Koniec leni­vos­ti. Rok 2016 začni efek­tív­ne

Juraj Králl / 29. decembra 2015 / Zo Slovenska

Pri­ná­ša­me pohľad na to „AKO BYŤ EFEK­TÍV­NY” pro­stred­níc­tvom zakla­da­te­ľa spo­loč­nos­ti Gro­wi­si­on Jura­ja Král­la, kto­rý vie­dol IT star­tup akce­le­rá­tor Fle­mio a men­to­ro­val star­tu­py v roz­vo­jo­vom prog­ra­me Smart Point Bra­ti­sla­va 2015.

Na kon­ci roka sa často­krát v hla­vách začí­na­jú vyná­rať otáz­ky a myš­lien­ky typu: „Aký to bol pre mňa rok 2015? Čo sa mi poda­ri­lo vybu­do­vať, dosiah­nuť? Čo budem robiť budú­ci rok inak a lep­šie? Už by som si mohol nájsť čas aj na seba. Potre­bu­jem si oddých­nuť, bol to nároč­ný rok…“ 

rsz_polo_tshirt2

Juraj Králl

Pod­ni­kám dru­hý rok a poma­ly ale isto sa naša fir­ma usa­di­la na trhu, pro­fi­lu­je­me sa, učí­me sa rásť a skva­lit­ňo­vať naše roz­vo­jo­vé prog­ra­my pre kli­en­tov, kto­rí ras­tú spo­lu s nami. V roku 2015 sme roz­ví­ja­li nie­koľ­ko firiem a desiat­ky ľudí na Slo­ven­sku. Je úžas­né keď si ľudia uve­do­mu­jú, že seba­roz­voj by mal byť bež­nou súčas­ťou náš­ho živo­ta, tak ako je spá­nok, jede­nie či pra­vi­del­ný oddych. Ak ľudia naozaj chcú, doká­žu robiť doslo­va zázra­ky.

Na začiat­ku vstup­ných roz­ho­vo­rov s kli­ent­mi tak­mer vždy nara­zí­me na jed­nu oblasť roz­vo­ja a to je moja/naša efek­ti­vi­ta. A pre­čo je to tak? Pre­to­že jedi­nú vec, kto­rú sku­toč­ne nevie­me zme­niť a ovlád­nuť je čas. Čo urči­te vie­me, je roz­hod­núť sa, čo bude­me robiť teraz, zaj­tra a budú­ci rok. Ten­to fakt máme iba vo svo­jich rukách.

_MG_3084 (1)

Gro­wi­si­on a Gro­w2le­ad tím, tes­ne po úspeš­nej kon­fe­ren­cii Lea­ders­hip Excel­len­ce.

Nie je to samoz­rej­me ľah­ké. Čo je pre nás sku­toč­ný prob­lém? Dneš­ná doba ponú­ka tak­mer neob­me­dze­né množ­stvo mož­nos­tí. Chce­me robiť naraz tak veľa, že nevie­me čo máme robiť skôr, kedy a ako! 

Mož­no ste sa v posled­nej dobe stret­li s podob­ným tvr­de­ním „Rob to, čo ťa naozaj baví a napĺňa.“ nie­kde na works­ho­pe, tré­nin­gu, číta­li ste to, ale­bo vide­li. A to roz­hod­ne nie je náho­da…

Ja sám nie som výnim­ka a sna­žím sa vypl­nať môj čas čo naje­fek­tív­nej­šie. Ponú­kam jeden návod, kto­rý by nám aspoň tro­chu pomo­hol veno­vať sa budú­ci rok viac tomu, čomu sa naozaj veno­vať chce­me a pri­ne­sie nám to väč­šiu pri­da­nú hod­no­tu. Inšpi­ro­va­li ma nie­len môj osob­ný kouč Tony Lynch, kto­rý bol v októb­ri na našej kon­fe­ren­cii Lea­ders­hip Excel­len­ce, ale aj naši kli­en­ti, moji kole­go­via a nie­koľ­ko kníh (napr. veľ­mi dob­rá je Konec Prok­ras­ti­na­ce od Pet­ra Ludwi­ga). Ak si dáva­te otáz­ky spo­me­nu­té na začiat­ku, tak si náj­di­te počas sviat­kov aj nie­koľ­ko hodín a napíš­te si na papier odpo­ve­de na tie­to otáz­ky a body:

11221336_1654420654800192_6337629451881295218_n

  • Kto­ré 3 naj­väč­šie líder­ské ponau­če­nia som sa v roku 2015 naučil?
  • Napíš­te si ku kaž­dej z nasle­du­jú­cich oblas­tí aspoň 3 akti­vi­ty, kto­ré chce­te robiť:
  • Čin­nos­ti pri­ná­ša­jú­ce váš osob­ný roz­voj (napr. vzde­lá­va­nie, roz­voj zruč­nos­tí, šport,…)
  • Čin­nos­ti vytvá­ra­jú­ce odkaz – odkaz je to, čo po nás raz zosta­ne (napr. fyzic­ký, myš­lien­ko­vý – sade­nie stro­mov, zdie­ľa­nie vašich hod­nôt,…)
  • Čin­nos­ti pomá­ha­jú­ce budo­vať vzťa­hy (napr. akti­vi­ty spo­je­né s rodi­nou, kama­rát­mi, tvor­ba pra­cov­ných kon­tak­tov)
  • Nese­bec­ké čin­nos­ti – čin­nos­ti, kto­ré robím pre naše oko­lie (napr. nezišt­ne vzde­lá­vať, posky­tu­jem pomoc sociál­ne slab­ším či ľuďom vo svo­jom oko­lí…)
  • Kto­ré veci mi brá­nia a vzdám sa ich, aby som rás­tol a roz­ví­jal sa (zra­zu zís­ka­te kaž­dý deň voľ­né hodi­ny, nie­kto­rí aj viac ako si pre­sta­vo­va­li).
  • Kto­ré veci mi brá­nia a neviem sa ich vzdať na to, aby som rás­tol (pomô­že vám to zmen­šiť oba­vy, strach a začne­te hľa­dať rie­še­nia, kto­ré urči­te prí­du).

12322458_1662558050653119_5639078386221517631_o

Mňa to tiež čaká na domá­cu úlo­hu na začiat­ku roka a veľ­mi sa na to teším, pre­to­že som si tým už pre­šiel a v mojej efek­ti­vi­te mi to veľ­mi pomoh­lo.

Keď si to všet­ko spí­še­te, uvi­dí­te sami, ako vám to pomô­že ujas­niť si myš­lien­ky v hla­ve a bude­te nie­len ľah­šie zaspá­vať, ale aj omno­ho rad­šej vstá­vať.

Tej­to téme sa v roku 2016 bude­me v Gro­wi­si­on, súčas­ne aj pro­stred­níc­tvom náš­ho pro­jek­tu Gro­w2le­ad, veno­vať dôklad­nej­šie a začí­na­me už 7. janu­ára u Duša­na Plich­tu na uda­los­ti „Káva Power­lo­gy s Gro­wi­si­on“. Na koniec janu­ára pri­pra­vu­je­me works­hop s Andre­jom Nagy­om (najús­peš­nej­ší slo­ven­ský pod­ni­ka­teľ v Sin­ga­pu­re), o jeho radách ako budo­vať biz­nis efek­tív­ne a úspeš­ne. Verím, že sa tam uvi­dí­me ;)

Titul­ná foto­gra­fia: Juraj na kon­fe­ren­cii Lea­ders­hip Excel­len­ce, pro­jek­tu Gro­w2le­ad.

Pridať komentár (0)