Koniec dra­hým kuri­é­rom na Slo­ven­sku, All­packa je tu

Martin Bohunický / 2. februára 2016 / Business

Nie je jed­no­du­ché orien­to­vať sa v kom­pli­ko­va­nej ponuke jed­not­li­vých kuri­ér­skych slu­žieb.

Vždy som s tým mal tro­chu prob­lém a keď už som aj potre­bo­val niečo poslať, celé pro­cesy a porov­na­nie mi prišli pri­veľmi zlo­žité. Preto som buď využil nie vždy spo­ľah­livé služby Slo­ven­skej pošty, alebo rie­šil celú vec inak.

Keďže kuri­ér­skych slu­žieb je na Slo­ven­sku pomerne dosť a nace­ne­nie slu­žieb je pomerne kom­pli­ko­vané, prišla na Slo­ven­sko služba All­packa. Tá fun­guje ako porov­ná­vač cien a pre tvoju kon­krétnu zásielku ti vyhľadá tie naj­vý­hod­nej­šie dostupné pod­mienky. Či už chceš poslať list, balík, paletu alebo čokoľ­vek iné.

All­packa v súčas­nosti spo­lu­pra­cuje s nie­koľ­kými naj­po­pu­lár­nej­šími kuri­ér­skymi služ­bami na Slo­ven­sku (UPS, GLS, DPD, SPS, DHL, INTIME a Balí­ko­mat). Po zadaní para­met­rov tvo­jej zásielky sys­tém vyhľadá, ktoré služby sú pre tvoj typ zásielky dostupné a porovná nie­len ich ceny, ale aj výhody, ktoré jed­not­livé kuri­ér­ske služby ponú­kajú. Po výbere si môžeš balík pois­tiť a následne celú službu zapla­tíš. Potom už len čakáš, kedy kuriér príde a tvoju zásielku vyz­dvihne. Celý pro­ces doru­čo­va­nia si vieš odkon­tro­lo­vať online.

Screen Shot 2016-02-01 at 16.44.50

Ešte výhod­nej­šia môže byť All­packa práve pre tých, ktorí potre­bujú posie­lať zásielky pra­vi­delne v rámci svojho biz­nisu. Takýmto spô­so­bom môže tvoj e-shop ušet­riť obrov­ské množ­stvo nákla­dov a All­packu si navyše môžeš vyskú­šať zadarmo.

All­packa nefun­guje len na Slo­ven­sku, zásielky s ňou môžeš posie­lať do celého sveta. A pri posie­laní balí­kov do zahra­ni­čia môžeš ušet­riť až stovky eur na jedi­nom balíku! Službu som otes­to­val a pri 1kg zásielke s roz­mermi 50x50x50cm do Čes­kej repub­liky je toto ponuka jed­not­li­vých kuri­é­rov. Sám vidíš, že správ­nym výbe­rom môžeš ušet­riť desiatky eur! Koniec kon­cov, čo taká zásielka stojí si môžeš skon­tro­lo­vať aj sám.

Screen Shot 2016-02-02 at 20.23.34

All­packa vznikla v roku 2010 v Maďar­sku pod náz­vom Furgefutar.hu Limi­ted, dnes expan­duje pod novým náz­vom do Čes­kej repub­liky, na Slo­ven­sko a do Rumun­ska. Slo­ven­skú pobočku má na sta­rosti Ildiko Bodo­ková.

Pridať komentár (0)