Lís­tky na kon­certy si čoskoro kúpiš aj na Face­bo­oku. Ohrozí to spo­loč­nosti, ako je Tic­ket­por­tal?

/ 5. decembra 2015 / Tech a inovácie

Naj­väč­šia sociálna sieť začala v Ame­rike tes­to­vať pre­daj lís­tkov priamo na face­bo­oko­vej stránke uda­lostí kon­cer­tov.

Face­book nedávno pred­sta­vil nové tla­čidlo, kto­rým umož­nil pris­pieť na pro­jekty nezis­ko­vým orga­ni­zá­ciám. Svet sa začal dom­nie­vať, že sa chystá krok po kroku vytvo­riť kon­ku­ren­ciu naj­väč­ším cro­wd­fun­din­go­vým plat­for­mám. Ten­to­krát sa Mark a spol. roz­hodli umož­niť priamy pre­daj lís­tkov na strán­kach uda­lostí. Namiesto tla­čidla “Lís­tky sú dostupné”, ktoré ťa momen­tálne odkáže na externú stránku pre­dá­va­júcu lís­tky, sa tak možno už aj u nás čoskoro objaví tla­čidlo “Kúpiť lís­tky”.

enhanced-mid-6442-1449164588-5

Pou­ží­va­te­lia si tak lís­tok zakú­pia bez opus­te­nia Face­bo­oku, čím sa jed­nak zníži náv­štev­nosť tre­tích strán, ktoré lís­tky pre­dá­vajú, čo je však dôle­ži­tej­šie, môže sa zní­žiť aj ich počet pre­da­ných lís­tkov. Ok, možno to je odvážne tvr­de­nie, má však dôvod. Face­book si z trans­ak­cie neúč­tuje ani cent. Orga­ni­zá­tor tak môže ponúk­nuť lís­tok priamo na sociál­nej sieti a doslova sa zba­viť pre­daj­cov ako sú naprí­klad Tic­ket­por­tal, ktorý si z kaž­dého pre­da­ného lís­tka uchmatne 8%. Má to však svoj háčik. Face­book síce usku­toční trans­ak­ciu, na spra­co­va­nie pre­daja lís­tku však bude treba externý bac­ken­dový sys­tém. Pokiaľ ním orga­ni­zá­tor nedis­po­nuje, stále bude na také služby ako Tic­ke­por­tal odká­zaný. Prav­de­po­dobne tak vznikne aj pries­tor pre čisto bac­ken­dové sys­témy napo­jené na Face­book.

Na všetko sa však dá poze­rať z dvoch uhlov pohľadu. Pre­daj­co­via ako Tic­ket­por­tal nepo­nú­kajú len pre­daj lís­tkov. Vrámci pre­daja ti ponúknu aj mar­ke­tin­gový balí­ček, ktorý zahŕňa naprí­klad umiest­ne­nie pro­pa­gač­ných mate­riá­lov a pla­gá­tov na pre­daj­ných mies­tach, či pro­pa­gá­ciu vrámci rôz­nych médií, čo je roz­hodne veľké plus. Mojou otáz­kou teda je, kde má taká uda­losť väčší mar­ke­tin­gový pries­tor. Na sociál­nej sieti, kde ju bude sta­čiť zdie­lať a priamo si zakú­pime lís­tky (môže zdie­lať naprí­klad priamo fan­stránka kapely, čím sa uda­losť dostane priamo na oči fanú­ši­kov), alebo v tele­ví­zii a na množ­stve pla­gá­tov, ktoré si často ľudia ani nevšimnú, pre­tože sú zau­jatí smart­fónmi, alebo kon­ver­zá­ciou. Určite to vytvára pries­tor na dis­ku­siu.

051012-music-drake-concert-shut-down

Pilotná pre­vádzka kúpy lís­tku sa podľa por­tálu Buzz­feed uká­zala zatiaľ iba pou­ží­va­te­ľom v San Fran­ciscu, kde sa sociálna sieť spo­jila s men­šími orga­ni­zá­tormi a kape­lami. V budúc­nosti sa však fun­kci­ona­lita bude postupne roz­ši­ro­vať do iných oblastí aj mimo Spo­jené štáty.

Čo hovo­ríš, pri­jal by si mož­nosť zakú­piť si lís­tok priamo na Face­bo­oku? :) 

Zdroj: buzzfeed.com

Pridať komentár (0)