Koniec leni­vosti. Rok 2016 začni efek­tívne

Juraj Králl / 29. decembra 2015 / Zo Slovenska

Pri­ná­šame pohľad na to „AKO BYŤ EFEK­TÍVNY” pro­stred­níc­tvom zakla­da­teľa spo­loč­nosti Gro­wi­sion Juraja Králla, ktorý vie­dol IT star­tup akce­le­rá­tor Fle­mio a men­to­ro­val star­tupy v roz­vo­jo­vom prog­rame Smart Point Bra­ti­slava 2015.

Na konci roka sa často­krát v hla­vách začí­najú vyná­rať otázky a myš­lienky typu: „Aký to bol pre mňa rok 2015? Čo sa mi poda­rilo vybu­do­vať, dosiah­nuť? Čo budem robiť budúci rok inak a lep­šie? Už by som si mohol nájsť čas aj na seba. Potre­bu­jem si oddých­nuť, bol to náročný rok…“ 

rsz_polo_tshirt2

Juraj Králl

Pod­ni­kám druhý rok a pomaly ale isto sa naša firma usa­dila na trhu, pro­fi­lu­jeme sa, učíme sa rásť a skva­lit­ňo­vať naše roz­vo­jové prog­ramy pre kli­en­tov, ktorí rastú spolu s nami. V roku 2015 sme roz­ví­jali nie­koľko firiem a desiatky ľudí na Slo­ven­sku. Je úžasné keď si ľudia uve­do­mujú, že seba­roz­voj by mal byť bež­nou súčas­ťou nášho života, tak ako je spá­nok, jede­nie či pra­vi­delný oddych. Ak ľudia naozaj chcú, dokážu robiť doslova zázraky. 

Na začiatku vstup­ných roz­ho­vo­rov s kli­entmi tak­mer vždy nara­zíme na jednu oblasť roz­voja a to je moja/naša efek­ti­vita. A prečo je to tak? Pre­tože jedinú vec, ktorú sku­točne nevieme zme­niť a ovlád­nuť je čas. Čo určite vieme, je roz­hod­núť sa, čo budeme robiť teraz, zaj­tra a budúci rok. Tento fakt máme iba vo svo­jich rukách.

_MG_3084 (1)

Gro­wi­sion a Gro­w2lead tím, tesne po úspeš­nej kon­fe­ren­cii Lea­ders­hip Excel­lence.

Nie je to samoz­rejme ľahké. Čo je pre nás sku­točný prob­lém? Dnešná doba ponúka tak­mer neob­me­dzené množ­stvo mož­ností. Chceme robiť naraz tak veľa, že nevieme čo máme robiť skôr, kedy a ako! 

Možno ste sa v posled­nej dobe stretli s podob­ným tvr­de­ním „Rob to, čo ťa naozaj baví a napĺňa.“ nie­kde na works­hope, tré­ningu, čítali ste to, alebo videli. A to roz­hodne nie je náhoda…

Ja sám nie som výnimka a sna­žím sa vypl­nať môj čas čo naje­fek­tív­nej­šie. Ponú­kam jeden návod, ktorý by nám aspoň tro­chu pomo­hol veno­vať sa budúci rok viac tomu, čomu sa naozaj veno­vať chceme a pri­ne­sie nám to väč­šiu pri­danú hod­notu. Inšpi­ro­vali ma nie­len môj osobný kouč Tony Lynch, ktorý bol v októbri na našej kon­fe­ren­cii Lea­ders­hip Excel­lence, ale aj naši kli­enti, moji kole­go­via a nie­koľko kníh (napr. veľmi dobrá je Konec Prok­ras­ti­nace od Petra Ludwiga). Ak si dávate otázky spo­me­nuté na začiatku, tak si náj­dite počas sviat­kov aj nie­koľko hodín a napíšte si na papier odpo­vede na tieto otázky a body:

11221336_1654420654800192_6337629451881295218_n

  • Ktoré 3 naj­väč­šie líder­ské ponau­če­nia som sa v roku 2015 naučil?
  • Napíšte si ku kaž­dej z nasle­du­jú­cich oblastí aspoň 3 akti­vity, ktoré chcete robiť:
  • Čin­nosti pri­ná­ša­júce váš osobný roz­voj (napr. vzde­lá­va­nie, roz­voj zruč­ností, šport,…)
  • Čin­nosti vytvá­ra­júce odkaz – odkaz je to, čo po nás raz zostane (napr. fyzický, myš­lien­kový – sade­nie stro­mov, zdie­ľa­nie vašich hod­nôt,…)
  • Čin­nosti pomá­ha­júce budo­vať vzťahy (napr. akti­vity spo­jené s rodi­nou, kama­rátmi, tvorba pra­cov­ných kon­tak­tov)
  • Nese­becké čin­nosti – čin­nosti, ktoré robím pre naše oko­lie (napr. nezištne vzde­lá­vať, posky­tu­jem pomoc sociálne slab­ším či ľuďom vo svo­jom okolí…) 
  • Ktoré veci mi brá­nia a vzdám sa ich, aby som rás­tol a roz­ví­jal sa (zrazu zís­kate každý deň voľné hodiny, nie­ktorí aj viac ako si pre­sta­vo­vali).
  • Ktoré veci mi brá­nia a neviem sa ich vzdať na to, aby som rás­tol (pomôže vám to zmen­šiť obavy, strach a začnete hľa­dať rie­še­nia, ktoré určite prídu).

12322458_1662558050653119_5639078386221517631_o

Mňa to tiež čaká na domácu úlohu na začiatku roka a veľmi sa na to teším, pre­tože som si tým už pre­šiel a v mojej efek­ti­vite mi to veľmi pomohlo.

Keď si to všetko spí­šete, uvi­díte sami, ako vám to pomôže ujas­niť si myš­lienky v hlave a budete nie­len ľah­šie zaspá­vať, ale aj omnoho rad­šej vstá­vať.

Tejto téme sa v roku 2016 budeme v Gro­wi­sion, súčasne aj pro­stred­níc­tvom nášho pro­jektu Gro­w2lead, veno­vať dôklad­nej­šie a začí­name už 7. janu­ára u Dušana Plichtu na uda­losti „Káva Power­logy s Gro­wi­sion“. Na koniec janu­ára pri­pra­vu­jeme works­hop s Andre­jom Nagyom (najús­peš­nejší slo­ven­ský pod­ni­ka­teľ v Sin­ga­pure), o jeho radách ako budo­vať biz­nis efek­tívne a úspešne. Verím, že sa tam uvi­díme ;)

Titulná foto­gra­fia: Juraj na kon­fe­ren­cii Lea­ders­hip Excel­lence, pro­jektu Gro­w2lead.

Pridať komentár (0)