LeEco Le Pro 3 uka­zuje svoj nád­herný dizajn na nových reál­nych foto­gra­fiách

Kristián Hrušovský, fonyzciny.sk / 17. septembra 2016 / Tech a inovácie

Aj keď začia­tok sep­tem­bra bol na nové smart­fóny naozaj plodný, čín­ski výrob­co­via sa ešte len pri­pra­vujú vlastné novinky pred­sta­viť. Medzi nimi je aj už známy čín­sky star­tup LeEco, ktorý pri­pra­vuje smart­fón s priam mon­štru­óz­nym hard­vé­rom. Ten však nebude jedi­nou pred­nos­ťou zaria­de­nia.

21. sep­tem­ber sa neza­dr­ža­teľne blíži a s ním aj už ohlá­sené pred­sta­ve­nie novej vlaj­ko­vej lodi LeEco, kto­rou sa má stať smart­fón LeEco Le Pro 3. Podľa infor­má­cií, ktoré vieme o smart­fón už teraz, sa z Le Pro 3 črtá nový naj­vý­kon­nejší smart­fón na trhu. Zahan­biť sa však nedá ani po stránke dizajnu, ktorý nám bol odha­lený na naj­nov­ších reál­nych foto­gra­fiách. Foto­gra­fie zobra­zujú smart­fón zo zadnej strany, ktorá bude tvo­rená zahnu­tým kry­tom z brú­se­ného kovu. Podobné rie­še­nie sme mohli vidieť pri smart­fóne Xia­omi Redmi Pro. Ele­gantné pre­ve­de­nie dostane aj sklíčko zadného foto­apa­rátu a sní­mač odtlač­kov prs­tov umiest­nený pod ním.

Z dote­raz ofi­ciálne potvr­de­ných infor­má­cií vieme, že LeEco Le Pro 3 príde s ten­kou kon­štruk­ciou a veľ­kou baté­riou, ktorú bude možné dobiť už za 2 hodiny. Tých nepo­tvr­de­ných infor­má­cií je, bohu­žiaľ, viac, no vyze­rajú veľmi reálne. LeEco Le Pro 3 by mal ponúk­nuť naj­novší Snapd­ra­gon 821 pro­ce­sor, 6 GB RAM spolu i 64 GB úlo­žisko. K dis­po­zí­cii má byť aj ver­zia s mon­štru­óz­nou 8 GB RAM pamä­ťou a až 256 GB vnú­tor­ným úlo­žis­kom. V prí­pade „slab­šej“ ver­zie sa doč­káme aj 5,5″ FullHD disp­leja, 16 MPx zadného a 8 MPx pred­ného foto­apa­rátu. Túto ver­ziu má napá­jať baté­ria s kapa­ci­tou 4070 mAh. Duálny 13 MPx foto­apa­rát by sa mal zasa nachá­dzať na zadnej strane výkon­nej­šej, 5,7-palcovej ver­zie Le Pro 3. Pýchou pred­nej strany bude okrem 2K disp­leja aj špič­kový 16 MPx sel­fie foto­apa­rát a obrov­ská 5000 mAh baté­ria.

leco
fony-z-ciny

zdroj fonyzciny.sk

Pridať komentár (0)