10 slovenských retro produktov, ktoré prežili dobu a sú stále nesmierne obľúbené

Simona Hanzelová / 11. júna 2018 / Zaujímavosti

zdroj: scontent.cdninstagram.com/68.media.tumblr.com
  • Pulty su­per­mar­ke­tov sú v dneš­nej dobe pre­pl­nené množ­stvom po­tra­vi­no­vých pro­duk­tov, kto­rých pô­vod často ne­po­známe, a ktoré sú k nám z veľ­kej miery do­vá­žané zo za­hra­ni­čia.
  • Preto nás vždy po­teší, ak v re­gá­loch náj­deme niečo, čo je naše – slo­ven­ské.
  • A o to viac, ak je to ove­rené ča­som.
  • Pri­ná­šame ti 10 pro­duk­tov, ktoré sa na­šej ob­ľube te­šia už celé de­sať­ro­čia, pre­žili pád so­cia­lizmu, a do­po­siaľ nás ne­o­mr­zeli.

Chrumky

Kto by nez­bož­ňo­val túto tra­dičnú slanú po­chúťku, ktorá ne­smie už roky chý­bať v žiad­nej správ­nej slo­ven­skej krčme či bu­fete? Ku­ku­ričné ara­ši­dové chrumky od nit­rian­skej spo­loč­nosti MIVA, ktoré sa vy­rá­bajú od roku 1974, však náj­deš aj na pul­toch su­per­mar­ke­tov. Ob­ľú­bené chrumky sú už od čias so­cia­lizmu vy­hľa­dá­va­nou po­chúť­kou na kaž­dej oslave, či len tak, pri po­se­dení s pria­teľmi. Ich je­di­nečná chuť, ako aj bielo-modro-čer­vený obal, zo­stá­vajú viac ako štyri de­kády ne­zme­nené. Ide teda o kla­siku so všet­kým, čo k tomu patrí!


zdroj: t4.aimg.sk

Ho­ralky

Ho­ralky od pe­či­vární Se­dita mô­žeme s čis­tým sve­do­mím po­va­žo­vať za ná­rodnú slad­kosť. Táto ob­ľú­bená ma­škrta zo Se­rede nám úspešne po­máha za­hnať hlad a chúťky na sladké už od roku 1965. Oplá­tok s ara­ši­do­vou ná­pl­ňou a ka­ka­ovou po­le­vou po ob­vode, za­ba­le­ných v špe­ci­fic­kom čer­veno-modro-bie­lom obale s vy­ob­ra­ze­ním kvetu ples­nivca a ta­trans­kého štítu, sa ročne vy­robí až ne­uve­ri­teľ­ných 160 mi­li­ó­nov ku­sov.


zdroj: apol­lons­tu­dio.com

Treska v ma­jo­néze

Sy­no­ny­mum pra­cu­jú­cej triedy a fast­food so­cia­lizmu sa teší svo­jej ob­ľube už viac ako 60 ro­kov, keďže vý­roba tohto ša­látu z tres­ko­vi­tých rýb od spo­loč­nosti RYBA Ko­šice sa da­tuje do roku 1954. Pô­vodnú re­cep­túru tresky v ma­jo­néze má na sve­domí ro­dák z No­vého Mesta nad Vá­hom, ku­chár Jú­lius Boško, ktorý ju vy­tvo­ril na ob­jed­návku vte­daj­šieho ve­de­nia firmy. Táto slad­ko­kyslá po­chúťka sa v ča­soch so­cia­lizmu pre­dá­vala iba na Slo­ven­sku. Mimo slo­ven­ských hra­níc ju bolo možné do­stať len v Os­trave, kde si ju vy­žia­dali Slo­váci pra­cu­júci v os­trav­ských ba­niach. Na tresku v ma­jo­néze ne­dajú mnohí Slo­váci do­dnes do­pus­tiť. Veď keď už nič iné, treska s rož­kami to vždy istí.

zdroj: na­tur­pack.sk/data.ryba.sk

Pigi čaj

U nich taká oby­čaj, pije sa len pigi čaj – znie text piesne z roku 1988 od sku­piny Ze­nit. Je v ňom kus pravdy, pre­tože le­gen­dárny Pigi čaj bol svojho času je­di­ným por­ci­ova­ným ča­jom v ce­lom Čes­ko­slo­ven­sku. Pigi čaj, ktorý mô­žeme s čis­tým sve­do­mím na­zvať aj fe­no­mé­nom me­dzi slo­ven­skými čajmi, sa na do­má­com trhu drží už vyše 50 ro­kov, a ročne sa ním vraj na­plní až 55 mi­li­ó­nov šá­lok.

zdroj: ko­láž fy­i­li­ving.com/me­dia.pop­rad­sky­caj.sk

Deva

Ani malá, ani veľká, mňam-mňam sladká čo­ko­ládka. Presne takto znel slo­gan azda naj­zná­mej­šej slo­ven­skej čo­ko­lá­do­vej ty­činky DEVA, ktorá sa za­čala vy­rá­bať pred viac ako pol sto­ro­čím v tre­bi­šov­skom zá­vode. Hoci fab­rika po zmene re­žimu viac­krát zme­nila aj ma­ji­teľa, v roku 2013 sa jej cho­pili bra­tia Kai­fe­rovci z Ko­šíc, ktorí chcú tento čo­ko­lá­dový vý­ro­bok opäť do­stať do po­ve­do­mia ľudí – najmä mlad­šej ge­ne­rá­cie. Ty­činka z bel­gic­kej mlieč­nej čo­ko­lády s mliečno-ru­mo­vou ná­pl­ňou za­oba­lená do bielo-mod­rého obalu, z kto­rého vy­kúka iko­nické diev­čatko so ša­tôč­kou na hlave, si svoju pô­vodnú re­cep­túru a nadš­tan­dardnú kva­litu drží už od roku 1951.

zdroj: Deva

Me­dzi ne­star­núce cuk­ro­vinky roz­hodne pat­ria aj Sne­hulky, men­to­lové cuk­ríky z vý­roby naj­star­šej slo­ven­skej cuk­ro­vin­kár­skej fab­riky FI­GARO. Ich his­tó­ria siaha do roku 1969, kedy ich re­cep­túru vy­mys­lel dl­ho­ročný pra­cov­ník a ve­dúci vý­roby fab­riky FI­GARO, Ing. Štrba. Sne­hulky si okam­žite zís­kali množ­stvo priaz­niv­cov po ce­lom Česk­lo­slo­ven­sku, a za­ra­dili sa me­dzi prvé men­to­lové cuk­ríky na osvie­že­nie dy­chu v kra­jine. Tieto le­gen­dárne cuk­ríky sa do­dnes pre­dá­vajú nie­len na Slo­ven­sku, ale aj v su­sed­nom Česku a Ma­ďar­sku, a sú za­ru­če­ným osvie­že­ním v kaž­dom roč­nom ob­dobí.

zdroj: ko­láž oz.kurzy.cz/sne­hulky.sk

Ari­zonky

Ry­žové Ari­zonky sa podľa tra­dič­ného po­stupu a rokmi ove­re­nej re­cep­túry vy­rá­bajú v zá­vode B. M. Ká­vo­viny v Se­redi už od roku 1966. Šesť­de­siat gra­mové ba­le­nie plné pas­te­lovo sfar­be­ných slad­kých ry­žo­vých po­chú­ťok zhl­tne na po­čka­nie snáď každý z nás, a to bez roz­dielu veku. Či ste malí a či veľkí, Ari­zonky zo­stá­vajú kla­si­kou, ktorá ni­kdy ne­o­mrzí.

zdroj: ko­láž ka­vo­viny.sk/68.me­dia.tum­blr.com

Vi­nea

Naj­väč­šia kon­ku­rentka Ko­foly, Vi­nea, sa zro­dila v roku 1973, kedy Vi­nár­ske zá­vody v Pe­zinku ob­dr­žali štátnu za­kázku, kto­rej úlo­hou bolo vy­tvo­riť kon­ku­ren­ciu pre za­hra­ničné ko­lové a cit­ru­sové ná­poje. Po páde ko­mu­nizmu však pre Vi­neu na­stali tem­nej­šie časy, a jej pro­duk­cia sa za­čala po­stupne zni­žo­vať. Na­šťas­tie tento uni­kátny ná­poj s hroz­no­vou chu­ťou v po­lo­vici 90-tych ro­kov opäť vrá­tilo do hry vi­nár­stvo Vi­tis Pe­zi­nok. V roku 2008 Vi­neu od­kú­pila spo­loč­nosť Ko­fola a.s. Vi­nea sa svo­jej po­pu­la­rite teší do­dnes nie­len na do­má­cej pôde, ale aj v Čes­kej re­pub­like.

zdroj: ko­láž fa­ce­book.com/fa­ce­book.com

BB pu­ding

Slo­ven­ská pu­din­gová kla­sika bola zrejme sú­čas­ťou det­stva kaž­dého z nás. O tom, že je re­cep­túra BB pu­dingu je­di­nečná, svedčí aj fakt, že v re­gá­loch na­šich po­tra­vín úspešne zo­tr­váva tak­mer 70 ro­kov. Má­lo­kto však vie, že za jeho re­cep­tú­rou stojí pieš­ťan­ský le­kár­nik, ktorý pô­vodne hľa­dal die­te­tickú vý­živu pre doj­čatá. Aj keď sa pr­votná vý­roba BB pu­dingu spus­tila v pieš­ťan­skom pod­niku Pan­vita, po vojne sa pre­sťa­ho­vala do Slo­va­ko­farmy v Hlo­hovci. V po­lo­vici 50. ro­kov však vý­robu BB pu­dingu pre­vzali Škro­bárne Bo­le­ráz, ktoré preň zá­ro­veň do­dá­vali ku­ku­ričný škrob. V 90-tych ro­koch bol BB pu­ding od­kú­pený spo­loč­nos­ťou Dr. Oet­ker, ktorá ho vy­rába do­dnes.

zdroj: ko­láž se­cure.ce-tes­co­as­sets.com/dont­be­fa­ke­ba­ke­so­me­cake.sk

Zlatý Ba­žant

His­tó­ria naj­zná­mej­šieho slo­ven­ského piva Zlatý Ba­žant siaha až do roku 1969, kedy bol v Hur­ba­nove za­lo­žený pi­vo­var. Prečo práve Hur­ba­novo? Mohla za to at­rak­tívna po­loha tohto ma­lého mes­tečka, ktoré sa vďaka svo­jej ide­ál­nej klíme a úrode kva­lit­ného jač­meňa stalo Mek­kou slo­ven­ského pi­vo­var­níc­tva. Ok­rem toho je však oko­lie Hur­ba­nova známe aj pre zvý­šený vý­skyt ba­žan­tov, a presne tento fakt stál aj pri zrode názvu tohto zla­tis­tého moku.

Po­pu­lárne slo­ven­ské pivo Zlatý Ba­žant bolo už 10 ro­kov po za­lo­žení hur­ba­nov­ského pi­vo­varu vy­vá­žané do 12 kra­jín, čím si za­slú­žene zís­kalo ozna­če­nie sve­tové slo­ven­ské pivo. Zlatý Ba­žant bol tak­tiež pr­vým pi­vom v Čes­ko­slo­ven­sku, ktoré sa za­čalo pre­dá­vať v ple­chov­kách, a to kon­krétne v roku 1971. Pi­vo­var od roku 1995 patrí spo­loč­nosti He­i­ne­ken, a na­ďa­lej sa u Slo­vá­kov teší mi­mo­riad­nej ob­ľube.

zdroj: opive.sk

Pridať komentár (0)