Máme prvú medailu z olympiády. Anastasia Kuzminová bežala fantasticky

Mária Ambrozová / 12. februára 2018 / Zo Slovenska

zdroj: facebook.com
  • Druhý pre­tek na­šej me­dai­lo­vej ná­deje Na­sti Kuz­mi­no­vej a Pau­líny Fial­ko­vej za­čal ná­dejne
  • Po ne­vy­da­re­nom štarte po­čas ví­kendu si Na­sťa opra­vila svoju po­zí­ciu hneď po štarte, a to vďaka vý­bor­nej be­žec­kej kon­dí­cii
  • Kuz­mi­nová po dru­hej streľbe na pr­vej priečke, Fial­ková kvôli ne­pres­nej streľbe vý­znamne za­os­tala

Aj dnes pre­te­kárky bo­jo­vali so sil­ným vet­rom, no dve naše re­pre­zen­tantky to ne­od­ra­dilo od boja o vý­borný vý­sle­dok. Veľké nad­še­nie fa­nú­ši­kov sa za­čalo stup­ňo­vať najmä po dru­hej streľbe na­šej naj­väč­šej me­dai­lo­vej ná­deje Anas­ta­sii Kuz­mi­no­vej, kedy sa do­stala pred naj­väč­šiu hviezdu po­sled­ných pre­te­kov, Ne­mku Dahl­me­ie­rovú, na prvú po­zí­ciu. Pau­lína Fial­ková strá­cala dra­ho­cenné se­kundy ne­pres­nou streľ­bou a po štarte tesne za pr­vou de­siat­kou, za­čala za­os­tá­vať.

Prvá streľba bola za nula, druhá s jed­ným trest­ným ko­lom, po tre­tej streľbe si Na­sťa pri­pí­sala ďal­šie dve trestné kolá a štvrtá streľba pri­niesla opäť jedno trestné kolo.

Do­kopy štyri trestné okruhy však pre­sved­čili o vy­ni­ka­jú­cej be­žec­kej forme na­šej biat­lo­nis­tky a na svoje konto si na­ko­niec pri­pí­sala ko­nečné druhé miesto a Slo­ven­sko má prvú strie­bornú me­dailu z Olym­pij­ských hier v Pjong­čangu. Gra­tu­lu­jeme! Pau­lína Fial­ková po ôs­mich trest­ných ko­lách skon­čila na 38. mieste z cel­ko­vého po­čtu 60 štar­tu­jú­cich.

Pridať komentár (0)