Koniec polys­ty­rénu? Možno ho nahra­dia huby. Spo­loč­nosť v New Yorku navrhla nový spô­sob bale­nia.

Katarína Jenisová / 9. marca 2016 / Tech a inovácie

Ikea nedávno ozná­mila, že sa bude postupne zame­ria­vať na eko­lo­gic­kej­šie spô­soby bale­nia a výroby. Ide o snahu sprá­vať sa šetr­nej­šie k život­nému pro­stre­diu. Nový spô­sob bale­nia môžu poskyt­núť huby.

Táto mož­nosť výroby je pro­jek­tom spo­loč­nosti Eco­va­tive so síd­lom v New Yorku. Pri tvorbe nových oba­lov sa ako základ využíva mycé­lium, čiže pod­hu­bie, tvo­rené malými vlák­nami, ktoré fun­gujú podobne ako korene rast­lín. Hubu spá­jajú so zemou a vstre­bá­vajú všetky živiny.

myco-foam-packaging-5bc3206d8b2af9d8652c44862644ff2a88bb276ebb7f0bb8a67f628e5cd6e2ed

foto: Eco­va­tive

Pri výrobe sa využíva aj poľ­no­hos­po­dár­sky odpad, ako naprí­klad šúpo­lie z kuku­ríc. Využiť sa však dá aj mnohé iné v závis­losti od poľ­no­hos­po­dár­stva v kra­jine. Tento nad­by­točný pro­dukt sa vyčistí a skom­bi­nuje s pod­hu­bím, ktoré následne okolo neho ras­tie a snaží sa ho strá­viť. Hmota sa neskôr roz­bije a malé kúsky pokryté pod­hu­bím sa ukla­dajú do foriem. To pokra­čuje v raste až formy cel­kom vyplní. Výsledný tvar sa stu­žuje a využíva na bale­nie.

Množ­stvo pro­duk­tov je bale­ných tra­dične v polys­ty­réne a ten je veľmi ťažko recyk­lo­va­teľný. Na pod­hubí je skvelé to, že dokáže narásť do formy, ktorá neskôr pro­duktu pasuje. Môžete vyro­biť bale­nie presne na mieru.“ Joanna Yar­row, šéfka udr­ža­teľ­ného roz­voja spo­loč­nosti Ikea vo Veľ­kej Bri­tá­nii.

Na roz­lo­že­nie polys­ty­rénu sú potrebné tisícky rokov. Na roz­diel od toho, hubo­vému bale­niu to trvá len pár týž­dňov aj na zadnom dvore vašej záh­rady.

Eco­va­tive vysvet­ľuje, že bale­nie sa roz­kladá podobne ako by sa roz­lo­žil aj dre­vený stôl. V domác­nosti vydrží, no vo von­kaj­šom pro­stredí ho začnú roz­kla­dať živé orga­nizmy.

Ikea zatiaľ nepo­tvr­dila, že bude spo­lu­pra­co­vať priamo s Eco­va­tive, no zavia­zala sa, že bude budo­vať eko­lo­gic­kej­šiu spo­loč­nosť.

Chceme mať pozi­tívny vplyv na ľudí a pla­nétu, čo zahŕňa pre­menu odpadu na zdroje, snahu o spätný tok odpa­do­vých mate­riá­lov a zais­ťo­va­nie toho, že kľú­čové časti našej výroby sú recyk­lo­va­teľné. Ikea sa zavia­zala, že bude viac využí­vať obno­vi­teľné a recyk­lo­va­teľné mate­riály,“ pove­dal o záväzku hovorca spo­loč­nosti.

Tech­no­lo­gická spo­loč­nosť Dell už pri­jala nový spô­sob bale­nia na väč­šie zásielky. Eco­va­tive potvr­dila, že bale­nie vydrží a ochráni obsah balí­kov, vážia­cich aj okolo 90 kilo­gra­mov.

vedeliSteZe_banner

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Eco­va­tive

Pridať komentár (0)