Kvôli počí­ta­čo­vému vírusu museli vo Veľ­kej Bri­tá­nií odlo­žiť stovky ope­rá­cií

Rudolf Nečas / 16. november 2016 / Tech a inovácie

Kto by si bol pomys­lel, že počí­ta­čový vírus môže mať dopad na zdra­vie ľudí.

Tri nemoc­nice vo Veľ­kej Bri­tá­nii boli kvôli počí­ta­čo­vému vírusu nútené zru­šiť stovky plá­no­va­ných ope­rá­cií. Nie­koľko nemoc­níc v regi­óne pou­žíva rov­naký infor­mačný sys­tém, s cie­ľom zlep­šiť kva­litu posky­to­va­ných slu­žieb, a práve ten bol kame­ňom úrazu.

Nort­hern Lin­colns­hire a Goole NHS Foun­da­tion Trust, inšti­tú­cia, ktorá koor­di­nuje zdra­vot­nícke služby, kla­si­fi­ko­vala útok ako “závažný inci­dent”. “Po odbor­nej porade sme sa roz­hodli vypnúť väč­šinu našich sys­té­mov, aby sme mohli vírus izo­lo­vať a zni­čiť ho,” pove­dala NHS. Tiež sa vyjad­rila, že vážne núdzové prí­pady, naprí­klad ženy s pôrod­nými boles­ťami, boli pre­sme­ro­vané do blíz­kych nemoc­níc.

hospital-reception-479524

foto:express.co.uk

Hoci NHS nešpe­ci­fi­ko­vala, aký druh vírusu infi­ko­val ich sys­témy, je prav­de­po­dobné, že ide o ran­so­mware — malware, ktorý je v posled­nom čase čoraz viac cie­lený na nemoc­nice a zdra­vot­nícke zaria­de­nia. Ran­so­mware hľadá v infi­ko­va­nom počí­tači doku­menty, obrázky a iné súbory, ktoré môžu byť pre maji­teľa sys­tému hod­notné, a potom ich zašif­ruje veľmi výkon­ným šif­ro­va­cím soft­vé­rom. Obete môžu svoje súbory zís­kať späť zvy­čajne len po zapla­tení výkup­ného, naprí­klad pomo­cou Bit­co­inov.

Prob­lém je už nie­koľko dní vyšet­ro­vaný, ale ako sa vírus do sys­té­mov nemoc­níc dostal, zatiaľ nie je jasné. Nemoc­nice a zdra­vot­nícke zaria­de­nia sú ide­ál­nym ter­čom pre zlo­čin­cov pou­ží­va­jú­cich vírusy a ran­so­mware, pre­tože sta­rost­li­vosť o pacien­tov nemôže byť odlo­žená. A preto zvyknú zdra­vot­nícke zaria­de­nia zapla­tiť výkupné oveľa rých­lej­šie než bežní ľudia.

nsa-accredits-lockheed-for-response-to-cyber-attacks

foto: upi.com

Na dru­hej strane, nie­koľko spo­loč­ností venu­jú­cich sa bez­peč­nosti na inter­nete varo­valo, že lekár­ske záznamy na deep webe stoja veľa peňazí, pre­tože obsa­hujú veľké množ­stvo dôver­ných infor­má­cií, ktoré možno zne­užiť rôz­nymi spô­sobmi. V sep­tem­bri tohto roku museli zdra­votné služby zapla­tiť tak­mer 100 000 dolá­rov (cca 91 800 eur) pri ran­so­mware útoku a v marci bol v nemoc­nici v Ken­tucky kvôli útoku pomo­cou ran­so­mware vyhlá­sený výni­močný stav.

Sys­témy v nemoc­ni­ciach sú na počí­ta­čoch a iných tech­no­ló­giách čoraz viac závislé a pred­stava, že počí­ta­čový vírus môže mať za násle­dok ublí­že­nie na zdraví alebo smrť už nie je iba témou hol­ly­wo­od­skych sce­ná­rov. Bohu­žiaľ, zdra­vot­nícky prie­my­sel je, z väč­šej časti, stále pozadu v schop­nosti pred­ví­dať, pred­chá­dzať a rea­go­vať na tieto typy kyber úto­kov.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: worldpolicy..org/upi.com

Pridať komentár (0)