Legen­dár­ne HP ZBo­ok Stu­dio nes­kla­me žiad­ne­ho dizaj­né­ra

Nikola Brehová / 6. apríla 2017 / Tech a inovácie

zdroj: HP Slovensko

Model, kto­rý je urče­ný pre tých nároč­nej­ších. Jeho vlast­nos­ti oce­nia hlav­ne gra­fi­ci, dizaj­né­ri ale­bo archi­tek­ti. Zvlá­da totiž s pre­hľa­dom aj tie naj­väč­šie výzvy.

Mobil­ná pra­cov­ná sta­ni­ca HP ZBo­ok Stu­dio je totiž naj­nov­ší­mi pro­ce­sor­mi Intel®, duál­nou dis­ko­vou jed­not­kou HP Z Tur­bo G2 s úlož­nou kapa­ci­tou až 2 TB spo­lu s 32 GB pamä­ťou. Nezna­me­ná to však, že by tým trpe­la mobi­li­ta zaria­de­nia. Model je totiž pova­žo­va­ný za naj­ten­ší a naj­ľah­ší v rám­ci plno­hod­not­ných pra­cov­ných sta­níc. Kom­pakt­né roz­me­ry idú ruka v ruke s dlhou život­nos­ťou baté­rie, vďa­ka čomu sa nija­ko neob­me­dzu­je vaša prá­ca na ces­tách a ani pri­po­je­nie. Okrem iných mož­nos­tí má hneď 2 čoraz roz­ší­re­nej­šie mul­ti­funkč­né por­ty Thun­der­bold™. Navy­še pro­stred­níc­tvom ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­do­ws 10 Pro ponú­ka roz­ší­re­né fun­kcie spo­lu­prá­ce, a tak môže­te jed­no­du­cho pra­co­vať na pro­jek­toch spo­lu s kole­ga­mi na opač­nej stra­ne zeme­gu­le.

Nesmie­me však zabú­dať ani na oddych. Pri sle­do­va­ní fil­mov pote­ší doty­ko­vý disp­lej HP Dre­am­Co­lor a pro­fe­si­onál­na gra­fic­ká kar­ta. Len pri­po­mí­na­me, že moder­ný dizajn je v prí­pa­de HP štan­dar­dom.

Pokiaľ vás ten­to člá­nok zau­jal, vypl­ň­te pro­sím for­mu­lár a zís­kaj­te ponu­ku na mie­ru.

Zdroj: HP Slo­ven­sko, PR člá­nok

Pridať komentár (0)