Lear­n2Code pre deti

Rišo Néveri / 22. decembra 2015 / Zo Slovenska

Pomôžte zria­diť záuj­mové prog­ra­má­tor­ské krúžky pre deti (žia­kov ZŠ a osem­roč­ných gym­ná­zií) vo veku 8 – 12 rokov.

Cie­ľom krúžku je naučiť deti hra­vou for­mou logicky a algo­rit­micky pre­mýš­ľať pro­stred­níc­tvom vizu­ál­nych prog­ra­má­tor­ských online nástro­jov, čo neskôr využijú pri vývoji vlast­ných webo­vých a mobil­ných apli­ká­cií v kon­krét­nych prog­ra­mo­va­cích jazy­koch. Vzde­lá­vací krú­žok bude zame­raný na tvorbu vlast­ných mini-pro­jek­tov, gra­fiky, ani­má­cií a hier v prog­ra­mo­va­com jazyku Scratch a v ďal­ších popu­lár­nych edu­ka­tív­nych nástro­joch. Chceme sprí­stup­niť všetky mate­riály uči­te­ľom infor­ma­tiky a roz­ší­riť tak krú­žok prog­ra­mo­va­nia na základné školy.

12357205_530546573780133_2171050218696342220_o

Všetko okolo nás závisí od tech­no­ló­gií, ktoré sa dostali do kaž­dej sféry života. Na trhu práce je dlho­dobý nedos­ta­tok kva­li­fi­ko­va­ných odbor­ní­kov v IT oblasti a oča­káva sa, že tento trend bude pokra­čo­vať aj naďa­lej. Aj keď sú školy vyba­vené počí­ta­čo­vými učeb­ňami, učí sa v nich pre­važne uží­va­teľ­ská infor­ma­tika a naše škols­tvo nepo­núka alter­na­tívu pre žia­kov ako sa naučiť prog­ra­mo­vať webové stránky, webové alebo mobilné apli­ká­cie.

Pro­stred­níc­tvom Lear­n2Code chceme ponúk­nuť ško­lám rie­še­nie, ktoré im umožní roz­ší­riť svoju výučbu o naj­mo­der­nej­šie IT tech­no­ló­gie a dať deťom mož­nosť tvo­riť vlastné pro­jekty alebo sa lep­šie v budúc­nosti uplat­niť na trhu práce. Naše rie­še­nie vytvára ide­álne pod­mienky na imple­men­tá­ciu výučby prog­ra­mo­va­nia pre kto­rú­koľ­vek školu, bez doda­toč­ných nákla­dov.

12365959_530546633780127_7657265970636294865_o

Prog­ra­má­tor­ský krú­žok Lear­n2Code pre deti je určený pre žia­kov základ­ných škôl a osem­roč­ných gym­ná­zií vo veku od 8 do 12 rokov. Každý vzde­lá­vací modul je plá­no­vaný na 12 týž­dňov, kde výučba pre­bieha 1-krát do týžňa po 90 minút. Vzde­lá­va­nie pre­bieha hra­vou for­mou, na základe tvorby jed­no­du­chý hier. Na každú hodinu je defi­no­vaný výsle­dok, ktorý má žiak dosiah­nuť. Spl­ne­nie cieľa moti­vuje žia­kov k ďal­ším zlo­ži­tej­ším úlo­hám.

Žiaci budú vytvá­rať vlastné ani­má­cie, gra­fiku a jed­no­du­ché hry, na týchto prak­tic­kých prí­kla­doch si osvoja základy prog­ra­mov­nia a pre­dov­šet­kým algo­rit­mic­kého a logic­kého mys­le­nia. Žiaci budú pra­co­vať aj na spo­loč­ných zada­niach a osvoja si tak aj kon­cepty ako práca v tíme, komu­ni­ká­cia a roz­de­ľo­va­nie úloh. Výstu­pom z prog­ra­má­tor­ského krúžku budú ich vlastné pro­jekty, ktoré je možné odpre­zen­to­vať.

12366105_530546720446785_537519523900745217_o

S pro­jek­tom plá­nu­jeme oslo­viť viac ako 2000 základ­ných škôl na Slo­ven­sku, ktoré nav­šte­vuje cez 400 tis. žia­kov. Dar­cov plá­nu­jeme oslo­vo­vať emai­lom a tele­fo­nicky s cie­ľom dohod­nu­tia osob­ného stret­nu­tia, na kto­rom bliž­šie odpre­zen­tu­jeme pro­jekt Lear­n2Code pre deti. Pre zís­ka­nie dar­cov plá­nu­jeme vytvo­riť samos­tatnú mikro-web­stránku, na kto­rej bude odpre­zen­to­vaný pro­jekt a jeho prí­nos pre budúcu gene­rá­ciu a na čo budú pou­žité vyzbie­rané finančné prostriedky.Kampane budú online a off­line, plá­nu­jeme vydať nie­koľko správ o dôle­ži­tosti prog­ra­mo­va­nia a roz­ví­ja­nia logic­kého a algo­rit­mic­kého mys­le­nia už v takom mla­dom veku a aké bene­fity pre Slo­ven­sko z toho budú ply­núť.

Do kam­pane zapo­jíme aj rodi­čov detí, ktoré budú poten­ciálne nav­šte­vo­vať prog­ra­má­tor­ské krúžky, budú môcť daro­vať finančné pros­triedky a pris­pieť tak k lep­šej budúc­nosti svo­jich detí. Pre úspešnú rea­li­zá­ciu pro­jektu je potrebné spra­viť vzde­lá­va­nie dostupné aj pre bežné rodiny a záro­veň pokryť náklady na orga­ni­zá­ciu kur­zov. Medzi hlav­nými par­tnermi krúž­kov chceme mať maxi­málne 5 firiem, kto­rých hod­nota pod­pory je naj­vyš­šia. Týmto par­tne­rom ponúk­neme zod­po­ve­da­júce bene­fity. Ako formu finanč­nej pod­pory chceme využiť aj daro­va­nie 2% z daní, ktoré sme opráv­není pri­jí­mať na Slo­ven­sku.

12374834_530546617113462_5297459924762865522_o

Ciele pro­jektu:

1. Naučiť žia­kov základy prog­ra­mo­va­nia a algo­rit­mic­kého mys­le­nia, na ktoré môžu nad­via­zať vytvá­ra­ním vlast­ných pro­jek­tov.

2. Moti­vo­vať v sko­rom veku žia­kov k záujmu o infor­ma­tiku a neskor­šie štú­dium v tejto oblasti.

3. Z dlho­do­bého hľa­diska pri­niesť na trh práce novú kva­li­fi­kovnú silu, ktorá bude mať pred­po­klady pra­co­vať v oblasti IT.

Pod­por kam­paň Lear­n2Code na tomto odkaze a pomôž dostať prog­ra­mo­va­nie do našich škôl!

Zdroj: dobrakrajina.sk, nadaciapontis.sk, lear­n2code face­book fan-page

Pridať komentár (0)