Kon­cept iOS 9, kto­rý bude­te milo­vať!

Róbert Hallon: svetapple.sk / 9. marca 2015 / Business

App­le vo svo­ji­ch Jabl­ko­vý­ch zaria­de­nia­ch pou­ží­va ope­rač­ný sys­tém iOS, kto­rý milu­jú v pod­sta­te všet­ci pou­ží­va­te­lia iPho­ne a iPad. Je totiž nesku­toč­ne rých­ly, dizaj­no­vo jed­no­du­chý a záro­veň aj pre­hľad­ný, čo sú tri veci, kto­ré ho činia naj­lep­ším ope­rač­ným sys­té­mom pre smart­fó­ny v súčast­nos­ti. App­le nám vždy pred­sta­vo­va­lo svo­je pro­duk­ty štý­lom “vyskú­šaj­te to raz a už to nikdy nebu­de­te chcieť pre­stať pou­ží­vať.” Tým­to mot­tom sa ria­di aj ope­rač­ný sys­tém iOS 9, kto­rý nám pri­nie­sol Ralph The­odo­ry.

 

Ralph sa rozhodol, že vytvorí jeden z tých konceptov, ktoré budú navrhnuté presne do posledného detailu a navyše budú brať ohľad aj na funkčnosť zariadenia. Zároveň sa vo “virtuálnom iPhone” objavili aj funkcie ako “Night Mode”, ktoré by sme určite uvítali aj vo finálnej verzií od Apple. Jednoducho, tento koncept iOS je jeden z najlepších aké sme kedy mali možnosť vidieť. Keby toto Apple predstavilo aj vo finálnej verzií iOS 9, boli by sme naozaj veľmi radi! :)

Čo poviete? :)

 

 

zdroj: svetapple.sk

 

Pridať komentár (0)