Land Rover: Prvé luxus­né obr­ne­né vozid­lo z diví­zie SVO

rufus / 7. septembra 2015 / Tech a inovácie

Koneč­ne je tu nie­čo pre nároč­nú slo­ven­skú kli­en­te­lu!

RAN­GE ROVER SEN­TI­NEL

Die­lo špe­ciál­ne­ho odde­le­nia Spe­cial Vehic­le Ope­ra­ti­ons SVO je prvým obr­ne­ným luxus­ným auto­mo­bi­lom Jagu­aru Land Rover. Posta­ve­ný je na zákla­de Ran­ge Rover Auto­bi­og­rap­hy. Sen­ti­nel bude pred­sta­ve­ný verej­nos­ti na Medzi­ná­rod­nej pre­hliad­ke obran­né­ho a bez­peč­nost­né­ho zaria­de­nia, kto­rá sa usku­toč­ní 15. až 18. sep­tem­bra v Aré­ne Excel v Lon­dý­ne.

Range Rover Sentinel

OBR­NE­NÉ VOZID­LO PRE NÁROČ­NÝCH KLI­EN­TOV

Novin­ka nesú­ca názov Ran­ge Rover Sen­ti­nel pri­chá­dza v extrém­ne odol­nom pre­ve­de­ní. Pan­cie­ro­va­nie úrov­ne cer­ti­fi­ká­tu VR8 z neho robia mimo­riad­ne odol­né vozid­lo! Doká­že odo­lať nie­len úto­ku strel­ných zbra­ní a gra­ná­tom! Odo­lá aj sile boč­né­ho výbu­chu až 15 kilo­gra­mov TNT! Okrem odol­né­ho pan­cie­ro­vé­ho tela zauj­me vďa­ka cest­nej spô­so­bi­los­ti zákaz­ní­kov z Euró­py či Stred­né­ho Výcho­du a Ame­ri­ky. Homo­lo­go­va­ný obr­ne­ný Ran­ge Rover je to pra­vé pre nároč­ných slo­ven­ských kli­en­tov!

Range Rover Sentinel

NÚDZO­VÝ VÝCHOD

Neča­ka­nou vlast­nos­ťou auto­mo­bi­lu je aj mož­nosť opus­te­nia vozid­la v prí­pa­de, že doš­lo k zablo­ko­va­niu dve­rí. Pasa­žie­ri sa dosta­nú z vozid­la núdzo­vým výcho­dom umies­te­ným za zadný­mi sedad­la­mi.

Range Rover Sentinel

ANTI-SABO­TÁŽ­NY VÝFUK

Sen­ti­nel má tiež anti-sabo­táž­ny výfuk, samo­tes­nia­cu pali­vo­vú nádrž s auto­ma­tic­kým “zace­lo­va­ním” dier, pomoc­né “back-up” baté­rie a pod­por­ný sys­tém nabí­ja­nia. Zau­jí­ma­vé sú aj ďal­šie voli­teľ­né fun­kcie ako je hase­nie pod kapo­tou, siré­no­vý sys­tém a exter­ný repro­duk­tor umož­ňu­jú­ci ces­tu­jú­cim komu­ni­ká­ciu aj s ľuď­mi mimo vozid­la.

Range Rover Sentinel

MOTOR 

Sila pochá­dza z cel­ko­vé­ho výko­nu 335 koní. Sen­ti­ne­le pohá­ňa V6 pre­pl­ňo­va­ný záži­ho­vý motor s obje­mom 3,0 lit­ra z Jagu­aru F-Type a XE-S. Výkon pre­ná­ša osem­stup­ňo­vá auto­ma­tic­ká pre­vo­dov­ka. Obrov­ský nárast hmot­nos­ti je zaprí­či­ne­ný “pan­cie­ro­vým kabá­tom” a vyžia­dal si pris­pô­so­be­nie kalib­rá­cie sta­bi­li­zač­né­ho sys­té­mu a zave­se­nia kolies. 

Range Rover Sentinel

zdroj: autobazar.eu
Pridať komentár (0)