LeE­co Le Pro 3 uka­zu­je svoj nád­her­ný dizajn na nových reál­nych foto­gra­fiách

Kristián Hrušovský, fonyzciny.sk / 17. septembra 2016 / Tech a inovácie

Aj keď začia­tok sep­tem­bra bol na nové smart­fó­ny naozaj plod­ný, čín­ski výrob­co­via sa ešte len pri­pra­vu­jú vlast­né novin­ky pred­sta­viť. Medzi nimi je aj už zná­my čín­sky star­tup LeE­co, kto­rý pri­pra­vu­je smart­fón s priam mon­štru­óz­nym hard­vé­rom. Ten však nebu­de jedi­nou pred­nos­ťou zaria­de­nia.

21. sep­tem­ber sa neza­dr­ža­teľ­ne blí­ži a s ním aj už ohlá­se­né pred­sta­ve­nie novej vlaj­ko­vej lodi LeE­co, kto­rou sa má stať smart­fón LeE­co Le Pro 3. Pod­ľa infor­má­cií, kto­ré vie­me o smart­fón už teraz, sa z Le Pro 3 črtá nový naj­vý­kon­nej­ší smart­fón na trhu. Zahan­biť sa však nedá ani po strán­ke dizaj­nu, kto­rý nám bol odha­le­ný na naj­nov­ších reál­nych foto­gra­fiách. Foto­gra­fie zobra­zu­jú smart­fón zo zadnej stra­ny, kto­rá bude tvo­re­ná zahnu­tým kry­tom z brú­se­né­ho kovu. Podob­né rie­še­nie sme moh­li vidieť pri smart­fó­ne Xia­omi Red­mi Pro. Ele­gant­né pre­ve­de­nie dosta­ne aj sklíč­ko zadné­ho foto­apa­rá­tu a sní­mač odtlač­kov prs­tov umiest­ne­ný pod ním.

Z dote­raz ofi­ciál­ne potvr­de­ných infor­má­cií vie­me, že LeE­co Le Pro 3 prí­de s ten­kou kon­štruk­ci­ou a veľ­kou baté­ri­ou, kto­rú bude mož­né dobiť už za 2 hodi­ny. Tých nepo­tvr­de­ných infor­má­cií je, bohu­žiaľ, viac, no vyze­ra­jú veľ­mi reál­ne. LeE­co Le Pro 3 by mal ponúk­nuť naj­nov­ší Snapd­ra­gon 821 pro­ce­sor, 6 GB RAM spo­lu i 64 GB úlo­žis­ko. K dis­po­zí­cii má byť aj ver­zia s mon­štru­óz­nou 8 GB RAM pamä­ťou a až 256 GB vnú­tor­ným úlo­žis­kom. V prí­pa­de „slab­šej“ ver­zie sa doč­ká­me aj 5,5″ FullHD disp­le­ja, 16 MPx zadné­ho a 8 MPx pred­né­ho foto­apa­rá­tu. Túto ver­ziu má napá­jať baté­ria s kapa­ci­tou 4070 mAh. Duál­ny 13 MPx foto­apa­rát by sa mal zasa nachá­dzať na zadnej stra­ne výkon­nej­šej, 5,7-palcovej ver­zie Le Pro 3. Pýchou pred­nej stra­ny bude okrem 2K disp­le­ja aj špič­ko­vý 16 MPx sel­fie foto­apa­rát a obrov­ská 5000 mAh baté­ria.

leco
fony-z-ciny

zdroj fonyzciny.sk

Pridať komentár (0)