LeEco je vo finanč­ných prob­lé­moch! Ozná­mil to sám CEO spo­loč­nosti

Matúš Mitro / 8. november 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť LeEco poznáme ako mla­dého a agre­sív­neho výrobcu v rôz­nych odvet­viach. Posledné infor­má­cie hovo­rili o expan­do­vaní spo­loč­nosti na ame­rický trh, kde na ofi­ciál­nom pred­sta­vení boli pred­sta­vené skvelé zaria­de­nia rôz­neho druhu. LeEco má naozaj široké port­fó­lio pro­duk­tov za skvelé ceny. No práve ceny sú zrejme prí­či­nou toho, že sa spo­loč­nosť dostala do finanč­ných ťaž­kostí.

S odvo­la­ním na posledné správy, ktoré pri­znal sám CEO, Jia Yue­ting, čelí výrobca mož­nému kra­chu kvôli finanč­ným prob­lé­mom. Yue­ting v nedeľu zve­rej­nil, že je finančne náročné udr­žať spo­loč­nosť, kvôli jej rých­lemu a odváž­nemu expan­do­va­niu. Mater­ská spo­loč­nosť LeEca, Leshi Inter­net Infor­ma­tion & Tech­no­logy Cor­po­ra­tion, je uve­dená a zapí­saná na burze, čo sa však už nedá pove­dať o ich odde­lení so smart­fónmi a auto­mo­bilmi. Finančná kríza nikdy nie je dob­rým zna­me­ním, a preto niet divu, že LeEco ozná­milo svoje prob­lémy aj na Shen­zen­skej burze. Roz­um­ným rie­še­ním by bolo spo­ma­le­nie agre­sív­nej a rých­lej expan­zie. K tomuto rie­še­niu sa už zavia­zal pán Yue­ting, ktorý pre­hlá­sil, že v snahe pomôcť, zre­du­kuje svoj ročný prí­jem iba na sym­bo­lický 1 juan, čo je v pre­počte len 13 cen­tov!

leeco-le-pro-3-akcia-5

K ďal­ším „záchran­ným“ opat­re­niam bude pat­riť aj zní­že­nie dotá­cií pre zákaz­ní­kov a zlep­še­nie ďal­ších úspor­ných prog­ra­mov, ktoré sú momen­tálne životne dôle­žité. Len krátko po zve­rej­není tejto infor­má­cie o finanč­ných prob­lé­moch na správy rea­go­val aj CEO Xia­omi, Lei Jun, ktorý komen­to­val dlhy a cel­kovú finančnú situ­áciu LeEca. To sa však Yue­tin­govi nepá­čilo a ozna­čil vyjad­re­nia Lei Juna za oho­vá­ra­nie.

leeco-event-amerika

K tomuto men­šiemu kon­fliktu sa vyjad­ril aj ofi­ciálny hovorca Xia­omi, ktorý dodal, že LeEco by sa nemalo zaobe­rať ire­le­vant­nými vecami a malo by sa sústre­diť na svoju situ­áciu miesto toho, aby odvra­calo pozor­nosť zákaz­ní­kov od aktu­ál­nych prob­lé­mov. Obja­vili sa aj pochyb­nosti o auten­ti­cite správy, ktorá má byť vraj falošná. Správa však bola zve­rej­nená samot­ným CEO LeEca a v spo­jení s prob­lé­mami na burze tak zrejme niet pochýb, že spo­loč­nosť naozaj čelí váž­nej kríze. Tieto infor­má­cie sa nepo­čú­vajú práve dobre. O bliž­ších infor­má­ciách k tejto situ­ácii vás ešte budeme infor­mo­vať.

fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)