Kto stál pri úspe­choch veli­ká­nov?

Martin Luther / 10. október 2015 / Tools a produktivita

Asi každý pozná mená ako Mark Zuc­ker­berg, Bill Gates alebo Steve Jobs. No oni si svoje mená nevy­bu­do­vali sami. Kto za nimi stál? Kto im v budo­vaní ich snov pomá­hal? A kde sú teraz?

Face­book

Všetci ho pou­ží­vame, všetci ho poznáme. Sta­vím sa, že aj väč­šina z vás číta tento člá­nok z Face­bo­oku. Zuc­ker­berg nestál za zalo­že­ním tohto spo­čiatku nená­pad­ného nápadu sám.

Zľava Zuc­ker­berg, Sav­rin, Moz­ko­vitz, Hug­hes

Dus­tin Mos­ko­vitz

V roku 2008 sa roz­ho­dol odísť a zalo­žil soft­vér s náz­vom Asana. Tento prog­ram slúži hlavne na komu­ni­ká­ciu medzi zamest­nan­cami firme, pri vytvá­raní a usku­toč­ňo­vaní tas­kov. Možno ho pou­ží­vate aj vy a ani ste netu­šili, že ho zalo­žil jeden z foun­de­rov Face­bo­oku.

Edu­ardo Save­rin

Zastá­val fun­kciu finanč­ného a obchod­ného ria­di­teľa.

Po odchode z Face­bo­oku sa stal hlav­ným inves­to­rom firmy Qwiki.com. Ide o webovú službu, ktorá slúži ako inter­ne­tový pre­hlia­dač, ale namiesto toho aby uka­zo­vala odkazy k jed­not­li­vým strán­kam, vytvorí mul­ti­me­diálnu pre­zen­tá­ciu.

Chris Hug­hes

V prvých stup­ňoch vývoja Face­bo­oku pra­co­val ako beta­tes­ter. Práve v jeho hlave vznikla myš­lienka otvo­riť Face­book svetu. Sku­pinu opus­til v roku 2007 a stal sa jed­ným z dob­ro­voľ­ní­kov Oba­mo­vej kam­pane.

Bol výkon­ným ria­di­te­ľom Jumo, nezis­ko­vej sociál­nej siete, ktorú zalo­žil v roku 2010. Za cieľ si kla­die pomôcť ľuďom a nájsť spô­soby ako pomôcť celému svetu.

Prvé logo Apple a Jobs, Wayne a Woz­niak

Apple

Všetci poznáme slávne duo Ste­vov, a to Steva Jobsa a Woz­niaka. Ich genia­litu nepre­koná asi nič (možno len záľuba Woz­niaka k fast­fo­odom, kto­rou sa vôbec netají). No pri úpl­nom začiatku Apple tu bol ešte jeden člo­vek, kto­rého jabl­č­kári určite dobre poznajú. Alebo nie?

Ronald Wayne

Množ­stvo ľudí teraz skla­mem, ale nie. Tento muž nemá nič spo­ločné s Got­ha­mom ani Bat­ma­nom, ale spo­lu­pra­co­val s Job­som už v Atari. Applu pris­pel prvým logom a manu­álom na Apple I.

V roku 1976 sa vzdal sa svojho 10%-ného podielu vo firme za 800 dolá­rov. Neskôr toho roku sa z Apple stala akci­ová spo­loč­nosť a Wayne obdr­žal 1500 dolá­rov, aby si nemo­hol vyvo­dzo­vať žiadne nároky na novú sapoločnosť.Ak by si Wayne v roku 1976 nechal svoj 10%-ný podiel vo firme, tak namiesto svo­jich 800 dolá­rov má vo feb­ru­ári 2015 cel­kom sluš­ných 60 miliárd.

Buzz v Sim­pso­nov­coch a s Buz­zom Ligh­ty­ea­rom

Apollo 11

S Mesia­com si určite spo­jíte meno Neil Arm­s­trong. Bol veli­te­ľom misie Apolla 11. Ale nele­tel na Mesiac sám. Schválne, poznáte aj jeho ďal­ších kole­gov?

Buzz Aldrin

Buzz bol pilo­tom ves­mír­nej kabíny. On mal byť tým, čo mal vystú­piť na mesačný povrch. Ale NASA sa roz­hodla pre­miest­niť dvere kabíny z boku na spod. To spô­so­bilo, že na povrch sa ako prvý dostal Neil, čo obi­dvom zme­nilo život. Keby východ z kabíny ostal, kde bol, tak teraz väč­šina sveta netuší, kto je Neil Arm­s­trong.

Po Buz­zovi je pome­no­vaná hlavná postava astro­nauta z ani­mo­va­ného filmu Toy Story- Buzz Ligh­ty­ear. A tak­tiež si zahral v jed­nej časti v Sim­pso­nov­coch. No to zrejme tú ranu neza­celí.

Michael Col­lins

Síce bol jed­ným z posádky Apolla 11, no na povrch sa nikdy nedos­tal. Namiesto toho obkrú­žil mesiac 30x, a potom sa s kole­gami vrá­til na Zem. Aspoň mala man­želka dosť fotiek z „dovo­lenky.“

Tak takéto osudy stretli ľudí, ktorí stáli po bokoch veli­ká­nov. Na záver by som vám dal dve rady. Ak budete v neja­kom star­tupe, nepre­dá­vajte svoj podiel vo firme za 800 dolá­rov. A ak budete náho­dou v posádke na nejaké nepres­kú­mané miesto (naprí­klad na Mars), a máte vystú­piť ako druhý, tak nereš­pek­tujte pra­vidlá.

Pridať komentár (0)