Levi­tu­júca nabí­jačka Apple Watch budúc­nosti na Kicks­tar­teri

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 23. augusta 2016 / Tech a inovácie

Kicks­tar­ter je plný zau­jí­ma­vých pro­jek­tov. Dôka­zom toho je aj nová zbierka na nabí­jačku pre inte­li­gentné hodinky Apple Watch a Pebble menom Lift. Čo je na tejto nabí­jačke iné? Čaro­vne sa vznáša nad zemou. 

Autori vyhla­sujú, že ide o jedinú nabí­jačku na inte­li­gentné hodinky, ktorá pri nabí­janí doslova levi­tuje. Inšpi­rá­ciu si vzali z nápadu Nikola Teslu, v kto­rom popi­so­val mož­nosť pre­nosu elek­tric­kej ener­gie pro­stred­níc­tvom vzdu­chu. Výrob­co­via tento kon­cept upra­vili a doká­zali tak vyro­biť nabí­jací sys­tém, ktorý nepot­re­buje nijaké drôty a navyše sa vznáša nad zemou.

zdroj: kickstarter.comzdroj: kickstarter.com

Nabí­jačka vyzerá na foto­gra­fiách naozaj super a bola by skve­lým dopl­n­kom domu či kan­ce­lá­rie, ktorý by obdi­vo­vali všetci známi. Dôraz je kla­dený na ele­gan­ciu a mini­ma­lis­tický dizajn v kom­bi­ná­cii s pre­pra­co­va­nými detailmi. A pokiaľ práve nepot­re­bu­ješ nabí­jať svoje smart hodinky, Lift môže poslú­žiť aj ako ele­gantná a ori­gi­nálna lam­pička.

Auto­rom zostáva do konca zbierky ešte 31 dní a už sa im poda­rilo vyzbie­rať nie­koľ­ko­ná­so­bok pôvod­nej sumy — cie­ľom bolo zís­kať 44 000 dolá­rov, aktu­álne sú už ale na sume vyše 230 000.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: kicks­tar­ter

Pridať komentár (0)