Levi­tu­jú­ca nabí­jač­ka App­le Watch budúc­nos­ti na Kicks­tar­te­ri

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 23. augusta 2016 / Tech a inovácie

Kicks­tar­ter je plný zau­jí­ma­vých pro­jek­tov. Dôka­zom toho je aj nová zbier­ka na nabí­jač­ku pre inte­li­gent­né hodin­ky App­le Watch a Pebb­le menom Lift. Čo je na tej­to nabí­jač­ke iné? Čaro­vne sa vzná­ša nad zemou. 

Auto­ri vyhla­su­jú, že ide o jedi­nú nabí­jač­ku na inte­li­gent­né hodin­ky, kto­rá pri nabí­ja­ní doslo­va levi­tu­je. Inšpi­rá­ciu si vza­li z nápa­du Niko­la Tes­lu, v kto­rom popi­so­val mož­nosť pre­no­su elek­tric­kej ener­gie pro­stred­níc­tvom vzdu­chu. Výrob­co­via ten­to kon­cept upra­vi­li a doká­za­li tak vyro­biť nabí­ja­cí sys­tém, kto­rý nepot­re­bu­je nija­ké drô­ty a navy­še sa vzná­ša nad zemou.

zdroj: kickstarter.comzdroj: kickstarter.com

Nabí­jač­ka vyze­rá na foto­gra­fiách naozaj super a bola by skve­lým dopl­n­kom domu či kan­ce­lá­rie, kto­rý by obdi­vo­va­li všet­ci zná­mi. Dôraz je kla­de­ný na ele­gan­ciu a mini­ma­lis­tic­ký dizajn v kom­bi­ná­cii s pre­pra­co­va­ný­mi detail­mi. A pokiaľ prá­ve nepot­re­bu­ješ nabí­jať svo­je smart hodin­ky, Lift môže poslú­žiť aj ako ele­gant­ná a ori­gi­nál­na lam­pič­ka.

Auto­rom zostá­va do kon­ca zbier­ky ešte 31 dní a už sa im poda­ri­lo vyzbie­rať nie­koľ­ko­ná­so­bok pôvod­nej sumy — cie­ľom bolo zís­kať 44 000 dolá­rov, aktu­ál­ne sú už ale na sume vyše 230 000.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: kicks­tar­ter

Pridať komentár (0)