Life­log­ger nahrá z váš­ho živo­ta len to naj­dô­le­ži­tej­šie

Šandi / 16. mája 2014 / Tech a inovácie

Goog­le má svo­je smart oku­lia­re, kto­ré však ku komerč­né­mu úspe­chu majú ešte veľ­mi ďale­ko. A to napriek tomu, že od pred­vče­ra si ich môže kúpiť kaž­dý Ame­ri­čan. Stá­le ide o dra­hú hrač­ku s malým spek­trom využi­tia. Life­log­ger je jej nepria­my kon­ku­rent.

V prí­pa­de Life­log­ger-u nemá­te oku­lia­re, ale malú kame­ru pri­pnu­tú k uchu. Idea z polo­vi­ce roku 2012 oží­va na Kicks­tar­te­ri a kla­die si za úlo­hu zma­po­vať váš život. Kame­ra robí foto­gra­fie, pri­čom sa pýši 5Mpx sní­ma­čom. Točí tiež video v roz­lí­še­ní 720p. Aby obraz nebol neus­tá­le roz­tra­se­ný, v clou­de prej­de sta­bi­li­zá­ci­ou.

Do malé­ho zaria­de­nia sa tiež vtes­na­li čipy pre Wi-Fi , Blu­e­to­oth ale­bo GPS. Aká dlhá bude výdrž? Je cel­kom výzvou, aby nabi­tie vysta­či­lo na nie­koľ­ko dní. Úlo­žis­ko s kapa­ci­tou 32GB síce nepoj­me záznam celé­ho váš­ho živo­ta, no aspoň nebu­de­te musieť nikdy zájsť k počí­ta­ču. Ako bolo naz­na­če­né, auto­ri sľu­bu­jú zálo­ho­va­nie na clou­de. Cloud bude schop­ný rozo­znať tvá­re, prí­pad­ne dokon­ca hla­sy.

Navi­gá­cia by vďa­ka časo­vej osi mala byť plne intu­itív­na. Pýta­te sa, ako sa bude Life­log­ger ovlá­dať? Zaria­de­nie samot­né nemá disp­lej, pre­to ho bude sup­lo­vať smart­fón s Andro­idom ale­bo iOS. 

Tro­chu to celé pri­po­mí­na víziu budúc­nos­ti, v kto­rej sa všet­ko nahrá­va. Ak vás pro­jekt zau­jal, bež­te ho pod­po­riť na Kicks­tar­ter. Auto­ri chcú vyzbie­rať 150 000 dolá­rov, pri­čom zatiaľ majú na kon­te nece­lých 47 tisíc. Kam­paň kon­čí 1. júla, tak­že času máte ešte dosť.

Zdroj: neowin

Pridať komentár (0)