Lean Star­tup Machine: Vie­deň si na rade!

TS The Lean Startup Machine / 16. marec 2015 / Tools a produktivita

Lean Star­tup Machine zasia­hol dopo­siaľ všetky významné kon­ti­nenty po celom svete a práve preto je na čase zasiah­nuť aj Vie­deň. Spon­zo­rom tohto 3-dňo­vého works­hopu, ktorý otria­sol celým sve­tom, je tento krát rakúsky Mic­ro­soft.

Dôvo­dom číslo 1 prečo star­tupy kra­chujú je vytvo­re­nie pro­duktu, ktorý nikto nechce. The Lean Star­tup napo­máha pod­ni­ka­te­ľom vyhnúť sa takýmto nebez­pe­čen­stvám a záro­veň pomáha vytvo­riť pro­dukty, ktoré zákaz­níci sku­točné chcú a sú ochotní si ich aj kúpiť.

The Lean Star­tup je o meto­dike a sme­ro­vaní, ktoré vytvo­ril sve­tovo-pre­slá­vený Eric Ries. Meto­dika má pod­ni­ka­te­ľom šet­riť ich čas a peniaze, ktoré by mohli inak využiť. 

Lean Star­tup Machine je inten­zívny 3-dňový works­hop, počas kto­rého pod­ni­ka­te­lia a ino­vá­tori pou­ží­vajú prin­cípy Lean Star­tup na ove­re­nie nových pro­duk­tov a slu­žieb.

The Lean Star­tup Machine bude pre­bie­hať vo Viedni počas 8. — 10. mája (víkend). Miestní ino­vá­tori majú mož­nosť vyskú­šať si na svo­jich nápa­doch prin­cípy a metódy, ktoré boli pou­žité na pro­duk­toch ako Drop­box, Airbnb a Zappos.

Účast­níci sa budú zúčast­ňo­vať na veľmi inten­zív­nom pro­cese, ktorý ich posu­nie k novým limi­tom alebo roz­bije nie­ktoré mylné pohľady na ich pro­dukty. Účast­níci budú tré­no­vaní v tom, ako apli­ko­vať meto­diku lokál­nymi VC, angel inves­tormi, úspeš­nými pod­ni­ka­teľmi, pro­duk­to­vými mana­žérmi spo­loč­ností a tak­tiež tímom Lean Star­tup-u.

Vítaní sú účast­níci z rôz­nych oblastí ako napr. séri­oví pod­ni­ka­te­lia, štu­denti, dizaj­néri, či star­tu­poví ino­vá­tori.

POZOR! 

Iba najb­liž­šie 2 týždne máte šancu zúčast­niť sa na súťaži o voľné vstu­penky. LSM odmení výhercu dvomi voľ­nými vstu­pen­kami. Tak nepre­meš­kajte svoju prí­le­ži­tosť! Pre viac infor­má­cií KLIK­NITE SEM a staňte sa jed­ným z prvých tímov, ktorý sa bude môcť pochvá­liť, že sa zúčast­nil tohto celo­sve­to­vého works­hopu.

Pridať komentár (0)