kom biz­ni­se fun­gu­je. Kým čítaš tie­to vety, App­le zaro­bil desať­ti­sí­ce dolá­rov, Goog­le a Mic­ro­soft zaro­bi­li tisí­ce dolá­rov a naprí­klad taký Twit­ter pri­šiel za posled­ných 10 sekúnd o 200 dolá­rov. Je to záro­veň aj pek­ná ukáž­ka toho, kam sa jed­not­li­vé fir­my ube­ra­jú. Twit­ter na tom po odcho­de nie­koľ­kých kľu­čo­vých ľudí naozaj nie je dob­re.

Koniec kon­cov, vyni­ka­jú­cu info­gra­fi­ku si môžeš pozrieť aj sám na tej­to strán­ke.

Zau­jí­ma ťa aj, aký tie­to strán­ky vyge­ne­ru­jú traf­fic? Toto je šta­tis­ti­ka za 10 sekúnd. Neuve­ri­teľ­né.

internet-giants-data

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fii: Visu­al Capi­ta­list

Pridať komentár (0)