Lás­ka medzi mužom a jeho dro­nom nepoz­ná hra­ni­ce

Luky Gašparík Sr. / 10. januára 2015 / Tech a inovácie

Keď si nesle­du­je­te dĺž­ku letu, môže to skon­čiť aj…takto. Musí to byť veľ­ká lás­ka.

Zwier Span­jer si vychut­ná­val prvý deň so svo­jím novým milá­či­kom DJI Phan­tom 2, kto­ré­mu doš­la šťa­va asi v ten naj­hor­ší moment. Počas poma­lé­ho kle­sa­nia k zemi, sa jeho záchran­ca poma­ly blí­ži k bodu dopa­du, aby ho zachrá­nil pred tvr­dým pri­stá­tim.

Keď si Zwier uve­do­mil, že ten bod má byť prá­ve nechut­ná breč­ka, nevá­hal sko­čiť do nelá­ka­vej vod­na­tej zmes­ky a podal záchran­nú ruku svoj­mu milo­va­né­mu dro­no­vi. Naj­lep­ší je jeho výraz tvá­re tes­ne pred­tým, ako sa mu úspeš­ne poda­ri­lo dro­na zachy­tiť skôr, ako sa namo­čil. Radosť ku kon­cu je ozaj pre­veľ­ká :).

Pre roman­tic­ké duše máme aj ver­ziu od Whit­ney Hus­ton :)

Pridať komentár (0)