Land Rover: Čelné sklo z budúc­nosti

Techpedia: Harry Gavendová / 11. júla 2014 / Tech a inovácie

Kon­cep­cia vir­tu­ál­neho čel­ného skla Vir­tual Windsc­re­een pre­mieta pred oči vodiča rých­lostné infor­má­cie o ostat­ných vodi­čoch, ktorí idú pred ním či pri ňom, rov­nako však dokáže zobra­zo­vať naj­lep­šiu možnú trasu. Kon­cept je však zatiaľ určený skôr pre­te­ká­rom.

Po prie­hľad­nej kapote je tu Jaguar Land Rover s ďal­šou novin­kou. Tvorí ju pre­mie­ta­nie infor­má­cií a dát na čelné sklo auta. Táto ino­vá­cia však nie je zatiaľ určené pre kla­sic­kých vodi­čov, ale výrobca pri nej mys­lel skôr na závod­ných jazd­cov.

Kon­cep­cia vir­tu­ál­neho čel­ného skla (Vir­tual Windsc­re­een) pre­mieta pred oči vodiča rých­lostné infor­má­cie o ostat­ných vodi­čoch, ktorí idú pred ním či pri ňom, rov­nako však dokáže zobra­zo­vať naj­lep­šiu možnú trasu – vo videu zobra­zená zele­nou pre­ru­šo­va­nou čia­rou, ktorú zmení časom na dočasnú čer­venú.

Pre­te­ká­rom posky­tuje i mož­nosť vir­tu­ál­neho tré­ningu – zobra­zuje pre­kážky či sprie­vodné panely, kto­rých sa musí vodič držať. Zobra­zujú sa i infor­má­cie o počte kôl, o rých­losti ostat­ných jazd­cov a podobne.

Okrem toho, k sys­tému má časom pri­bud­núť aj ovlá­da­nie ges­tami. Nie však úplné, vývo­jári sa predsa len spo­lie­hajú čias­točne aj na fyzické tla­čidlá. „Zis­tili sme, ktoré fun­kcie si stále vyža­dujú ovlá­da­nie pomo­cou fyzic­kých tla­či­diel a ktoré môžu byť kon­tro­lo­vané ges­tami,“ hovorí vedúci výskumu a tech­no­ló­gií Dr. Wolf­gang Epple. „Sys­tém je v súčas­nosti tes­to­vaný na celý rad fun­kcií, ako naprí­klad zadné stie­rače, dru­ži­cové navi­gačné sys­témy. Je možné, že tech­no­ló­giu uve­dieme na trh už v prie­behu nie­koľ­kých rokov.“ Autu by nemali chý­bať vraj ani spätné zrkadlá v podobe kamier.

Land Rover — pro­jekt prie­hľad­nej kapoty

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)