Kúsok Vied­ne na Slo­ven­sku, do kto­ré­ho sa zami­lu­ješ

Simona Budinská, Kávičkári.sk / 19. mája 2017 / Zaujímavosti

zdroj: Foto: Ondrej Bobek

O krás­nej cisá­rov­nej Eli­za­beth, zva­nej Sis­si, kolu­jú legen­dy. Jed­nou z nich je aj to, že „bolo ťaž­ké ju nemi­lo­vať“. Rov­na­ký pocit dosta­ne­te aj pri rov­no­men­nom hote­li Eli­za­beth v Tren­čí­ne. Sku­toč­ne je ťaž­ké ho nemi­lo­vať.

Hotel Eli­za­beth, posta­vil barón Armin Pop­per pod náz­vom „Ers­ze­bet Sza­lo“. Prvých hos­tí pri­ví­tal už v janu­ári 1902 a rých­lo sa stal epi­cen­trom spo­lo­čen­ské­ho a kul­túr­ne­ho živo­ta mes­ta Tren­čín. Oby­va­te­lia mes­ta si moh­li vychut­nať nob­le­su vie­den­ských pod­ni­kov. V roku 1921 bol hotel pre­me­no­va­ný na „Hotel Tat­ra“.

Foto: Ondrej Bobek

Foto: Ondrej Bobek

Hotel Eli­za­beth, posta­vil barón Armin Pop­per pod náz­vom „Ers­ze­bet Sza­lo“. Prvých hos­tí pri­ví­tal už v janu­ári 1902 a rých­lo sa stal epi­cen­trom spo­lo­čen­ské­ho a kul­túr­ne­ho živo­ta mes­ta Tren­čín. Oby­va­te­lia mes­ta si moh­li vychut­nať nob­le­su vie­den­ských pod­ni­kov. V roku 1921 bol hotel pre­me­no­va­ný na „Hotel Tat­ra“.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Kávičkári.sk.”

Foto: Ondrej Bobek

Ak si chce­te vychut­nať kávič­ku, sprav­te tak v hote­lo­vej kaviar­ni Sis­si. Štýl a šarm roman­ti­ky, dýcha odvša­diaľ a vy sa ocit­ne­te na začiat­ku minu­lé­ho sto­ro­čia. Obslu­ha je pozor­ná a sna­ži­vá, čo sa cení. Hos­tia si v kaviar­ni môžu dať nie­len nápo­je, ale aj den­né menu, kto­ré tu dosta­ne­te za mimo­riad­ne priaz­ni­vú cenu. Asi aj pre­to Sis­si počas obe­da je zvy­čaj­ne plná.

Foto: Ondrej Bobek

Foto: Ondrej Bobek

Kto má chuť na nie­čo štý­lo­vej­šie, pre toho je tu À  la car­te reštau­rá­cia, kde zaži­je­te ten pra­vý dotyk ele­gan­cie. Reštau­rá­cia pozos­tá­va z nie­koľ­kých saló­ni­kov, teda náj­de­te tu aj súkro­mie. V reštau­rá­cii môže­te mať aj svad­bu, kapa­ci­ta je do 100 ľudí. Kto plá­nu­je viac hos­tí, pre toho sú tu kon­gre­so­vé sály.

Foto: Ondrej Bobek

Lákad­lom hote­la je okrem kom­fort­né­ho uby­to­va­nia aj well­nes. Carac­ca­la Spa je ódou na relax, kto­rú si zaru­če­ne uži­je­te. Výho­dou je aj kader­níc­ky salón pria­mo v hote­li.

Dojem z pre­krás­nych spo­loč­ných pries­to­rov hote­la troš­ku kazí kasí­no, kto­ré sa nachá­dza v býva­lom hlav­nom cho­de. Nová recep­cia a lob­by pôso­bí svet­lo a nie je odtiaľ ďale­ko ani na vyhliad­ku k zná­me­mu rím­ske­mu nápi­su na ska­le, kto­rý tam pred 2000 rok­mi zane­cha­li Rima­nia.

Foto: Ondrej Bobek

Foto: Ondrej Bobek

Hotel Eli­za­beth sa už roky umiest­ňu­je na prvých prieč­kach TOP hote­lov Slo­ven­ska. Má atmo­sfé­ru, his­tó­riu i cha­riz­mu. Vyber­te sa na výlet a pre­svedč­te sa.

Hotel Eli­za­beth náj­de­te aj na face­bo­oku.

zdroj: kavickari.sk

Pridať komentár (0)