Life­log­ger nahrá z vášho života len to naj­dô­le­ži­tej­šie

Šandi / 16. mája 2014 / Tech a inovácie

Google má svoje smart oku­liare, ktoré však ku komerč­nému úspe­chu majú ešte veľmi ďaleko. A to napriek tomu, že od pred­včera si ich môže kúpiť každý Ame­ri­čan. Stále ide o drahú hračku s malým spek­trom využi­tia. Life­log­ger je jej nepriamy kon­ku­rent.

V prí­pade Life­log­ger-u nemáte oku­liare, ale malú kameru pri­pnutú k uchu. Idea z polo­vice roku 2012 ožíva na Kicks­tar­teri a kla­die si za úlohu zma­po­vať váš život. Kamera robí foto­gra­fie, pri­čom sa pýši 5Mpx sní­ma­čom. Točí tiež video v roz­lí­šení 720p. Aby obraz nebol neus­tále roz­tra­sený, v cloude prejde sta­bi­li­zá­ciou.

Do malého zaria­de­nia sa tiež vtes­nali čipy pre Wi-Fi , Blu­e­to­oth alebo GPS. Aká dlhá bude výdrž? Je cel­kom výzvou, aby nabi­tie vysta­čilo na nie­koľko dní. Úlo­žisko s kapa­ci­tou 32GB síce nepojme záznam celého vášho života, no aspoň nebu­dete musieť nikdy zájsť k počí­taču. Ako bolo naz­na­čené, autori sľu­bujú zálo­ho­va­nie na cloude. Cloud bude schopný rozo­znať tváre, prí­padne dokonca hlasy.

Navi­gá­cia by vďaka časo­vej osi mala byť plne intu­itívna. Pýtate sa, ako sa bude Life­log­ger ovlá­dať? Zaria­de­nie samotné nemá disp­lej, preto ho bude sup­lo­vať smart­fón s Andro­idom alebo iOS. 

Tro­chu to celé pri­po­mína víziu budúc­nosti, v kto­rej sa všetko nahráva. Ak vás pro­jekt zau­jal, bežte ho pod­po­riť na Kicks­tar­ter. Autori chcú vyzbie­rať 150 000 dolá­rov, pri­čom zatiaľ majú na konte nece­lých 47 tisíc. Kam­paň končí 1. júla, takže času máte ešte dosť.

Zdroj: neowin

Pridať komentár (0)