Legendárny Hummer H1 je späť v novom a extrémne luxusnom kabáte

Vladimír Chott / 6. júla 2018 / Auto

  • Hum­mer H1 je po 12 ro­koch späť a je sa na­ozaj na čo po­ze­rať
  • O zno­vuz­ro­de­nie tohto le­gen­dár­neho vo­zidla sa po­sta­rala ame­rická firma Mil-Spec Au­to­mo­tive
  • Vo­zidlu do­dala tvrdý vo­jen­ský vzhľad, no za­me­rala sa aj na mo­derné tech­no­ló­gie
zdroj: milspecauto.com
  • Hum­mer H1 je po 12 ro­koch späť a je sa na­ozaj na čo po­ze­rať
  • O zno­vuz­ro­de­nie tohto le­gen­dár­neho vo­zidla sa po­sta­rala ame­rická firma Mil-Spec Au­to­mo­tive
  • Vo­zidlu do­dala tvrdý vo­jen­ský vzhľad, no za­me­rala sa aj na mo­derné tech­no­ló­gie

Keď sa v roku 1992 uká­zala v mo­to­ris­tic­kom svete ma­sívna štvor­kolka Hum­mer H1, au­to­ma­ticky si zís­kala mi­li­óny fa­nú­ši­kov po ce­lom svete. Na­šli sa však aj takí, ktorí toto vo­zidlo ne­zná­šali a kri­ti­zo­vali každý jeho cen­ti­me­ter. Ame­rická au­to­mo­bilka AM Ge­ne­ral vy­rá­bala mo­del H1 dl­hých 14 ro­kov a po­sledné mo­dely boli z mon­táž­nych hál stia­hnuté v roku 2006. Do veľ­kej miery to bolo spô­so­bené aj vy­so­kými emis­nými hod­no­tami die­se­lo­vých mo­to­rov Hum­meru H1.

Po viac ako 12 ro­koch sa však firma Mil-Spec Au­to­mo­tive roz­hodla vdých­nuť sta­rej le­gende nový ži­vot. Hum­mer H1 v špe­ciál­nom pre­ve­dení „Launch Edi­tion H1“ vy­chá­dza z pô­vod­ného mo­delu H1 od AM Ge­ne­ral, no zmena na­stala skoro na kaž­dom cen­ti­metri.

Pô­vodný 6.6l tur­bo­die­se­lový mo­tor s vý­ko­nom 300 koní do­stal vy­lep­še­nie a cel­kový vý­kon mo­tora spĺňa­jú­ceho emisné normy sa za­sta­vil až na hod­note 500 koní! Nová je aj šesť­stup­ňová au­to­ma­tická pre­vo­dovka a ne­zá­vislý po­hon všet­kých šty­roch ko­lies.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: mils­pe­cauto.com

Z po­hľadu ka­ro­sé­rie došlo ku zvý­še­niu svet­lej výšky vo­zidla, čo umož­ňuje pre­bro­diť aj men­šiu rieku do hĺbky jed­ného metra.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: mils­pe­cauto.com

Launch Edi­tion H1 pri­chá­dza ob­le­čený v štý­lo­vom vo­jen­skom pre­ve­dení a obuté má pneuma­tiky Nitto Ridge Grapp­ler, ktoré sú ide­álne na off-ro­adové vý­lety.

V in­te­ri­éri vo­zidla bol po­u­žitý špe­ciálny hli­ník, často vy­uží­vaný v le­tec­tve, čím sa do­cie­lilo zní­že­nie po­ho­to­vost­nej váhy vo­zidla. Vo vo­zidle sa na­chá­dzajú miesta len pre štyri osoby a špe­ciálne dr­žadlá vy­ro­bené z pa­ra­cordu, pev­ného ny­lo­no­vého lana po­u­ží­va­ného najmä pri pa­dá­koch. O zvuk sa po­sta­rali re­pro­duk­tory od spo­loč­nosti JL Au­dio.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: mils­pe­cauto.com

Launch Edi­tion H1 ok­rem iného po­núka aj elek­trické okná, za­dnú ka­meru pre lep­šie par­ko­va­nie, dvo­j­icu USB por­tov či 4 dr­žiaky na vodu.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: mils­pe­cauto.com

Nový Hum­mer v pre­ve­dení Launch Edi­tion H1 však ne­bude lacná zá­le­ži­tosť. Na­ozaj veľký fa­nú­šik si bude mu­sieť siah­nuť do pe­ňa­ženky po­riadne hl­boko. Zno­vuz­ro­dená le­genda si to­tiž od neho vy­pýta viac ako 180-ti­síc eur. Vo­zidlo sa dá re­zer­vo­vať priamo pro­stred­níc­tvom web­stránky spo­loč­nosti Mil-Spec Au­to­mo­tive.

zdroj: au­to­b­log.com / mils­pe­cauto.com / hi­con­sump­tion.com 

Pridať komentár (0)