Kon­cept Mer­ce­desu zachy­tený v San Fran­ciscu!

Tomáš Kahn / 9. marca 2015 / Tools a produktivita

V uli­ciach San Fran­cisca bolo v posled­ných dňoch zachy­tené niečo naozaj neví­dané. Ide o nový kon­cept Mer­ce­desu-Benz. Čo na neho hovo­ríte?

Aj keď sa v posled­ných dňoch oči všet­kých auto­mo­bi­lo­vých odbor­ní­kov sústre­ďujú najme na Ženevu, kde momen­tálne pre­bieha najp­res­tíž­nejší auto­sa­lón na svete, zau­jí­mavé veci sa dejú aj v USA. Kon­krétne v San Fran­ciscu, kde bol nedávno na ulici zachy­tený jeden z naj­nov­ších kon­cep­tov značky Mer­ce­des-Benz. Ide o kon­cept F 015. 

Čo na neho hovo­ríte? Mys­líte si, že by sa takéto niečo mohlo pohy­bo­vať raz aj v bež­nej pre­mávke u nás?

zdroj: imgur.com

Pridať komentár (0)