Kon­cept iOS 9, ktorý budete milo­vať!

Róbert Hallon: svetapple.sk / 9. marec 2015 / Business

Apple vo svo­jich Jabl­ko­vých zaria­de­niach pou­žíva ope­račný sys­tém iOS, ktorý milujú v pod­state všetci pou­ží­va­te­lia iPhone a iPad. Je totiž nesku­točne rýchly, dizaj­novo jed­no­du­chý a záro­veň aj pre­hľadný, čo sú tri veci, ktoré ho činia naj­lep­ším ope­rač­ným sys­té­mom pre smart­fóny v súčast­nosti. Apple nám vždy pred­sta­vo­valo svoje pro­dukty štý­lom “vyskú­šajte to raz a už to nikdy nebu­dete chcieť pre­stať pou­ží­vať.” Týmto mot­tom sa riadi aj ope­račný sys­tém iOS 9, ktorý nám pri­nie­sol Ralph The­odory.

Ralph sa roz­ho­dol, že vytvorí jeden z tých kon­cep­tov, ktoré budú navr­hnuté presne do posled­ného detailu a navyše budú brať ohľad aj na funkč­nosť zaria­de­nia. Záro­veň sa vo “vir­tu­ál­nom iPhone” obja­vili aj fun­kcie ako “Night Mode”, ktoré by sme určite uví­tali aj vo finál­nej ver­zií od Apple. Jed­no­du­cho, tento kon­cept iOS je jeden z naj­lep­ších aké sme kedy mali mož­nosť vidieť. Keby toto Apple pred­sta­vilo aj vo finál­nej ver­zií iOS 9, boli by sme naozaj veľmi radi! :)

Čo poviete? :)

zdroj: svetapple.sk

Pridať komentár (0)