Lear­n2Co­de pre deti

Rišo Néveri / 22. decembra 2015 / Zo Slovenska

Pomôž­te zria­diť záuj­mo­vé prog­ra­má­tor­ské krúž­ky pre deti (žia­kov ZŠ a osem­roč­ných gym­ná­zií) vo veku 8 – 12 rokov.

Cie­ľom krúž­ku je naučiť deti hra­vou for­mou logic­ky a algo­rit­mic­ky pre­mýš­ľať pro­stred­níc­tvom vizu­ál­nych prog­ra­má­tor­ských onli­ne nástro­jov, čo neskôr využi­jú pri vývo­ji vlast­ných webo­vých a mobil­ných apli­ká­cií v kon­krét­nych prog­ra­mo­va­cích jazy­koch. Vzde­lá­va­cí krú­žok bude zame­ra­ný na tvor­bu vlast­ných mini-pro­jek­tov, gra­fi­ky, ani­má­cií a hier v prog­ra­mo­va­com jazy­ku Scratch a v ďal­ších popu­lár­nych edu­ka­tív­nych nástro­joch. Chce­me sprí­stup­niť všet­ky mate­riá­ly uči­te­ľom infor­ma­ti­ky a roz­ší­riť tak krú­žok prog­ra­mo­va­nia na základ­né ško­ly.

12357205_530546573780133_2171050218696342220_o

Všet­ko oko­lo nás závi­sí od tech­no­ló­gií, kto­ré sa dosta­li do kaž­dej sfé­ry živo­ta. Na trhu prá­ce je dlho­do­bý nedos­ta­tok kva­li­fi­ko­va­ných odbor­ní­kov v IT oblas­ti a oča­ká­va sa, že ten­to trend bude pokra­čo­vať aj naďa­lej. Aj keď sú ško­ly vyba­ve­né počí­ta­čo­vý­mi učeb­ňa­mi, učí sa v nich pre­važ­ne uží­va­teľ­ská infor­ma­ti­ka a naše škols­tvo nepo­nú­ka alter­na­tí­vu pre žia­kov ako sa naučiť prog­ra­mo­vať webo­vé strán­ky, webo­vé ale­bo mobil­né apli­ká­cie.

Pro­stred­níc­tvom Lear­n2Co­de chce­me ponúk­nuť ško­lám rie­še­nie, kto­ré im umož­ní roz­ší­riť svo­ju výuč­bu o naj­mo­der­nej­šie IT tech­no­ló­gie a dať deťom mož­nosť tvo­riť vlast­né pro­jek­ty ale­bo sa lep­šie v budúc­nos­ti uplat­niť na trhu prá­ce. Naše rie­še­nie vytvá­ra ide­ál­ne pod­mien­ky na imple­men­tá­ciu výuč­by prog­ra­mo­va­nia pre kto­rú­koľ­vek ško­lu, bez doda­toč­ných nákla­dov.

12365959_530546633780127_7657265970636294865_o

Prog­ra­má­tor­ský krú­žok Lear­n2Co­de pre deti je urče­ný pre žia­kov základ­ných škôl a osem­roč­ných gym­ná­zií vo veku od 8 do 12 rokov. Kaž­dý vzde­lá­va­cí modul je plá­no­va­ný na 12 týž­dňov, kde výuč­ba pre­bie­ha 1-krát do týž­ňa po 90 minút. Vzde­lá­va­nie pre­bie­ha hra­vou for­mou, na zákla­de tvor­by jed­no­du­chý hier. Na kaž­dú hodi­nu je defi­no­va­ný výsle­dok, kto­rý má žiak dosiah­nuť. Spl­ne­nie cie­ľa moti­vu­je žia­kov k ďal­ším zlo­ži­tej­ším úlo­hám.

Žia­ci budú vytvá­rať vlast­né ani­má­cie, gra­fi­ku a jed­no­du­ché hry, na tých­to prak­tic­kých prí­kla­doch si osvo­ja zákla­dy prog­ra­mov­nia a pre­dov­šet­kým algo­rit­mic­ké­ho a logic­ké­ho mys­le­nia. Žia­ci budú pra­co­vať aj na spo­loč­ných zada­niach a osvo­ja si tak aj kon­cep­ty ako prá­ca v tíme, komu­ni­ká­cia a roz­de­ľo­va­nie úloh. Výstu­pom z prog­ra­má­tor­ské­ho krúž­ku budú ich vlast­né pro­jek­ty, kto­ré je mož­né odpre­zen­to­vať.

12366105_530546720446785_537519523900745217_o

S pro­jek­tom plá­nu­je­me oslo­viť viac ako 2000 základ­ných škôl na Slo­ven­sku, kto­ré nav­šte­vu­je cez 400 tis. žia­kov. Dar­cov plá­nu­je­me oslo­vo­vať emai­lom a tele­fo­nic­ky s cie­ľom dohod­nu­tia osob­né­ho stret­nu­tia, na kto­rom bliž­šie odpre­zen­tu­je­me pro­jekt Lear­n2Co­de pre deti. Pre zís­ka­nie dar­cov plá­nu­je­me vytvo­riť samos­tat­nú mik­ro-web­strán­ku, na kto­rej bude odpre­zen­to­va­ný pro­jekt a jeho prí­nos pre budú­cu gene­rá­ciu a na čo budú pou­ži­té vyzbie­ra­né finanč­né prostriedky.Kampane budú onli­ne a off­li­ne, plá­nu­je­me vydať nie­koľ­ko správ o dôle­ži­tos­ti prog­ra­mo­va­nia a roz­ví­ja­nia logic­ké­ho a algo­rit­mic­ké­ho mys­le­nia už v takom mla­dom veku a aké bene­fi­ty pre Slo­ven­sko z toho budú ply­núť.

Do kam­pa­ne zapo­jí­me aj rodi­čov detí, kto­ré budú poten­ciál­ne nav­šte­vo­vať prog­ra­má­tor­ské krúž­ky, budú môcť daro­vať finanč­né pros­tried­ky a pris­pieť tak k lep­šej budúc­nos­ti svo­jich detí. Pre úspeš­nú rea­li­zá­ciu pro­jek­tu je potreb­né spra­viť vzde­lá­va­nie dostup­né aj pre bež­né rodi­ny a záro­veň pokryť nákla­dy na orga­ni­zá­ciu kur­zov. Medzi hlav­ný­mi par­tner­mi krúž­kov chce­me mať maxi­mál­ne 5 firiem, kto­rých hod­no­ta pod­po­ry je naj­vyš­šia. Tým­to par­tne­rom ponúk­ne­me zod­po­ve­da­jú­ce bene­fi­ty. Ako for­mu finanč­nej pod­po­ry chce­me využiť aj daro­va­nie 2% z daní, kto­ré sme opráv­ne­ní pri­jí­mať na Slo­ven­sku.

12374834_530546617113462_5297459924762865522_o

Cie­le pro­jek­tu:

1. Naučiť žia­kov zákla­dy prog­ra­mo­va­nia a algo­rit­mic­ké­ho mys­le­nia, na kto­ré môžu nad­via­zať vytvá­ra­ním vlast­ných pro­jek­tov.

2. Moti­vo­vať v sko­rom veku žia­kov k záuj­mu o infor­ma­ti­ku a neskor­šie štú­dium v tej­to oblas­ti.

3. Z dlho­do­bé­ho hľa­dis­ka pri­niesť na trh prá­ce novú kva­li­fi­kov­nú silu, kto­rá bude mať pred­po­kla­dy pra­co­vať v oblas­ti IT.

Pod­por kam­paň Lear­n2Co­de na tom­to odka­ze a pomôž dostať prog­ra­mo­va­nie do našich škôl!

Zdroj: dobrakrajina.sk, nadaciapontis.sk, lear­n2co­de face­bo­ok fan-page

Pridať komentár (0)