Land Rover: Prvé luxusné obr­nené vozidlo z diví­zie SVO

rufus / 7. septembra 2015 / Tech a inovácie

Konečne je tu niečo pre náročnú slo­ven­skú kli­en­telu!

RANGE ROVER SEN­TI­NEL

Dielo špe­ciál­neho odde­le­nia Spe­cial Vehicle Ope­ra­ti­ons SVO je prvým obr­ne­ným luxus­ným auto­mo­bi­lom Jagu­aru Land Rover. Posta­vený je na základe Range Rover Auto­bi­og­raphy. Sen­ti­nel bude pred­sta­vený verej­nosti na Medzi­ná­rod­nej pre­hliadke obran­ného a bez­peč­nost­ného zaria­de­nia, ktorá sa usku­toční 15. až 18. sep­tem­bra v Aréne Excel v Lon­dýne.

Range Rover Sentinel

OBR­NENÉ VOZIDLO PRE NÁROČ­NÝCH KLI­EN­TOV

Novinka nesúca názov Range Rover Sen­ti­nel pri­chá­dza v extrémne odol­nom pre­ve­dení. Pan­cie­ro­va­nie úrovne cer­ti­fi­kátu VR8 z neho robia mimo­riadne odolné vozidlo! Dokáže odo­lať nie­len útoku strel­ných zbraní a gra­ná­tom! Odolá aj sile boč­ného výbu­chu až 15 kilo­gra­mov TNT! Okrem odol­ného pan­cie­ro­vého tela zaujme vďaka cest­nej spô­so­bi­losti zákaz­ní­kov z Európy či Stred­ného Východu a Ame­riky. Homo­lo­go­vaný obr­nený Range Rover je to pravé pre nároč­ných slo­ven­ských kli­en­tov!

Range Rover Sentinel

NÚDZOVÝ VÝCHOD

Neča­ka­nou vlast­nos­ťou auto­mo­bilu je aj mož­nosť opus­te­nia vozidla v prí­pade, že došlo k zablo­ko­va­niu dverí. Pasa­žieri sa dostanú z vozidla núdzo­vým výcho­dom umies­te­ným za zadnými sedad­lami.

Range Rover Sentinel

ANTI-SABO­TÁŽNY VÝFUK

Sen­ti­nel má tiež anti-sabo­tážny výfuk, samo­tes­niacu pali­vovú nádrž s auto­ma­tic­kým “zace­lo­va­ním” dier, pomocné “back-up” baté­rie a pod­porný sys­tém nabí­ja­nia. Zau­jí­mavé sú aj ďal­šie voli­teľné fun­kcie ako je hase­nie pod kapo­tou, siré­nový sys­tém a externý repro­duk­tor umož­ňu­júci ces­tu­jú­cim komu­ni­ká­ciu aj s ľuďmi mimo vozidla.

Range Rover Sentinel

MOTOR 

Sila pochá­dza z cel­ko­vého výkonu 335 koní. Sen­ti­nele poháňa V6 pre­pl­ňo­vaný záži­hový motor s obje­mom 3,0 litra z Jagu­aru F-Type a XE-S. Výkon pre­náša osem­stup­ňová auto­ma­tická pre­vo­dovka. Obrov­ský nárast hmot­nosti je zaprí­či­nený “pan­cie­ro­vým kabá­tom” a vyžia­dal si pris­pô­so­be­nie kalib­rá­cie sta­bi­li­zač­ného sys­tému a zave­se­nia kolies. 

Range Rover Sentinel

zdroj: autobazar.eu
Pridať komentár (0)