Koniec kuri­é­rov? Pro­jekt Wing od Google má veľké ambí­cie

Peter Kováč / 29. augusta 2014 / Tech a inovácie

Medzi Ama­zo­nom a Goog­lom sa možno čoskoro roz­horí nová vojna. Google na pod­poru svo­jej služby Shop­ping Express (ktorá je zatiaľ dostupná len v loka­li­tách San Fran­cisca a Sili­con Val­ley), ktorá má za cieľ doru­čo­vať tovar z miest­nych obcho­dov zákaz­ní­kom ešte v ten deň, vyvíja v rámci pro­jektu Wing vlastné auto­ma­ti­zo­vané drony. 

Práve rýchle doru­čo­va­nie nakú­pe­ného tovaru sa zdá byť novou oblas­ťou, kde si veľkí hráči zme­rajú svoje sily a kde vidia veľký zisku. Ide najmä o doru­čo­va­nie potra­vín, dro­gé­rie a ďal­šieho tovaru, pri kto­rých je veľká šanca, že by si za ne naku­pu­júci mohol chcieť pri­pla­tiť — za veľmi rýchle doru­če­nie.

Pri­chá­dza vojna dro­nov?

Medzi prie­kop­ní­kov v tejto oblasti patrí Ama­zon so služ­bou Prime a už vlani v novem­bri Ama­zon pred­sta­vil svoj​pro­jekt Prime Air — doru­čo­va­nie tovaru pomo­cou auto­ma­ti­zo­va­ných dro­nov. Aj keď táto myš­lienka vzbu­dila značný záu­jem, reálne ani Ama­zon zatiaľ nepo­číta, že by bola uve­dená do praxe skôr, ako za nie­koľko rokov.

Toho sa prav­de­po­dobne sna­žia využiť Google a sám preto pood­ha­lil veľmi podobný pro­jekt s náz­vom Wing. Na ňom pra­cujú údajne už dva roky vedci z Google X labo­ra­tó­rií, kde sa zro­dili treba aj smart oku­liare Google Glass. Google sľu­buje, že drony budú schopné doru­čiť objed­naný tovar z lokál­nych obcho­dov v prie­behu pár minút a má ísť podľa jeho zástup­cov o revo­lú­ciu v inter­ne­to­vom naku­po­vaní. Práve Google aj Ama­zon sú pri­tom natoľko silní hráči, že naozaj majú mož­nosť zme­niť celý trh a nový model doru­čo­va­nia tovaru úspešne pre­sa­diť. Obchodný poten­ciál auto­ma­ti­zo­va­ných dro­nov je pri­tom tak­mer neko­nečný.

Pro­jekt Wing má už reálne obrysy.

Google zatiaľ nespres­nil, kedy by mali byť jeho drony pri­pra­vené pre reálne nasa­de­nie, pre­tože exis­tuje množ­stvo rôz­nych nezod­po­ve­da­ných otá­zok — ako je naprí­klad bez­peč­nosť vo vzdu­chu, sta­bi­lita dro­nov vo veľmi nepriaz­ni­vých pove­ter­nost­ných pod­mien­kach či ochrana týchto zaria­dení pred van­da­liz­mom. Obme­dzu­jú­cim fak­to­rom je aj veľ­kosť tovaru, aké dron môže niesť.

Avšak to, že drony od Googlu nie sú len víziou na papieri, potvr­dzuje aj nasle­du­júce video, ktoré zachy­táva dron v lete a uka­zuje jeho mož­nosti, vrá­tane spô­sobu, akým by mohol zákaz­ní­kom dodá­vať tovar. 

Google ras­tie a ras­tie. Jeho eko­no­mická sila je v súčas­nosti väč­šia ako eko­no­miky nie­kto­rých men­ších štá­tov. V skratke, neviem sa doč­kať keď Google začne vyrá­bať aj zácho­dové misy. :)

Zdroj: tech­news

Pridať komentár (0)