CEO slovenskej Ecocapsule je medzi TOP 40 európskymi mladými lídrami

Mária Ambrozová / 14. februára 2018 / Startupy

zdroj: Facebook/YouTube
  • To­máš Žá­ček, je­den z au­to­rov myš­lienky pro­jektu Eco­cap­sule, sa za­ra­dil me­dzi naj­väč­ších mla­dých líd­rov Európy
  • Prog­ram Euro­pean Young Le­a­ders zdru­žuje úspeš­ných ľudí do 40 ro­kov
  • Slo­ven­ský ar­chi­tekt sa bude mať mož­nosť zú­čast­niť dis­ku­sií za­me­ra­ných na for­mo­va­nie Európy vo Var­šave spolu s 39 ďal­šími in­špi­ra­tív­nymi osob­nos­ťami zo sta­rého kon­ti­tentu

V roku 2017 na prog­rame mla­dých európ­skych líd­rov par­ti­ci­po­val Mi­chal Štencl, za­kla­da­teľ a ge­ne­rálny ria­di­teľ spo­loč­nosti Sy­gic, tento rok je to ar­chi­tekt pro­jektu Eco­cap­sule To­máš Žá­ček. Do­pl­nil tak zo­znam šty­rid­siatky in­špi­ra­tív­nych osob­ností z ce­lej Európy, ktorí sa už one­dlho stretnú vo Var­šave a budú viesť dis­ku­sie o tom, ako zlep­šiť náš kon­ti­nent.

The Euro­pean Young Le­a­ders pred­sta­vuje sľubnú lí­der­skú zá­kladňu Európy z tých naj­roz­diel­nej­ších ob­lastí, za­hr­ňu­júc po­li­tiku, ob­chod, ume­nie, vzde­la­nie, vedu či mé­diá. Každý rok sa 40 vy­bra­ných no­mi­nan­tov stretne v nie­kto­rom z európ­skych miest po­čas troj­dňo­vého se­mi­nára, kde sa spo­loč­ným úsi­lím sna­žia vy­pra­co­vať kon­krétne ná­vrhy a rie­še­nia prob­lé­mov, kto­rým ak­tu­álne Európa a jej ob­ča­nia če­lia.

Ar­chi­tekta Eco­cap­sule no­mi­no­val náš mi­nis­ter za­hra­nič­ných vecí a európ­skych zá­le­ži­tostí, Mi­ro­slav Laj­čák: „Teší ma, že aj s Va­šou po­mo­cou píše dnes Slo­ven­sko svoj nový prí­beh. Prí­beh prog­re­sív­nej kra­jiny, v kto­rej žijú tvo­riví ľu­dia s ori­gi­nál­nymi myš­lien­kami, ktoré majú po­ten­ciál pris­pieť k tomu aby bol náš svet lep­ším mies­tom pre ži­vot.“

Star­ti­tup prí­beh Eco­cap­sule sle­duje už od jeho za­čiat­kov. Je to je­di­nečný pro­jekt, ktorý si roz­hodne za­slúži po­zor­nosť. Ne­dávno sme do­konca boli na pred­sta­vení pr­vého mo­bil­ného sa­mos­tat­ného dom­čeka, ktorý si ob­jed­nalo už pr­vých 50 fa­nú­ši­kov (celý člá­nok si pre­čí­taš TU).

Sa­motný prog­ram je or­ga­ni­zo­vaný v Bru­seli, vďaka ne­zá­vis­lému think-tanku Friends of Europe, pod záš­ti­tou pre­zi­denta Európ­skej ko­mi­sie Je­ana Clauda Junc­kera a Správ­nej rady s vý­znam­nými európ­skymi po­li­tikmi a bý­va­lými vy­so­kými fun­kci­onármi Európ­skej únie.

Zdroj: mzv.sk

Pridať komentár (0)