Kto­ré star­tu­py v Euró­pe zatiaľ narai­so­va­li naj­viac peňa­zí?

Dárius Polák / 15. augusta 2016 / Business

Kto­ré pro­mi­nent­né a ino­va­tív­ne star­tu­py vytiah­li z peňa­že­niek inves­to­rov naj­viac?

Celo­sve­to­vý pokles vo finan­co­va­ní star­tu­pov sa samoz­rej­me pre­ja­vil aj v Euró­pe a inves­to­ri si dáva­jú veľ­ký pozor na to, do koho a čoho inves­tu­jú.

Na mape niž­šie sú star­tu­py, kto­ré narai­so­va­li vo svo­jej kra­ji­ne od VC spo­loč­nos­tí naj­väč­šiu sumu peňa­zí od svoj­ho vzni­ku do dneš­ka. Kra­ji­ny, v kto­rých spo­loč­nos­ti od roku 2014 nič nezís­ka­li zobra­ze­né nie sú, medzi ne pat­rí napr. Slo­vin­sko, Bul­har­sko ale­bo Bie­lo­rus­ko.

europe-map-tech_2016_8-3

Írsko (Futu­re Finan­ce), Špa­niel­sko (Cabi­fy) ale­bo Dán­sko (Trust­pi­lot) majú aspoň jeden tech­no­lo­gic­ký star­tup, kto­rý rai­sol viac ako $100 mili­ó­nov dolá­rov. Jeden z menej zná­mych hrá­čov v Euró­pe, no zato veľ­ký hráč z Čes­ka — AVAST Soft­wa­re, rai­sol $100 mili­ó­nov dolá­rov a má hod­no­tu $1 miliar­du dolá­rov. Pla­tob­ná spo­loč­nosť Ady­en z Holand­ska rais­la dokon­ca $266 mili­ó­nov dolá­rov a má hod­no­tu $2,3 miliar­dy dolá­rov.

Naj­men­šiu sumu zo všet­kých európ­skych star­tu­pov na mape zís­kal slo­ven­ský Safer­Pass — $1 mili­ón dolá­rov v equ­ity fun­din­gu. Naopak, naj­väč­šiu sumu rai­sol švéd­sky hudob­ný gigant Spo­ti­fy — $2,3 miliar­dy dolá­rov v equ­ity fun­din­gu.

Sedem spo­loč­nos­tí sa zara­ďu­je medzi uni­cor­ny (rais­nu­tá suma väč­šia ako $1 miliar­da dolá­rov) a to v pora­dí od naj­vyš­šej sumy po naj­niž­šiu — Spo­ti­fy, Deli­ve­ry Hero, BlaB­la­Car, Far­Fetch, Ady­en a AVAST Soft­wa­re.

Tu je úpl­ný zoznam:

screen shot 2016-08-12 at 11.10.45 amscreen shot 2016-08-12 at 11.11.03 am

zdroj: businessinsider.com, zdroj všet­kých foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)