Lejkuje.me — české sociálne siete, ktoré pomá­hajú ľuďom konať dobro

Filip Mosnár / 22. marca 2016 / Tools a produktivita

Pro­jekt Lejkuje.me, ktorý sa snaží pomôcť ľuďom na okraji soloč­nosti, ako sú naprí­klad väzni a bez­do­movci, ktorí sú pre spo­loč­nosť “neza­mest­na­teľní”, naberá v Čes­kej repub­like na popu­la­rite. Húpa­cie siete, ktoré títo ľudia v rámci pro­jektu vyrá­bajú, sú všetky uni­kátne, všetky sú ručne utkané. Kaž­dou z nich viete nie­komu pomôcť.

Nos­nou myš­lien­kou týchto sociál­nych húpa­cích sietí je myš­lienka, že sieť, ktorú kúpiš môžeš zave­siť na svo­jom obľú­be­nom mieste, v parku, alebo proste na akcii, kde sa môžu ľudia húpať a oddých­nuť si na tejto sieti. Siete majú na sebe ceduľku, kde sa nachá­dza odkaz od autora siete, ako aj oznam, že ty si “pat­ró­nom” tejto siete a že ty ju posky­tu­ješ ľuďom.

hammock

Cena týchto sietí sa pohy­buje od 1290 do 1390 čes­kých korún, takže do 50 eur. Tieto siete sú utkané z polyp­ro­py­lé­no­vých lán značky Lanex, ktorá spon­zo­ruje pro­jekt. Spo­loč­nosť si dáva zále­žať na kva­lite lán, ktoré su veľmi odolné, nemu­síte ich špe­ciálne skla­do­vať, vydr­žia aj pod vply­vom zlého poča­sia. Siete si naj­viac držia svoju výni­moč­nosť vďaka Lelkuje.me, ktorá sa stará, aby sa do sietí zaplietli aj neoby­čajné prí­behy ľudí, ktorí ich tvo­ria. Čo sa nos­nosti týka, unesú dvoch dospe­lých, alebo šesť detí, takže sa o ne roz­hodne netreba báť.

houpací-sítě-lelkuje.me_

Tento pro­jekt pomáha väz­ňom, aby sa ľah­šie začle­nili do spo­loč­nosti, aby si zvykli na kaž­do­dennú prácu, ktorá ich čaká aj po pre­pus­tení. Je to až prek­va­pivo blízke nor­mál­nej práci, ktorú máš aj ty, keďže na to, aby sa väzeň mohol zapo­jiť do tohto pro­jektu, musí najprv napí­sať moti­vačný list a výplatu za prácu dostáva tiež. Nie sú to síce peniaze, ale ciga­rety, káva a iný tovar, ku kto­rému nemajú tres­tanci prí­stup. Tka­nie sietí je aj osved­čená tera­pe­utická metóda, ktorá je určená práve väz­ňom.

Oni sami hovo­ria, ako im tka­nie sietí dáva mož­nosť ospra­vedl­niť sa spo­loč­nosti, za všetky zlo­činy, ktoré spá­chali. Naj­viac si cenia to, že môžu nechať na ceduľke odkaz ľuďom, v kto­rom vedia vyslo­viť, čo ich mrzí. Pre bez­do­mov­cov je to zasa mož­nosť si aspoň tro­cha pri­vy­ro­biť, kúpiť si jedlo alebo zapla­tiť noc­ľah.

recividista

Je to však mož­nosť aj pre teba. Môžeš pomôcť, dať nie­komu znovu šancu, dať nie­komu spô­sob, ako vyjad­riť svoju ľútosť, alebo dať nie­komu teplú večeru. Čo je totiž viac, ako dať nie­komu znovu nádej?

hammock-68010_960_720

Zdroj: startitup.cz, zdroj foto­gra­fie: lelkuje.me, pixabay.com zdroj pre­zen­tač­nej fotografie:pinterest.com

Pridať komentár (0)