Ilustrátor Kazisvet: „Treba byť stále viditeľný na feede, aby na vás ľudia nezabudli“

Jana Mikysová / 15. augusta 2018 / Marketing/Sketcher

zdroj: Michal Pavlík

Ho­vorí si Ka­zis­vet a jeho sku­točné meno je Mi­chal Pav­lik. Na jeho Ins­ta­grame náj­deš kresby a te­to­va­nia, ktoré sú svo­jím spô­so­bom temné a pun­kové. Aj na­priek tomu, že naj­roz­koš­nej­šie, čo v jeho fe­ede náj­deš, je jeho mačka, si zís­kal ti­sícky ob­di­vo­va­te­ľov.

Tvoje kresby majú ná­dych tem­noty, zvyk­neš kres­liť aj niečo v úplne inom štýle?

Po­sledné me­siace sa sna­žím expe­ri­men­to­vať pre­dov­šet­kým s for­mou, takže skú­šam aj čisto di­gi­tálnu fa­rebnú ilus­trá­ciu alebo pi­xel art. Mo­tívy a témy prí­liš ne­za­mie­ňam, tak­mer vždy je to smrtka, kost­livci, tra­gi­ko­mika ži­vota a fi­lo­zo­fo­va­nie o ži­vote.

Umelci má­vajú veľký prob­lém nájsť sa a zis­tiť, čo je práve ich štýl. Ako to bolo u teba?

Kres­lím si už od­ma­lička, ale o svo­jej tvorbe som za­čal viac uva­žo­vať pri­bližne pred tromi rokmi. Pred­tým som kres­lil gra­fity, ko­miksy, kra­jinky, ho­cičo, čo som chcel vy­skú­šať. Ako dl­ho­ročný me­ta­lista som vždy ob­di­vo­val su­rové ilus­trá­cie na al­bu­moch alebo trič­kách. Mys­lím si, že hlavne tvr­dej hudbe vďa­čím za to, že kres­lím to, čo kres­lím. Moje prvé po­kusy o ta­kúto tvorbu ne­do­padli naj­lep­šie, ale bolo to presne to, čo ma ba­vilo a v čom som chcel po­kra­čo­vať.

I am sick and my pc is bro­ken. And how about you? #ka­zis­vet

A post sha­red by Mi­chal "Ka­zis­vet" Pav­lik (@ka­zis­vet_) on

Kedy si si po­ve­dal, že toto je ono, toto som ja? Čo tomu pred­chá­dzalo?

Ako som už spo­me­nul, kres­lil som vše­ličo, ale stále viac som ve­no­val svoj čas tem­nej­šej tvorbe. Po­stupne som za­čal tvo­riť jed­no­duch­šie diela a su­re­a­lis­tické či iné po­stavy som vy­me­nil za kost­liv­cov. Sna­žil som sa o do­sia­hnu­tie jas­nej po­inty a vy­tvo­re­nie jed­no­du­chého ale príz­nač­ného štýlu, v kto­rom bu­dem schopný tvo­riť rýchlo a zá­ro­veň zau­jí­mavo.

Čím sa ži­víš v sú­krom­nom ži­vote?

Sna­žím sa uži­viť ilus­trá­ciami a te­to­va­ním, ale účty mi za­tiaľ platí nie veľmi kre­a­tívna práca v jed­nej men­šej firme.

Sú aj také prí­pady, že za te­bou nie­kto príde, chce niečo vy­te­to­vať a ty mu po­vieš nie?

Toto sa mi za­tiaľ ne­stalo. Mys­lím si, že vďaka môjmu vy­hra­ne­nému štýlu za mnou cho­dia iba ľu­dia, kto­rým je blízka moja tvorba. Keďže kres­lím a te­tu­jem iba mo­tívy, ktoré sa mne sa­mému pá­čia a chcem, aby ma re­pre­zen­to­vali, tak ne­hrozí veľa ne­ga­tív­nych od­po­vedí.

Na Ins­ta­grame máš vyše 15-ti­síc fol­lo­we­rov. Ve­nu­ješ sa ne­jako špe­ciálne svojmu Ins­ta­gramu, aby ich po­čet na­ras­tal?

V pod­state ani nie. Pred dvomi, či tromi rokmi keď som na Ins­ta­gram za­čal pri­dá­vať  tvorbu, bolo pod­statne ľah­šie zís­kať pub­li­kum. Ok­rem toho som tam spoz­nal mnoho ši­kov­ných ľudí, s kto­rými sme si na­vzá­jom po­má­hali pro­pa­go­vať svoju tvorbu. Naj­dô­le­ži­tejší je ob­sah v jed­nom smere a dô­sled­nosť jeho pri­dá­va­nia. Treba byť stále vi­di­teľný na fe­ede, aby na vás ľu­dia ne­za­budli a stačí zo­pár veľmi vy­da­re­ných ilus­trá­cií, správne hash­tagy a fol­lo­weri budú pri­ro­dzene pri­bú­dať. Mi­ni­málne na za­čiatku je dô­le­žité ko­mu­ni­ko­vať, či už s fa­nú­šikmi alebo os­tat­nými umel­cami na Ins­ta­grame.

Mys­líš si, že sa do­káže ume­lec pre­sa­diť / za­ro­biť si bez toho, aby pro­pa­go­val svoje práce na so­ciál­nych sie­ťach?

Ur­čite sa do­káže pre­sa­diť a za­ro­biť aj bez so­ciál­nych sietí. Musí si ale uve­do­miť, čo je vý­sle­dok jeho tvorby a hlavne kde sa na­chá­dza a aké so­ciálne siete po­u­žíva jeho po­ten­ci­onálny fa­nú­šik alebo zá­kaz­ník. Ja si sám ako ilus­trá­tor ne­viem pred­sta­viť fun­go­va­nie bez so­ciál­nych sietí. Svoje ilus­trá­cie pre­dá­vam z väč­šej časti iba vďaka nim.

Cesta umelca na vý­sl­nie býva ná­ročná. Čo by si od­po­ru­čil za­čí­na­jú­cemu umel­covi, ktorý sa chce do­stať do po­ve­do­mia?

Aby pre­dov­šet­kým tvo­ril to, čo ho baví tvo­riť. Dô­le­žité je veľa čí­tať, sle­do­vať tvorbu iných umel­cov a aj ta­kých, ktorí majú úplne od­lišný štýl. Mne ro­bil naj­väč­šie prob­lémy prí­lišný per­fek­ci­oniz­mus a se­bak­ri­tika. Z oboch treba hlavne v za­čiat­koch upus­tiť a ro­biť veci viac pre svoje vlastné po­te­še­nie.

Mys­líš si, že je dô­le­ži­tejší ta­lent alebo snaha?

Snaha je ur­čite dô­le­ži­tej­šia a práve cez poc­tivé úsi­lie toho môže člo­vek do­siah­nuť na­ozaj veľa. Ta­lent alebo ne­jaké vlohy túto cestu uľah­čujú, ale dá sa to aj bez nich. Dô­le­ži­tej­šia je kre­a­ti­vita, ktorú je možné tré­no­vať a ne­us­tále zlep­šo­vať. Mys­lím si, že za úspe­chom väč­šiny sve­to­vých ilus­trá­to­rov možno nájsť práve kr­vo­potné úsi­lie a až po­tom ta­lent.

Prečo ume­lecké meno Ka­zis­vet? Ako na to ľu­dia re­a­gujú?

Pop­ravde, nie je za tým žiadny zau­jí­mavý prí­beh. Veľmi sa mi pá­čia mená hlavne zá­por­ných po­stáv v slo­ven­ských a čes­kých roz­práv­kach, tak som sa sna­žil vy­brať si pre­zývku podľa ne­ja­kého zlo­du­cha. Ur­čite po­mohla spo­mienka na det­stvo, keď mi otec ho­vo­rie­val, že do­ká­žem po­ka­ziť aj že­leznú guľu. A re­ak­cie na pse­udo­nym? Ja som sa tu­ším ešte so žiad­nou re­ak­ciou ne­stre­tol. No zau­jí­malo by ma, ako ho vníma a vy­slo­vuje moje pre­važne za­hra­ničné pub­li­kum.

Pridať komentár (0)