LeE­co je vo finanč­ný­ch prob­lé­mo­ch! Ozná­mil to sám CEO spo­loč­nos­ti

Matúš Mitro / 8. novembra 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť LeE­co pozná­me ako mla­dé­ho a agre­sív­ne­ho výrob­cu v rôz­ny­ch odvet­via­ch. Posled­né infor­má­cie hovo­ri­li o expan­do­va­ní spo­loč­nos­ti na ame­ric­ký trh, kde na ofi­ciál­nom pred­sta­ve­ní boli pred­sta­ve­né skve­lé zaria­de­nia rôz­ne­ho dru­hu. LeE­co má naozaj širo­ké port­fó­lio pro­duk­tov za skve­lé ceny. No prá­ve ceny sú zrej­me prí­či­nou toho, že sa spo­loč­nosť dosta­la do finanč­ný­ch ťaž­kos­tí.

S odvolaním na posledné správy, ktoré priznal sám CEO, Jia Yueting, čelí výrobca možnému krachu kvôli finančným problémom. Yueting v nedeľu zverejnil, že je finančne náročné udržať spoločnosť, kvôli jej rýchlemu a odvážnemu expandovaniu. Materská spoločnosť LeEca, Leshi Internet Information & Technology Corporation, je uvedená a zapísaná na burze, čo sa však už nedá povedať o ich oddelení so smartfónmi a automobilmi. Finančná kríza nikdy nie je dobrým znamením, a preto niet divu, že LeEco oznámilo svoje problémy aj na Shenzenskej burze. Rozumným riešením by bolo spomalenie agresívnej a rýchlej expanzie. K tomuto riešeniu sa už zaviazal pán Yueting, ktorý prehlásil, že v snahe pomôcť, zredukuje svoj ročný príjem iba na symbolický 1 juan, čo je v prepočte len 13 centov!

leeco-le-pro-3-akcia-5

K ďalším „záchranným“ opatreniam bude patriť aj zníženie dotácií pre zákazníkov a zlepšenie ďalších úsporných programov, ktoré sú momentálne životne dôležité. Len krátko po zverejnení tejto informácie o finančných problémoch na správy reagoval aj CEO Xiaomi, Lei Jun, ktorý komentoval dlhy a celkovú finančnú situáciu LeEca. To sa však Yuetingovi nepáčilo a označil vyjadrenia Lei Juna za ohováranie.

leeco-event-amerika

K tomuto menšiemu konfliktu sa vyjadril aj oficiálny hovorca Xiaomi, ktorý dodal, že LeEco by sa nemalo zaoberať irelevantnými vecami a malo by sa sústrediť na svoju situáciu miesto toho, aby odvracalo pozornosť zákazníkov od aktuálnych problémov. Objavili sa aj pochybnosti o autenticite správy, ktorá má byť vraj falošná. Správa však bola zverejnená samotným CEO LeEca a v spojení s problémami na burze tak zrejme niet pochýb, že spoločnosť naozaj čelí vážnej kríze. Tieto informácie sa nepočúvajú práve dobre. O bližších informáciách k tejto situácii vás ešte budeme informovať.

fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)