Koniec polys­ty­ré­nu? Mož­no ho nahra­dia huby. Spo­loč­nosť v New Yor­ku navrh­la nový spô­sob bale­nia.

Katarína Jenisová / 9. marca 2016 / Tech a inovácie

Ikea nedáv­no ozná­mi­la, že sa bude postup­ne zame­ria­vať na eko­lo­gic­kej­šie spô­so­by bale­nia a výro­by. Ide o sna­hu sprá­vať sa šetr­nej­šie k život­né­mu pro­stre­diu. Nový spô­sob bale­nia môžu poskyt­núť huby.

Táto mož­nosť výro­by je pro­jek­tom spo­loč­nos­ti Eco­va­ti­ve so síd­lom v New Yor­ku. Pri tvor­be nových oba­lov sa ako základ využí­va mycé­lium, čiže pod­hu­bie, tvo­re­né malý­mi vlák­na­mi, kto­ré fun­gu­jú podob­ne ako kore­ne rast­lín. Hubu spá­ja­jú so zemou a vstre­bá­va­jú všet­ky živi­ny.

myco-foam-packaging-5bc3206d8b2af9d8652c44862644ff2a88bb276ebb7f0bb8a67f628e5cd6e2ed

foto: Eco­va­ti­ve

Pri výro­be sa využí­va aj poľ­no­hos­po­dár­sky odpad, ako naprí­klad šúpo­lie z kuku­ríc. Využiť sa však dá aj mno­hé iné v závis­los­ti od poľ­no­hos­po­dár­stva v kra­ji­ne. Ten­to nad­by­toč­ný pro­dukt sa vyčis­tí a skom­bi­nu­je s pod­hu­bím, kto­ré násled­ne oko­lo neho ras­tie a sna­ží sa ho strá­viť. Hmo­ta sa neskôr roz­bi­je a malé kús­ky pokry­té pod­hu­bím sa ukla­da­jú do foriem. To pokra­ču­je v ras­te až for­my cel­kom vypl­ní. Výsled­ný tvar sa stu­žu­je a využí­va na bale­nie.

Množ­stvo pro­duk­tov je bale­ných tra­dič­ne v polys­ty­ré­ne a ten je veľ­mi ťaž­ko recyk­lo­va­teľ­ný. Na pod­hu­bí je skve­lé to, že doká­že narásť do for­my, kto­rá neskôr pro­duk­tu pasu­je. Môže­te vyro­biť bale­nie pres­ne na mie­ru.“ Joan­na Yar­row, šéf­ka udr­ža­teľ­né­ho roz­vo­ja spo­loč­nos­ti Ikea vo Veľ­kej Bri­tá­nii.

Na roz­lo­že­nie polys­ty­ré­nu sú potreb­né tisíc­ky rokov. Na roz­diel od toho, hubo­vé­mu bale­niu to trvá len pár týž­dňov aj na zadnom dvo­re vašej záh­ra­dy.

Eco­va­ti­ve vysvet­ľu­je, že bale­nie sa roz­kla­dá podob­ne ako by sa roz­lo­žil aj dre­ve­ný stôl. V domác­nos­ti vydr­ží, no vo von­kaj­šom pro­stre­dí ho začnú roz­kla­dať živé orga­niz­my.

Ikea zatiaľ nepo­tvr­di­la, že bude spo­lu­pra­co­vať pria­mo s Eco­va­ti­ve, no zavia­za­la sa, že bude budo­vať eko­lo­gic­kej­šiu spo­loč­nosť.

Chce­me mať pozi­tív­ny vplyv na ľudí a pla­né­tu, čo zahŕňa pre­me­nu odpa­du na zdro­je, sna­hu o spät­ný tok odpa­do­vých mate­riá­lov a zais­ťo­va­nie toho, že kľú­čo­vé čas­ti našej výro­by sú recyk­lo­va­teľ­né. Ikea sa zavia­za­la, že bude viac využí­vať obno­vi­teľ­né a recyk­lo­va­teľ­né mate­riá­ly,“ pove­dal o záväz­ku hovor­ca spo­loč­nos­ti.

Tech­no­lo­gic­ká spo­loč­nosť Dell už pri­ja­la nový spô­sob bale­nia na väč­šie zásiel­ky. Eco­va­ti­ve potvr­di­la, že bale­nie vydr­ží a ochrá­ni obsah balí­kov, vážia­cich aj oko­lo 90 kilo­gra­mov.

vedeliSteZe_banner

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Eco­va­ti­ve

Pridať komentár (0)