Len­ka Srš­ňo­vá – Slo­ven­ka, kto­rá uka­zu­je, že ori­gi­nál­ne kús­ky od mód­nych návrhá­rov nie sú len pre boha­tých ľudí

Veronika Horváthová / 15. septembra 2016 / Rozhovory

Len­ka Srš­ňo­vá pred­sta­vu­je mla­dú gene­rá­ciu mód­nych návrhá­rov na Slo­ven­sku, kto­rí sa sna­žia uká­zať ľuďom, že ori­gi­nál­ne kús­ky od mód­nych návrhá­rov nie sú len pre boha­tých ľudí. Poroz­prá­va­la nám o tom, ako sa mení slo­ven­ská mód­na scé­na, o tom, aké dôle­ži­té je mať dob­rý tím a tiež o tom, že ľudia v zahra­ni­čí začí­na­jú roz­poz­ná­vať a oce­ňo­vať slo­ven­skú módu. 

Ahoj Len­ka, povedz nám na začia­tok, ako ty vní­maš módu?

Móda je pre mňa komu­ni­kač­ný pros­trie­dok. Roz­prá­vam ňou prí­be­hy. Rada oblie­kam ľudí, pre­to­že cez odev je mož­né pove­dať veľa. Ode­vom hovo­rí­me akí sme, akí by sme chce­li byť a rea­gu­je­me na spo­lo­čen­ské a kul­túr­ne uda­los­ti doby, v kto­rej žije­me. Odev je naša dru­há koža a mňa naozaj baví tvo­riť ju zákaz­ní­kom na mie­ru ☺

Poď­me k začiat­kom tvoj­ho pod­ni­ka­nia a tvo­jej kari­é­ry v mód­nom prie­mys­le. S čím si mala naj­väč­ší prob­lém? A čo ťa naopak prek­va­pi­lo a išlo to super ľah­ko?

Pro­fe­si­onál­ne som sa zača­la veno­vať móde, keď som skon­či­la VŠVU v roku 2009. Samoz­rej­me na začiat­ku to nebo­lo až také pro­fe­si­onál­ne v pra­vom slo­va zmys­le a pod­ni­ka­ním by som to vôbec nena­zý­va­la. Bola to túž­ba a potre­ba tvo­riť a pri­ná­šať ľuďom alter­na­tí­vu v oblie­ka­ní. Od začiat­ku som vede­la, že chcem pra­co­vať sama za seba, lebo mám v mód­nom sve­te čo pove­dať. Mno­hí módu pova­žu­jú za veľ­ký biz­nis. Je to prav­da, ale záro­veň aj ilú­zia. Zále­ží, z aké­ho uhla pohľa­du sa na ňu poze­rá­te.

U mňa šlo vždy o pre­kra­čo­va­nie hra­níc. Kaž­dou kolek­ci­ou, či pro­jek­tom, si nasta­vu­jem lat­ku a sna­žím sa ju pre­ko­nať. Týka sa to tech­no­lo­gic­kých postu­pov, expe­ri­men­to­va­nia s potla­ča­mi, vývo­ji mate­riá­lov, nový­mi spo­lu­prá­ca­mi s dizaj­nér­mi, umel­ca­mi, či výrob­ca­mi . Je to zábav­né, ale občas aj ťaž­ké. Svo­ju znač­ku robím intu­itív­ne, avšak rada si nechám pora­diť, keď rie­šim závaž­né situ­ácie. Mám oko­lo seba tím, kto­ré­mu dôve­ru­jem a pova­žu­jem ich za pro­fí­kov vo svo­jom odbo­re. Samoz­rej­me vždy sa náj­du prob­lé­my, no nauči­la som sa nebrať ich tra­gic­ky, ale ako moment, kto­rý ma posú­va ďalej.

lenka-portret-velka

Tvo­je dizaj­ny sú veľ­mi jedi­neč­né, plné farieb a rôz­nych vzo­rov. Čo ťa inšpi­ru­je?

Inšpi­ru­jú ma mno­hé veci. Situ­ácie zo živo­ta, bež­ná kaž­do­den­ná rea­li­ta, fil­my a fik­cia, ces­to­va­nie, his­tó­ria aj ľudia, kto­rí sa v mojom živo­te obja­vu­jú. Všet­ky pod­ne­ty potom spra­co­vá­vam a v mojej fan­tá­zii sa menia na témy, kto­ré v kolek­ciách domi­nu­jú. V pod­sta­te si tak vytvá­ram môj vlast­ný fareb­ný a čas­to aj roz­práv­ko­vý svet, kto­rý v podo­be ode­vov dostá­vam do kaž­do­den­né­ho živo­ta svo­jich zákaz­ní­kov.

Ty si sama spo­lu­pra­co­va­la so sve­to­vý­mi znač­ka­mi. Začí­na­jú ľudia v zahra­ni­čí roz­poz­ná­vať slo­ven­ské znač­ky a dizaj­ny?

Mys­lím si, že áno. Je to vďa­ka tomu, že na Slo­ven­sku aktív­ne oží­va mla­dá mód­na scé­na a vzni­ká kre­a­tív­ne pro­stre­die pre dizajn vše­obec­ne. Pri­bú­da­jú akcie, kde sa môžu dizaj­né­ri pre­zen­to­vať, obcho­dy a podu­ja­tia, kde môžu pre­dá­vať. Máme tu inšti­tú­cie, kto­ré dizaj­né­rom pomá­ha­jú a vzde­lá­va­jú ich.

Toto sa deje aj v oko­li­tých kra­ji­nách a je samoz­rej­mé, že sa tie­to scé­ny navzá­jom sle­du­jú, pre­stu­pu­jú a vymie­ňa­jú si skú­se­nos­ti. Dizaj­né­ri tak nav­šte­vu­jú mód­ne a dizaj­nér­ske podu­ja­tia v zahra­ni­čí a ovplyv­ňu­je to aj ich autor­ské vní­ma­nie dizaj­nu a tvor­by. Napriek tomu dizaj­né­ri ostá­va­jú ori­gi­nál­ni a je citeľ­ná iden­ti­ta kra­ji­ny, z kto­rej pochá­dza­jú. Nemys­lím tým len folk­lór. Skôr mám na mys­li pri­ro­dze­ný kul­túr­ny vývoj kra­ji­ny, jej kore­ne, his­tó­riu či pova­hu.

Nepre­mýš­ľa­la si nikdy, že by si odiš­la do zahra­ni­čia pra­co­vať pre neja­ký veľ­ký mód­ny dom?

Nie­ke­dy sa nad tým zamys­lím, ale som pre­sved­če­ná, že to, čo robím a ako to robím, je moja ces­ta. Keď mám sla­bé chvíľ­ky, roz­mýš­ľam, aké by to bolo prí­jem­né pra­co­vať pre nie­ko­ho, robiť to čo sa povie a zadá, dostá­vať pra­vi­del­ný plat a nerie­šiť finanč­né, pro­dukč­né a exis­tenč­né potre­by znač­ky…

Kaž­do­pád­ne, vždy to skon­čí myš­lien­kou, že robiť to, čo ma baví, byť si sama sebe pánom a mať slo­bo­du, je v dneš­nej dobe vzác­nosť. Je to to najd­rah­šie, čo dizaj­nér môže mať. Ak by som však v budúc­nos­ti dosta­la neja­kú zau­jí­ma­vú pra­cov­nú ponu­ku, nevy­lu­ču­jem, že by som nad ňou neroz­mýš­la­la.

fashion-mars-2016_foto-welin

Fas­hi­on marš! 2016, kolek­cia Bon­Bon, foto: Welin

Na Slo­ven­sku sa tvo­rí mla­dá gene­rá­cia super mód­nych dizaj­né­rov a pod­po­ru­je sa veľa ini­cia­tív na pod­po­ru slo­ven­ských výrob­kov. Ako fun­gu­je vaša spo­lu­prá­ca?

Móda je tímo­vá prá­ca. Robiť mód­nu znač­ku a roz­ví­jať ju nedo­ká­že jed­not­li­vec sám. Ja osob­ne rada spo­lu­pra­cu­jem s iný­mi dizaj­nér­mi a umel­ca­mi. Posú­va a roz­ši­ru­je to moje mož­nos­ti v tvor­be a mys­lím, že je to vzá­jom­né. Dôle­ži­té je dostať sa k ľuďom, s kto­rý­mi si roz­umie­te a ste na jed­nej vlne. Vte­dy sú spo­lu­prá­ce zábav­né a výsled­ky vyni­ka­jú­ce a úspeš­né a veci fun­gu­jú ako majú. Týka sa to gra­fi­ky, vizu­ál­nej iden­ti­ty znač­ky, tex­til­né­ho dizaj­nu, foto­gra­fie, pro­duk­cie, mar­ke­tin­gu, výroby……Môj tím je malý a fun­gu­je na osob­ných a veľ­mi pria­teľ­ských vzťa­hoch.

Dru­há vec sú dodá­va­te­lia a výrob­co­via, s kto­rý­mi pra­cu­jem. U nie­kto­rých vyrá­bam mate­riál, potlá­čam dezé­ny, či vyrá­bam nie­kto­ré malé série pro­duk­tov. Také­to vzťa­hy sa budu­jú dlho. Ja odo­be­rám malé množ­stvá, s čím je vždy prob­lém. V tom­to sme­re posled­né roky spo­lu­pra­cu­jem s tex­til­nou dizaj­nér­kou Micha­e­lou Bed­ná­ro­vou, kto­rá sto­jí za znač­kou Puojd. Spo­lu hľa­dá­me a tes­tu­je­me výro­by, tla­čia­rov, hľa­dá­me nové mož­nos­ti na poli spra­co­va­nia tex­tí­lií. Je to nároč­ný pro­ces, zdĺha­vý a dra­hý. Kým si vytes­tu­je­me dodá­va­te­ľa pod­ľa našich potrieb, trvá to aj rok, nie­ke­dy aj viac. Ale vždy sa dá nájsť ces­ta a dote­raz sa nám poda­ri­lo naštar­to­vať výro­bu vša­de, kde sme chce­li.

Ty sama zdô­raz­ňu­ješ potre­bu pod­po­ry našich slo­ven­ských zna­čiek. Ako je to so zákaz­ník­mi? Ako vní­ma­jú ľudia znač­ku “cre­a­ted in Slo­va­kia”?

Keď som pred sied­mi­mi rok­mi začí­na­la, návrhár bol pre bež­né­ho zákaz­ní­ka nie­čo nedo­sia­hnu­teľ­né. Túto pred­sta­vu for­mo­va­li hlav­ne médiá, kto­ré oko­lo návrhá­rov vytvá­ra­li auru nie­čo­ho dra­hé­ho, luxus­né­ho, čo si moh­li dovo­liť len boha­tí ľudia. Mys­lím že dodnes s tým­to mýtom boju­je­me. Z pra­xe vní­mam, že ľudia sa nás boja. Majú strach skon­tak­to­vať sa s dizaj­né­rom, dohod­núť si stret­nu­tie, spý­tať sa na cenu mode­lov, lebo majú pred­sta­vu že mode­ly sú veľ­mi dra­hé. Potom, keď nav­ští­via môj ate­lier, sú oča­re­ní.

Mode­ly samoz­rej­me majú svo­ju cenu, ale nie sú nedo­sia­hnu­teľ­né. Majú svoj prí­beh, sú vyrá­ba­né na Slo­ven­sku, čas­to sú vyho­to­ve­né kli­en­to­vi na mie­ru a z kva­lit­ných mate­riá­lov. Zákaz­ník tak zaži­je výro­bu svoj­ho ode­vu, vidí ako model vzni­ká a vytvo­rí si k šatám osob­nej­ší vzťah, ako keď si ich ano­nym­ne kúpi v obchod­ných reťaz­coch. Mať odev od dizaj­né­ra je záži­tok v pra­vom slo­va zmys­le.

Momen­tál­ne je na Slo­ven­sku vel­ká ponu­ka domá­cich zna­čiek, či dizaj­né­rov. Môže­te nájsť tak­mer všet­ko. Det­ské ode­vy, voľ­no­ča­so­vú módu, busi­ness mode­ly, ode­vy na kaž­do­den­né nose­nie, či sva­dob­né a večer­né róby. Rov­na­ko náj­de­te suve­ní­ry a dar­če­ko­vé pred­me­ty Made in Slo­va­kia, dopl­n­ky, bižu­té­riu, šper­ky, kera­mi­ku, sklo, úžit­ko­vé pred­me­ty a mno­hé iné pro­duk­ty, kto­ré súčas­ní dizaj­né­ri a tvor­co­via ponú­ka­jú. Ponu­ka je boha­tá, sta­čí sa len roz­hliad­nuť a nav­ští­viť svoj­ho obľú­be­né­ho dizaj­né­ra, či znač­ku.

colorcode-colorcode_na_fashion_mars_2015-nh2hy05evq

Veľa akcií sa koná v Bra­ti­sla­ve. Plá­nu­je­te neja­ké even­ty aj v ostat­ných mes­tách na Slo­ven­sku?

Je vše­obec­né pra­vid­lo, že naj­viac akcií je vždy v hlav­nom mes­te. Je to pri­ro­dze­né, keď­že tu je väč­šia kúp­na sila, viac pra­cov­ných prí­le­ži­tos­tí a kul­túr­ne podu­ja­tia ľah­šie náj­du svo­je pub­li­kum. Sú tu situ­ova­né aj kul­túr­ne inšti­tú­cie ako divad­lá, galé­rie, múzeá….

Urči­te je potreb­né pre­zen­to­vať sa aj mimo hlav­né­ho mes­ta. Ľudia, kto­rí milu­jú dob­rý dizajn sú vša­de. S kole­gy­ňou Ninou Šoš­ko­vou som vytvo­ri­la podu­ja­tie Vytvo­re­né na Slo­ven­sku, kde sa zaobe­rá­me prob­le­ma­ti­kou dizaj­nu, ume­nia a ľudo­vej kul­tú­ry. Prá­ve ten­to pro­jekt je putov­ný a bude sa odo­hrá­vať vždy na inom mies­te. Minu­lý rok sme spra­co­va­li Čič­ma­ny a toto leto si posvie­ti­me na slo­ven­ské­ho malia­ra tvo­ria­ce­ho v Ružom­ber­ku, Ľudo­ví­ta Ful­lu.

Otáz­ka, kto­rá veľ­mi rezo­nu­je spo­loč­nos­ťou, je udr­ža­teľ­nosť v mód­nom prie­mys­le. Máš pocit, že táto téma je dosta­toč­ne rozo­be­ra­ná a máme dosta­toč­né infor­má­cie?

Mód­ny prie­my­sel vo sve­te fun­gu­je na iných prin­cí­poch ako naše lokál­ne znač­ky a slo­ven­skí dizaj­né­ri. Veľ­ké sve­to­vé reťaz­ce a znač­ky fun­gu­jú na prin­cí­pe kon­zu­mu. Roč­ne nás zahl­cu­jú množ­stvom sezón­ne­ho aj mimo­se­zón­ne tova­ru, čas­to sa však mode­ly neus­tá­le opa­ku­jú a v pod­sta­te nepri­ná­ša­jú nič nové a kva­li­ta mate­ria­lov je tiež občas dis­ku­ta­bil­ná. Na trhu je množ­stvo zna­čiek a je na zákaz­ní­ko­vi, čo si vybe­rie a čo svo­jou kúpou pod­po­rí. Keď ľudia chcú, dosta­nú sa k potreb­ným infor­má­ciám. Mys­lím, že úlo­hou dizaj­né­rov je nie­len pri­ná­šať nový dizajn, ale aj vzde­lá­vať zákaz­ní­kov. Aby vede­li, čo si kupu­jú a aký prí­beh roz­prá­va­jú ich šaty.

1scolorcode-colorcode_na_fashion_mars_2015-r3tdpc3fsp

Ľudia si však čas­to pove­dia, že pek­ná myš­lien­ka, ale ja si to nemô­žem dovo­liť. Pre­čo by sme mali teda dbať na to odkiaľ naše veci pochá­dza­jú a aký to má vplyv na pro­stre­die?

Cena ode­vu, za kto­rý zapla­tí­te v obcho­de je jed­na vec, cena výro­by ode­vu je dru­há vec. Mys­lím si že hod­no­tu tvo­rí prá­ve prí­beh ode­vu. Ako vzni­kol, kto ho vyro­bil, aký mate­riál bol na výro­bu pou­ži­tý, kto vám odev ušil… Ak naprí­klad za bavl­ne­né trič­ko zapla­tí­te v mód­nych reťaz­coch 5€, sto­jí za zamys­le­nie, aké pra­cov­né pod­mien­ky posky­tu­je tých­to 5 € výrob­com. Koľ­ko dosta­li naprí­klad pra­cov­ní­ci, kto­rí spra­co­va­li bavl­nu do pria­dze, vyro­bi­li lát­ku, násled­ne ju zafar­bi­li, prí­pad­ne na ňu potla­či­li dezén, trič­ko uši­li, potom sa trič­ko muse­lo dostať z mies­ta výro­by do mies­ta pre­da­ja, a na tom aby sa pre­da­lo, pra­cu­je tiež veľ­ké množ­stvo ľudí a ešte je v cene zará­ta­ný zisk….

Neho­vo­riac, že aj cena vypes­to­va­nia bavl­ny nie je zaned­ba­teľ­ná, keď­že neus­tá­le rie­ši­me nebla­hé vply­vy mód­ne­ho prie­mys­lu na život­né pro­stre­die. Pre­to keď u slo­ven­ské­ho dizaj­né­ra a výrob­cu, vyrá­ba­jú­ce­ho v domá­com pro­stre­dí, kúpi­te trič­ko za 35€, cena je na mies­te a vaše penia­ze pod­po­ru­jú domá­cu pro­duk­ciu a eko­no­mi­ku.

Nako­niec nám povedz, aký je tvoj naj­väč­ší sen, kto­rý by si chce­la v oblas­ti módy dosiah­nuť?

Momen­tál­ne pra­cu­jem na tom, aby moja znač­ka moh­la fun­go­vať na prin­cí­pe malých sérii a aby som moh­la ode­vy dodá­vať aj mimo Slo­ven­ska. Novin­kou je aj e-shop, kto­rý beží od aprí­la a sta­le je na ňom čo vylep­šo­vať a dopĺňať ho zau­jí­ma­vý­mi kús­ka­mi. Ten­to mesiac sťa­hu­je­me ate­li­ér do nových pries­to­rov na Račian­skej, kde vás od júla pri­ví­ta­me v prí­jem­nom sho­wro­ome a pri šál­ke kávy vám pora­dí­me, kto­rý kúsok od Len­ky Srš­ňo­vej je pre vás to pra­vé ore­cho­vé.

Mojím cie­ľom v nasle­du­jú­cich rokoch je otvo­riť kamen­ný obchod, kto­rý by pred­sta­vo­val fareb­ný a vese­lý svet mojej znač­ky, kde by si zákaz­ní­ci moh­li prí­sť pose­dieť, dať si fareb­ný kolá­čik a pre­niesť sa do roz­práv­ko­vé­ho sve­ta za zrkad­lom ☺

Keď všet­ky moje plá­ny budú fun­go­vať na 100%, spl­ní sa mi ďaľ­ší sen, kto­rý na ne para­lel­ne nad­vä­zu­je. Znač­ka bude živo­ta­schop­ná a bude môcť vytvo­riť pra­cov­né pozí­cie pre celý tím dizaj­né­rov a umel­cov, kto­rí teraz so mnou pra­cu­jú, pre­to­že mi veria, že to raz dosiah­nem.

zdroj foto­gra­fií, titul­nej foto­gra­fie: archív L. Srš­ňo­vá

Pridať komentár (0)