Koniec veku hviezd­nych star­tu­pov ‘jed­no­rož­cov’. Pri­chá­dza vek švá­bov

Lukáš Timko / 14. októbra 2015 / Tools a produktivita

Pri­chá­dza pohroma s úmys­lom zabiť jed­no­rožce (start-upy s hod­no­tou vyš­šou ako 1 miliarda dolá­rov). Nafúk­nuté a neu­dr­ža­teľné valu­ácie (odhad hod­noty spo­loč­nosti), neistý trh s akci­ami, slabá Čína a dôsledky nepri­me­ra­ného nad­še­nia pou­ka­zujú na nevy­hnutné…

Keď tieto jed­no­rožce padnú, stiahnu so sebou veľa malých a nemý­tic­kých start-upov. Nie­koľko rokov celá naša start-upová komu­nita sle­do­vala inves­tičnú stra­té­giu jed­no­rož­cov, ktorá spô­so­bila prob­lémy nejed­nému start-upu. Následky blí­žia­cej sa pohromy pocí­tia start-upy kaž­dej veľ­kosti a aj tie s dob­rými vyhliad­kami.

Dobré veci sa dejú pomaly, zlé zasa prí­liš rýchlo. Rast a pokles sú nevy­hnutné veci, s kto­rými sa v reál­nom svete stretne každý.

Kto to pre­žije? Od nepa­mäti, síce s men­šou slá­vou ale o to väč­šou isto­tou, to boli šváby. Pre­žili pád aste­ro­idov i vyhy­nu­tie dino­sau­rov. Dokážu pre­žiť bez jedla 6 týž­dňov. Vôbec nie sú vybe­raví čo sa jedla týka, nepot­re­bujú cukor tak nevy­hnutný pre iný hmyz. Živia sa tukom, vlasmi alebo lepid­lom. Trpia nedos­tat­kom pôvabu, sú ška­redé a nená­ročné. Väč­ši­nou ich nevi­díte, pohy­bujú sa rýchlo.

Spo­loč­nosti, ktoré sa chcú vyhnúť pri­chá­dza­jú­cej kríze finan­co­va­nia, sa musia pohy­bo­vať rýchlo, krá­tiť náklady, naplá­no­vať si budúc­nosť s nedos­tat­kom peňazí. Budú musieť pre­pus­tiť zamest­nan­cov, pre­sťa­ho­vať sa zo svo­jich luxus­ných kan­ce­lá­rií z cen­tra mesta, vytvo­riť biz­nis modely gene­ru­júce príjmy, zba­viť sa pro­jek­tov, ktoré nikam nesme­rujú a žiť z mála. Kedy­koľ­vek je tu mož­nosť byť mrav­com a nie vče­lou. Najv­hod­nejší čas na zís­ka­nie kapi­tálu už pomi­nul. Pre šies­timi mesiacmi. No práve teraz nastala tá správna chvíľa na zís­ka­nie novej inves­tí­cie do vášho start-upu.

Po pohrome a požiari, ktorý nasle­duje hneď vzá­pätí, sa dym rozp­ly­nie a vy sa roz­hliad­nete okolo seba, aby ste zis­tili, kto stále stojí. A vtedy zba­dáte šváby. Síce ich bude málo a budú men­šie, no o to schop­nej­šie pre­žiť veľký hla­do­mor a hum­buk. Ich talen­to­vané tímy budú žia­da­nej­šie a oveľa viac lojál­nej­šie voči spo­loč­nos­tiam, ktoré si ich najmú. Kan­ce­lá­rie sa pre­rie­dia a stanú sa lac­nej­šími. Veľa kon­ku­ren­cie, ktorá zís­kala inves­tí­cie, zmizne.

Naj­lep­šou vecou na ťaž­kých časoch je to, že start-upy musia byť oveľa viac kre­a­tív­nej­šie v pro­duk­toch, ktoré vytvá­rajú, múd­rej­šie pri nají­maní ľudí a roz­um­nej­šie čo sa využí­va­nia svojho času týka. Obme­dze­nia inšpi­rujú kre­a­ti­vitu.

Vek jed­no­rož­cov sa končí a vek švá­bov môže začať.

Pridať komentár (0)