Košice pri­tiahli ďal­šiu medzi­ná­rodnú IT firmu

Jakub Jablonický / 20. júla 2016 / Zo Slovenska

Nemecký Fre­uden­berg IT je ďal­šou IT fir­mou, ktorá sa roz­hodla otvo­riť pobočku v Koši­ciach. Pri­po­jil sa tak ku spo­loč­nos­tiam ako IBM či T-Sys­tems.

Slo­ven­ská pobočka Fre­uden­berg IT bude slú­žiť najmä na obsluhu európ­skych zákaz­ní­kov a ame­ric­kých kli­en­tov v európ­skych časo­vých pás­mách.

Podľa CEO spo­loč­nosti Horsta Rei­chardta ich do Košíc pri­tiahlo pro­stre­die, ktoré vytvo­rilo zdru­že­nie Košice IT Val­ley. Košice síce mali spo­me­dzi 15 kra­jín, ktoré zva­žo­vali, vyš­šie pla­tové pod­mienky, no nako­niec vyhrali preto, že mesto dokáže poskyt­núť dosta­tok talen­to­va­ných IT odbor­ní­kov.

Horst_Reichardt__prezident_Freudenberg_IT

V Koši­ciach sa aj vďaka zdru­že­niu Košice IT Val­ley vytvo­rilo pro­stre­die, ktoré je atrak­tívne pre kva­li­fi­ko­va­ných IT odbor­ní­kov a tech­no­lo­gické pod­ni­ka­teľ­ské pro­jekty. Fre­uden­berg IT vstu­puje do už exis­tu­jú­cej spo­lu­práce medzi uni­ver­zi­tami, samosprá­vou a ďal­šími IT spo­loč­nos­ťami s cie­ľom dopl­niť ponuku pra­cov­ných prí­le­ži­tostí pre skú­se­ných odbor­ní­kov v oblasti SAP, Cloudu a IT infra­štruk­túry,

Do konca roka chce Fre­uden­berg IT v Koši­ciach zamest­nať desiatky špe­cia­lis­tov. Pri­lá­kať ich plá­nuje „firem­nou kul­tú­rou s rodin­ným zame­ra­ním, ktorá ponúkne zamest­nan­com viac, ako iba finančné výhody“. Jed­nou z týchto výhod bude naprí­klad bez­platné par­ko­va­nie v sídle firmy v cen­tre Košíc.

Freudenberg_IT_manazeri

Fre­uden­berg IT patrí pod sku­pinu Fre­uden­berg, ktorá v 60 kra­ji­nách zamest­náva vyše 40-tisíc ľudí. Na Slo­ven­sku má v Potvo­ri­ciach pri Novom Meste nad Váhom závod, kde vyrába fil­tre pre auto­mo­bi­lový prie­my­sel. Zamest­náva v ňom pri­bližne 350 ľudí.

IT sek­tor v Koši­ciach sa aj s prí­cho­dom tejto firmy pomaly stáva domi­nant­ným odvet­vím. Má už viac ako 10 tisíc zamest­nan­cov a vytvára tak zdravú pro­ti­váhu U.S. Ste­elu.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: flickr.com/Freudenberg IT, Zdroj foto­gra­fií: Fre­uden­berg IT

Pridať komentár (0)