Tento lacný mate­riál dokáže spra­viť zo špi­na­vej vody pitnú

Jakub Jablonický / 1. augusta 2016 / Eko

Ame­rickí vedci zis­tili, že pláty gra­fé­no­vej bio­peny polo­žené na hla­dine dokážu vyčis­tiť špi­navú vodu a spra­viť z nej pitnú.

Tento pro­ces je naj­nov­ším prí­kla­dom toho, čo tento zázračný mate­riál dokáže. Gra­fén má obrov­ský poten­ciál ako lacná metóda čis­te­nia vody pre roz­vo­jové kra­jiny. Je to najmä preto, že na čis­te­nie vody nevy­ža­duje elek­trinu.

Tieto dvoj­vrstvové pláty bio­peny fun­gujú tak, že zachy­tia špi­navú vodu, ktorá sa z peny následne vyparí v čis­tej forme. Táto vodná para sa potom zachytí, a aké­koľ­vek nečis­toty a soli ostanú zachy­tené v pene.

Celý pro­ces je extrémne jed­no­du­chý,“ hovorí jeden z výskum­ní­kov. „Dúfame, že v kra­ji­nách s veľ­kým množ­stvom slneč­ného žia­re­nia, ako je naprí­klad India, bude náš mate­riál schopný efek­tívne čis­tiť špi­navú vodu.“

GO-Biofoam

foto: wustl.edu

Gra­fén vo vrch­nej vrstve je vo forme oxidu, čo zna­mená, že teplo zo Slnka sa nedos­tane do spod­nej vrstvy, alebo do vody, čo náramne zvy­šuje efek­ti­vitu celého pro­cesu.

Spodná vrstva je vyro­bená z orga­nic­kej zlú­če­niny, ktorá sa nazýva čistá celu­lóza, a jej úlo­hou je nasá­vať vodu. Obe vrstvy bio­peny sú presne nasta­vené tak, aby sa čo naj­viac dopĺňali.

Samotný spô­sob výroby peny je tiež zau­jí­mavý. Kul­ti­vo­vané bak­té­rie vypro­du­kujú celu­lózu a v polo­vici pro­cesu sa pri­dá­vajú gra­fé­nové vločky, ktoré vytvo­ria vrchnú vrstvu. Vedci tento pro­ces pri­rov­ná­vajú k tomu, ako ustrica tvorí perly.

Bio­pena, ktorá vznikne, je lacná, čo ju robí vhod­nou pre odľahlé vidiecke oblasti, ktoré nemajú prí­stup ku sys­té­mom na čis­te­nie vody.

f5c92c5b8106f65230b9f80b10a80e27

foto: emaze.com

Oba mate­riály sú šká­lo­va­teľné, takže si vieme pred­sta­viť výrobu obrov­ských plá­tov tejto peny.“

Toto nie je jediný prog­ram, ktorý sa snaží využiť slnečnú ener­giu na vytvo­re­nie fil­trač­ného sys­tému. Tím z MIT minulý rok vyhral pre­stížnu cenu za sys­tém, ktorý sa dal pre­sú­vať na prí­vese.

V tomto prí­pade boli pou­žité foto­vol­tické panely, ktoré nabili baté­rie. Tie sa potom pou­žili na pohon stroja na elek­tro­dia­lýzu. Na roz­diel od tohto pro­jektu, bio­pena od ved­cov z Was­hing­ton Uni­ver­sity v St. Louis nepot­re­buje na fil­trá­ciu vody žiadnu elek­trinu.

Ale­xan­drij­ská uni­ver­zita v Egypte tak­tiež nedávno prišla s novým pro­ce­som čis­te­nia špi­na­vej alebo sla­nej vody pomo­cou syn­te­tic­kých mem­brán, ktoré zachy­tá­vajú nečis­toty a soľ.

Všetky tieto pro­jekty sú ešte v počia­toč­ných štá­diách, no dávajú nám nádej, že v tech­no­ló­giách čis­te­nia vody pri­chá­dza zásadná zmena. A je to zmena, ktorá pomôže tomu jed­nému z desia­tich ľudí, ktorý stále nemá prí­stup ku bez­pečne pit­nej vode.

zdroj: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: wustl.edu / laurablight.co.uk

Pridať komentár (0)