Li-Fi prvý krát otes­to­vané v reál­nom pro­stredí. Je 100 krát rých­lej­šie ako Wi-Fi

Rudolf Nečas / 28. november 2015 / Tools a produktivita

O Li-Fi — bez­drô­to­vej tech­no­ló­gií, ktorá pre­náša dáta pomo­cou vidi­teľ­ného svetla budeme ešte veľa počuť. Tento rok vedci pomo­cou Li-Fi v labo­ra­tó­riu dosiahli rých­losť 224 giga­bi­tov za sekundu a pred pár dňami túto tech­no­ló­giu odskú­šali v reál­nom pro­stredí.

Prvé skúšky pre­behli v kan­ce­lá­riách a prie­my­sel­ných pro­stre­diach v Tal­linne, Estón­sku a dosia­hnutá rých­losť pre­nosu dát bola 1 GB za sekundu — to je 100 krát rých­lej­šie ako súčasná prie­merná rých­losť Wi-Fi!

Robíme nie­koľko pilot­ných pro­jek­tov v rôz­nych prie­my­sel­ných odvet­viach, kde môžeme využiť tech­no­ló­giu VLC (visible light com­mu­ni­ca­tion),“ pove­dal pre IBTi­mes UK Dee­pak Solanki, CEO estón­skej tech spo­loč­nosti Vel­menni.

V súčas­nej dobe sme navrhli smart rie­še­nie osvet­le­nia pre prie­my­selné pro­stre­die, kde je dátová komu­ni­ká­cia vyko­náva pro­stred­níc­tvom svetla. Robíme tiež pilotný pro­jekt so súkrom­ným kli­en­tom, kde zria­ďu­jeme siete Li-Fi pre prí­stup k Inter­netu v kan­ce­lár­skom pro­stredí.“

Li-Fi bolo vynáj­dené Haral­dom Haa­som z uni­ver­zity v Edin­burghu, Škót­sku v roku 2011, kde prvý­krát demon­štro­val, že cez bli­ka­júce svetlo z jedi­nej LED diódy mohol pre­ná­šať oveľa viac dát než mobilný vysie­lač. Spo­meň si na labo­ra­tórny záznam — 224 Gb za sekundu — to je 18 1,5GB fil­mov stia­hnu­tých každú sekundu.

Tech­no­ló­gia využíva komu­ni­ká­ciu pomo­cou vidi­teľ­ného svetla (VLC), pri kto­rej sa pou­žíva vidi­teľné svetlo medzi 400 a 800 tera­hertzmi (THz). Fun­guje v pod­state ako neuve­ri­teľne pokro­čilá forma Mor­se­ovej abe­cedy — rov­nako ako zapí­na­nie a vypí­na­nie baterky podľa urči­tého vzoru môže odo­vzdá­vať tajnú správu, bli­ka­nie LED diódy možno pou­žiť na zápis a pre­nos vecí v binár­nom kóde pri extrém­nych rých­los­tiach.

A ak si mys­líš, že by si sa zo všet­kého toho bli­ka­nia v kan­ce­lár­skom pro­stredí zbláz­nil, neboj sa – hovo­ríme o LED dió­dach, ktoré je možné zapí­nať a vypí­nať rých­los­ťou nepos­tre­hnu­teľ­nou voľ­ným okom.

Výho­dou Li-Fi oproti pri­po­je­niu na inter­net cez Wi-Fi, okrem poten­ciálne oveľa vyš­šej rých­losti, je aj to, že svetlo nemôže prejsť cez steny, vďaka čomu je oveľa bez­peč­nej­šie, a ako Ant­hony Cuth­bert­son pou­ká­zal pre IBTi­mes UK, tiež to zna­mená, že medzi zaria­de­niami bude menej ruše­nia.

Cuth­bert­son pove­dal, že Li-Fi v nasle­du­jú­cich desať­ro­čiach zrejme nena­hradí Wi-Fi pri­po­je­nie, ale tieto dve tech­no­ló­gie môžu byť pou­žité spo­ločne s cie­ľom dosiah­nuť efek­tív­nej­šie a bez­peč­nej­šie siete.

Ak sa apli­ká­cie, ako tá vo Vel­menni, Estón­sku osved­čia, mohli by sme dosiah­nuť sna, ktorý Haas načr­tol v jeho reči z TED 2011 – každý by zís­kal prí­stupu k inter­netu pro­stred­níc­tvom LED žia­ro­viek vo svo­jom dome.

Zdroj: sciencealert.com
Pridať komentár (0)