Dvaja Slováci ako jediní v strednej Európe vyrábajú unikátne parfumy, ktorých cena sa pohybuje aj v tisícoch eur

Linda Cebrová / 14. februára 2018 / Zo Slovenska

zdroj: facebook.com/1907nicheperfumeries
  • Slo­ven­ská značka 1907 pre­nikla do vôd sve­to­vej par­fu­mér­skej elity
  • Do­stala sa do­konca na po­ličky ex­klu­zív­nych „ni­che“ par­fu­mé­rii v Pa­ríži a iných met­ro­po­lách

Ve­del si, že aj svet par­fu­mov má svo­jich „so­me­li­é­rov“? Ľudí, ktorí ti do­kážu po­ot­vo­riť dvere a ukážu ti, že par­fum je viac ako len pekný a ška­redý, no­si­teľný a ne­no­si­teľný, kva­litný a ne­kva­litný. Ukážu ti ho v kon­texte.

Šťas­tie je, keď je práca pre člo­veka aj zá­ľu­bou, tak ako to má Eva Škov­ra­nová. Žena, ktorá si ne­ne­chala vziať svoje sny a za­pí­sala Slo­ven­sko do par­fu­mér­skej mapy sveta a ľu­ďom pri­náša zá­ži­tok z vôní na­pl­ne­ných prí­be­hom.

Evina značka 1907 je pr­vou v stred­nej Európe, ktorá po­núka ručne vy­rá­bané li­mi­to­vané par­fumy, takz­vané ni­che par­fumy. Náj­deš ich v bra­ti­slav­skom Carl­tone, ale svoj bu­tik majú aj v Ko­ši­ciach.

Cesta k za­lo­že­niu vlast­nej značky ne­bola ľahká

Ľu­dia za­kla­da­teľke značky 1907 zvykli ho­vo­rie­vať, že pre­ra­ziť s par­fu­mom vy­rá­ba­ným na Slo­ven­sku v za­hra­ničí nie je re­álne a sú to len vy­ho­dené pe­niaze. Značka 1907 však pre­ra­zila a dnes stojí na po­lič­kách aj za­hra­nič­ných par­fu­mé­rií a žne úspe­chy.

Tak, ako sa člo­vek „pre­pije“ k dob­rým ví­nam, musí sa pre­vo­ňať od kla­sic­kých, bežne do­stup­ných vôní, až k tým vý­klen­ko­vým, čiže ni­che par­fé­mom.

„Ni­che sú ume­lecké, au­tor­ské, ne­ma­sové, sku­točné a v ne­po­sled­nom rade kva­litné par­fémy. Ni­che sú ná­vra­tom k poc­ti­vému re­meslu, k poc­ti­vej par­fu­mér­čine,“ opi­suje na svo­jom blogu Šte­fan.

V dneš­nej dobe ľu­dia ne­majú čas a sna­žia sa ro­biť všetko rýchlo. Rýchlo na­ku­pu­jeme, rýchlo kon­zu­mu­jeme aj vy­be­ráme par­fémy. V bu­tiku 1907 je to však inak.

Tu sa sna­žia člo­veka vtiah­nuť do iného sveta, do sveta po­hody a fan­tá­zie. Zá­kaz­ník, ktorý sem príde, by mal mať čas, ot­vo­renú my­seľ a chuť hľa­dať niečo iné, ako vie kú­piť bežne v par­fu­mé­rii. Podľa Šte­fana a Evy ná­kup ni­ché par­fému má byť re­lax, niečo prí­jemné, čomu treba ve­no­vať čas.

Nie je to o tom na­strie­kať si par­fém na ruku a od­ísť. Je to ako s vý­be­rom par­tnera, tiež to chce čas a musí ti sad­núť. Podľa od­bor­ní­kov z 1907 je par­fém druhá koža, je vo­ňa­vým pod­pi­som, niečo čo ne­vi­dieť, ale oko­lie ho pod­ve­dome vníma, preto by mal čo naj­lep­šie vy­sti­hnúť osob­nosť člo­veka a to ako sa chce pre­zen­to­vať.

Par­fémy na mieru za ti­síce

Eva  a Šte­fan vy­rá­bajú aj par­fémy podľa po­žia­da­viek kli­enta. Osobný par­fém je podľa nich vhodný len pre už vy­zreté osob­nosti, ktoré sú so se­bou sto­tož­nené, ktoré majú jasno v tom, kto sú, ktoré sa už ne­majú po­trebu pá­čiť či vy­ho­vieť kaž­dému.

Je pre tých ktorí už ne­zo­hľad­ňujú to, či sa ich par­fém páči oko­liu, po­ze­rajú sa v pr­vom rade na to, či par­fumu vy­ho­vuje im. Cena osob­ného par­fumu sa už po­hy­buje v ti­sí­coch, ke­dže sa vy­rába len je­den kus, ktorý je ori­gi­nál. Osobný par­fum stále vy­rába maj­ster par­fu­mér.

Pridať komentár (0)