Kto chce Office zadarmo?

Visibility: Dávid Starinský / 12. november 2014 / Tools a produktivita

Mic­ro­soft roz­dá­val pred­časné via­nočné dar­čeky, Twit­ter ras­tie naj­po­mal­šie v his­tó­rii, Google cloud pre­berá firem­ných zákaz­ní­kov Ama­zonu a Face­book chce dať uží­va­te­ľom viac kon­troly nad News Fee­dom.

MS Office zadarmo pre mobilné zaria­de­nia

Office pre iOS a Android bude vedieť vytvá­rať, edi­to­vať a ukla­dať doku­menty úplne zadarmo. Už nebude potrebné pred­platné Office 365 tak, ako dote­raz.

free word

Mic­ro­soft mení vidinu okam­ži­tého zárobku za postupné zvý­še­nie závis­losti ľudí na jeho kan­ce­lár­skom balíku. Je tiež prav­de­po­dobné, že postupne vymrú apli­ká­cie tre­tích strán, ktoré na edi­tá­ciu Office doku­men­tov exis­to­vali dote­raz.

Táto novinka sa týka len „domá­cich“ pou­ží­va­te­ľov, firmy si stále budú musieť pred­plá­cať biz­ni­sový Office 365.

Rast Twit­teru je naj­menší v his­tó­rii

Z nuly a malých čísel sa ras­tie dobre, potom to ide ťaž­šie. Aktu­álne na toto pra­vidlo nara­zil Twit­ter. Za posledný rok počet jeho pou­ží­va­te­ľov narás­tol len o 23 %, čo je naj­menší prí­ras­tok v his­tó­rii.

Obrá­zok @statista

Pre porov­na­nie, FB s rov­na­kým počtom uží­va­te­ľov svojho času rás­tol stále 200 %-ne. Pod 25 % mu rast kle­sol až potom, čo dosia­hol miliardu pou­ží­va­te­ľov.

To v pre­klade číselne zna­mená, že pri zacho­vaní tohto trendu Twit­ter nikdy nebude tak veľký ako Face­book. Naopak, veľ­kostný roz­diel medzi nimi sa bude len zväč­šo­vať.

Google pri­tla­čil na cloud a kradne zákaz­ní­kov Ama­zonu

Airbnb, Netf­lix či Rovio dote­raz využí­vali pre chod inter­ne­to­vých slu­žieb cloud Ama­zonu. Googlu sa ale poda­ril husár­sky kúsok a všetky tieto mená dostal pod vlastné clou­dové krídla.

Obrá­zok @VentureBeat

Tým ale zoznam nekončí. Obja­vujú sa na ňom aj veľké mená mimo­tech­no­lo­gic­kého sveta, naprí­klad Coca Cola. Kto­vie, čím Google týchto gigan­tov „uke­cal,“ muselo to ale byť veľké.

Face­book zjed­no­du­šil nasta­ve­nie zobra­zo­va­nia v News Feede

Nechať ľudí vidieť to, čo chcú vidieť. To je zásada, kto­rou FB pre­zen­tuje každú väč­šiu zmenu v zobra­zo­vaní News Feedu. Ani ten­to­raz to nebolo inak.

Sta­ro­nové nasta­ve­nia umož­nia jed­no­duch­šie zvo­liť čo a od koho chcete v News Feede vidieť. V jadre nejde o nové fun­kcie, dostali však ľud­skej­šiu tvár. Vďaka tomu sa k nim dostanú aj ľudia, ktorí veci neradi nasta­vujú. Novinka by už teraz mala byť dostupná v mobil­ných apli­ká­ciach aj na webe.

Zdroj: visi­bi­lity

Pridať komentár (0)