Ktoré star­tupy v Európe zatiaľ narai­so­vali naj­viac peňazí?

Dárius Polák / 15. augusta 2016 / Business

Ktoré pro­mi­nentné a ino­va­tívne star­tupy vytiahli z peňa­že­niek inves­to­rov naj­viac?

Celo­sve­tový pokles vo finan­co­vaní star­tu­pov sa samoz­rejme pre­ja­vil aj v Európe a inves­tori si dávajú veľký pozor na to, do koho a čoho inves­tujú.

Na mape niž­šie sú star­tupy, ktoré narai­so­vali vo svo­jej kra­jine od VC spo­loč­ností naj­väč­šiu sumu peňazí od svojho vzniku do dneška. Kra­jiny, v kto­rých spo­loč­nosti od roku 2014 nič nezís­kali zobra­zené nie sú, medzi ne patrí napr. Slo­vin­sko, Bul­har­sko alebo Bie­lo­rusko.

europe-map-tech_2016_8-3

Írsko (Future Finance), Špa­niel­sko (Cabify) alebo Dán­sko (Trust­pi­lot) majú aspoň jeden tech­no­lo­gický star­tup, ktorý rai­sol viac ako $100 mili­ó­nov dolá­rov. Jeden z menej zná­mych hrá­čov v Európe, no zato veľký hráč z Česka — AVAST Soft­ware, rai­sol $100 mili­ó­nov dolá­rov a má hod­notu $1 miliardu dolá­rov. Pla­tobná spo­loč­nosť Adyen z Holand­ska raisla dokonca $266 mili­ó­nov dolá­rov a má hod­notu $2,3 miliardy dolá­rov.

Naj­men­šiu sumu zo všet­kých európ­skych star­tu­pov na mape zís­kal slo­ven­ský Safer­Pass — $1 milión dolá­rov v equ­ity fun­dingu. Naopak, naj­väč­šiu sumu rai­sol švéd­sky hudobný gigant Spo­tify — $2,3 miliardy dolá­rov v equ­ity fun­dingu.

Sedem spo­loč­ností sa zara­ďuje medzi uni­corny (rais­nutá suma väč­šia ako $1 miliarda dolá­rov) a to v poradí od naj­vyš­šej sumy po naj­niž­šiu — Spo­tify, Deli­very Hero, BlaB­la­Car, Far­Fetch, Adyen a AVAST Soft­ware.

Tu je úplný zoznam:

screen shot 2016-08-12 at 11.10.45 amscreen shot 2016-08-12 at 11.11.03 am

zdroj: businessinsider.com, zdroj všet­kých foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)