Komu niet rady, tomu niet pomoči, hovorí cikáda v zábavnej kampani

Viktória Husarčíková / 13. septembra 2018 / Marketing/Sketcher

zdroj: Youtube/S&D Pharma
  • Far­ma­ce­utická firma S&D Pharma Slo­va­kia sa ne­bojí po­u­ží­vať od­vážne slová vo svo­jej kam­pani
  • Slo­vá­kov svoj pro­dukt pred­sta­vila veľmi kre­a­tív­nym spô­so­bom, aj na­priek tomu, o aký pro­dukt sa jedná

Liečba ne­musí byť vždy len po­nurá a dep­re­sívna. S vti­pom sa do lie­če­nia pus­tila na­prí­klad far­ma­ce­utická firma S&D Pharma Slo­va­kia. V ich no­vej re­klame je ok­rem ti­pov na pre­ko­na­nie zá­palu mo­čo­vých ciest od­pre­zen­to­vaný aj ich liek, Cys-con­trol, o kto­rom ho­vorí, že je z lá­tok vý­lučne rast­lin­ného pô­vodu.

Re­klamná kam­paň sa skladá z troch re­klám, v kto­rých je hlav­nou hr­din­kou práve le­kárka Ci­káda. Ši­ro­kej ve­rej­nosti radí na­sle­dovné: pre­šti to, ne­ku­puj močku vo vreci a po­uži rad­šej Cys-con­trol Forte, ktorý je účinný, no ne­škodí telu ako an­ti­bi­otiká. Vtipy v po­dobe dvoj­zmy­sel­ných rád, a v ko­neč­nom dô­sledku aj sa­mot­nom mene hlav­nej pred­sta­vi­teľky, sú sku­točne prí­tomné na kaž­dom kroku.

Dô­le­žitá je ok­rem sa­mot­nej liečby aj pre­ven­cia. Cys-con­trol Forte je na to podľa Ci­kády ako stvo­rený – ok­rem toho, že ti po­môže zá­pal pre­šťať, ale do­konca za­bráni aj jemu opa­ko­va­niu. Môžu za to najmä vý­ťažky z vresu, brus­níc a vi­niča.

Ok­rem prí­rod­nej re­vo­lú­cie vo far­má­cii pri­náša S&D Pharma aj ino­va­tívnu re­klamu, ktorá do­slova osl­ňuje. Firma tým do­ka­zuje, že ne­prí­jemné si­tu­ácie sa dajú stvár­niť aj ne­kon­venčne.

Pridať komentár (0)