Koniec nud­ným pre­zen­tá­ciám, zaži potlesk namiesto zíva­nia!

Ráchel Matušková / 7. máj 2015 / Tools a produktivita

Nudná a všedná pre­zen­tá­cia nepredá ani ten naj­lepší pro­dukt a uspí aj ako­koľ­vek odhod­la­ného poslu­cháča. Poz­dvih­nite preto úro­veň svo­jich pre­zen­tá­cií, zís­kajte nových zákaz­ní­kov a majte dobrý pocit zo svojho vystú­pe­nia.

Cre­e­doo je online pre­zen­tačný soft­vér, s kto­rým sa na Vašich pre­zen­tá­ciách už pub­li­kum nebude nikdy nudiť, pre­tože ich jed­no­du­cho zapo­jíte do pre­zen­tá­cie a Vás neza­skočí neča­kaný vývoj uda­lostí. Cre­e­doo pre­pája pre­zen­tu­jú­ceho a jeho pub­li­kom pro­stred­níc­tvom širo­kej škály fun­kcií a dopl­n­kov.

Pro­stred­níc­tvom Cre­e­doo sa pub­li­kum môže zapá­jať inte­rak­tívne do pre­zen­tá­cie. Spo­je­nie nad­via­žete pro­stred­níc­tvom QR kódu alebo krát­keho webo­vého linku. Potom budú môcť poslu­cháči využí­vať všetky mož­nosti ako sa zapo­jiť , ktoré Cre­e­doo ponúka.

Osoby v pub­liku môžu klásť otázky pro­stred­níc­tvom ich smart­fó­nov, tab­le­tov alebo počí­ta­čov. Pre­zen­tu­júci však stále ovláda svoju pre­zen­tá­ciu a roz­ho­duje o tom, ktoré otázky sa zobra­zia v pre­zen­tá­cii a kedy je vhodné ich zod­po­ve­dať.

Pre ešte aktív­nej­šie zapo­je­nie pub­lika, a za úče­lom zís­ka­nia rých­leho pre­hľadu, je možné zahá­jiť hla­so­va­nie. Hla­so­vať môže pub­li­kum opäť pro­stred­níc­tvom svo­jich zaria­dení a výsledky sa inte­rak­tívne obja­via v pre­zen­tá­cii.

Aby ste si boli istí, či pub­li­kom stíha sle­do­vať Vaše myš­lienky a či roz­umie tomu či hovo­ríte, vyzvite ich na využí­va­nie Got itSlow down tla­či­diel.

Cre­e­doo ponúka mnoho skve­lých rie­šení aj pre pre­zen­tu­jú­ceho. Fun­kcia Pre­sen­ta­tion fork pred­sta­vuje mož­nosti vytvo­re­nia nie­koľ­kých alter­na­tív pre­zen­tá­cie, z kto­rých vybe­riete tú najv­hod­nej­šiu či už na začiatku pre­zen­tá­cie alebo aj počas nej na základe aktu­ál­nej situ­ácie. Back Slide si môžete pri­pra­viť dopredu, a pou­žiť ho na detail­nej­šie vysvet­le­nie hlav­ného slajdu. Back slide nie je v pre­zen­tá­cii vidi­teľný, pokiaľ ho nezob­razí pre­zen­tu­júci. V Cre­e­doo je tiež zobra­zený časo­vač, ktorý Vám sle­duje čas.

Čím sme iní? Do sveta pre­zen­tá­cií by sme radi zaviedli väčší pries­tor na komu­ni­ká­ciu medzi pub­li­kom a pre­zen­tu­jú­cim. Práve to je jeden z prí­no­sov Cre­e­doo. S Cre­e­doo môže pub­li­kum klásť otázky, hla­so­vať alebo proste dať najavo, že téme nero­zu­mie, a to len za pomoci mobilu, tab­letu alebo počí­tača.“ Lukáš Burian, Cre­e­doo team.

Cre­edo ponúka aj zau­jí­mavé vzhľady pre­zen­tá­cie, s kto­rými bude Vaša pre­zen­tá­cia iná už na prvý pohľad. Ak pre­zen­tu­júci nezaujme témou, upúta pozor­nosť aspoň vizu­álom. Celú pre­zen­tá­ciu máte navyše pod kon­tro­lou pro­stred­níc­tvom vášho smart­fónu alebo tab­letu. A v závere neza­bud­nite požia­dať poslu­chá­čov o spätnú väzbu, jed­no­du­cho cez Cre­e­doo.

To nie je všetko čo Cre­e­doo ponúka, o dopl­n­ko­vých fun­kciách sa viac dozviete na creedo.com , kde si Cre­e­doo môžete bez­platne a bez inšta­lá­cie vyskú­šať!

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

Zdroj: creedoo.com

Pridať komentár (0)