Kým Google váha, Sony útočí so svo­jimi Smar­tE­y­eg­lass Attach!

Ivo Kokinda / 16. februára 2015 / Tech a inovácie

Sony Smar­tE­y­eg­lass Attach! je veľmi zau­jí­mavý kon­cept, ktorý mal svoju pre­mi­éru na veľ­trhu Con­su­mer Elect­ro­nics Show v tomto roku. Ponúka vytvo­re­nie inte­li­gent­ného zobra­zo­va­cieho modulu, ktorý posky­tuje smart disp­lay na aké­koľ­vek exis­tu­júce oku­liare. Či už ide o optické rámy, ochranné oku­liare, slnečné oku­liare alebo lyžiar­ske oku­liare.

Dizajn je v praxi veľmi podobný ako Google Glass. Tento ťah od Sony by sa mohol zdať dosť prek­va­pu­júci, ale keďže Google práve stia­hol svoj pôvodný pro­jekt a vrá­til ho na ryso­va­cie dosky, tak sa naskytá mož­nosť, ako pre­ra­ziť v tejto oblasti.

V sku­toč­nosti má Sony oveľa logic­kej­šie vymys­lelné uchy­te­nie zaria­de­nia. Po všet­kých štú­diách, chce vytvo­riť celý rad zaria­dení, ktoré budú vyho­vo­vať tak­mer aké­mu­koľ­vek uchy­te­niu. Smar­tE­y­eg­lass Attach! je kon­cept, ktorý vylepší tvoje oku­liare a rázom z nich vytvorí Smar­tE­y­eg­lass. Pre väč­šiu fle­xi­bi­litu vytvá­rajú rôzne modu­lárne zaria­de­nia, ktoré sa budú opti­málne hodiť aj na prie­my­selné využi­tie, pod­ni­ka­nie alebo akčné športy. Uží­va­te­ľom dopraje viac, tzv. smart pocit bez nut­nosti kúpy ďal­ších prí­dav­ných zaria­dení.

Sony povzbu­dzuje vývo­já­rov k vytvo­re­niu plat­formy pre tento kon­cept. Vzhľa­dom k tomu, že je to už ich druhý smart eyewere kon­cept, tak by mohla byť víťazná plat­forma naj­lep­šou voľ­bou, pokiaľ ide o dlho­dobú spo­lu­prácu. Sony by mohol zaú­to­čiť a zará­bať na pochy­bách, ktoré vytvo­ril Google, tým že sa vrá­til späť k prog­ramu Glass Explo­rer.

Sony má veľkú prí­le­ži­tosť v krát­kej dobe zís­kať post jed­notky v tomto seg­mente, najmä keď sa usi­lovne chystá zapl­niť tento pries­tor na trhu v prie­my­sel­nej sfére alebo tiež v zdra­vot­níc­tve , kde Eyeg­lass uka­zuje veľký prí­sľub do budúc­nosti.

Zdroj: techcrunch.com 

Pridať komentár (0)