Láska medzi mužom a jeho dro­nom nepozná hra­nice

Luky Gašparík Sr. / 10. januára 2015 / Tech a inovácie

Keď si nesle­du­jete dĺžku letu, môže to skon­čiť aj…takto. Musí to byť veľká láska.

Zwier Span­jer si vychut­ná­val prvý deň so svo­jím novým milá­či­kom DJI Phan­tom 2, kto­rému došla šťava asi v ten naj­horší moment. Počas poma­lého kle­sa­nia k zemi, sa jeho záchranca pomaly blíži k bodu dopadu, aby ho zachrá­nil pred tvr­dým pri­stá­tim.

Keď si Zwier uve­do­mil, že ten bod má byť práve nechutná brečka, nevá­hal sko­čiť do nelá­ka­vej vod­na­tej zmesky a podal záchrannú ruku svojmu milo­va­nému dro­novi. Naj­lepší je jeho výraz tváre tesne pred­tým, ako sa mu úspešne poda­rilo drona zachy­tiť skôr, ako sa namo­čil. Radosť ku koncu je ozaj pre­veľká :).

Pre roman­tické duše máme aj ver­ziu od Whit­ney Hus­ton :)

Pridať komentár (0)